Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiška, būti susipažinusiam su ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga ES, ES ACQUIS laisvo asmenų judėjimo klausimais;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus, organizuoti renginius, oficialus užsienio šalių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų vizitus;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;
1.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
1.7. išmanyti ES institucijų struktūrą, veiklos sritis bei žinoti kitus su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE susijusius Europos informacijos ir konsultacijos tinklus, įstaigas;
1.8. būti susipažinusiam su EURES tinklo struktūra ir veikla, Europos darbo mobilumo portalu bei pagrindiniais laisvo asmenų judėjimo ES, EEE principais.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;
2.2. informuoja, konsultuoja, pataria potencialiai mobiliems darbuotojams apie darbo galimybes, gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse, kitais su darbuotojų mobilumu ES susijusiais klausimais; informuoja ir konsultuoja darbdavius apie personalo samdos galimybes ES, EEE šalyse;
2.3. informuoja apie Europos darbo rinkos tendencijas, apie esamą darbo jėgą, trūkumą ir perteklių;
2.4. konsultuoja bei apmoko priskirtose teritorijose esančių Darbo biržos klientų aptarnavimo skyrių darbuotojus, teikiančius pirminę informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE valstybėse narėse;
2.5. padeda darbdaviams įdarbinti kitų ES, EEE valstybių narių piliečius, skelbia EURES duomenų bazėje užregistruotas darbo biržoje laisvas darbo vietas, į kurias jie nori įdarbinti ES, EEE piliečius, padeda pasirinkti tinkamus darbuotojus iš esamos duomenų bazės; informuoja darbdavius apie administravimo prievoles įdarbinus užsieniečius;
2.6. padeda ieškantiems darbo asmenims iš ES, EEE šalių gauti informaciją apie darbo rinką, gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje; konsultuoja kitų ES, EEE šalių darbdavius apie personalo samdos galimybes Lietuvoje, Lietuvos piliečių įdarbinimo formalumus;
2.7. nukreipia ieškančius darbo jų kvalifikacijos atitikimo ES, EEE šalių kvalifikaciniams reikalavimams bei kitais su darbo jėgos judėjimu ES, EEE susijusiais ne EURES kompetencijos klausimais, į kitas kompetentingas institucijas Lietuvoje ir/ar kitose ES, EEE valstybėse narėse;
2.8. konsultuoja darbo ieškančius asmenis apie reikalavimus, keliamus dokumentams, būtiniems darbo kitose Europos šalyse (EURES tinklo narėse) paieškai bei informuoja klientus apie CV registracijos Europos darbo mobilumo portale galimybę;
2.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija tarp ES, EEE valstybių narių įdarbinimo tarnybų bei priskirtų teritorijų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje valstybėje narėje asmenis, padeda stiprinti Europos vieningą bendrąją rinką;
2.10. aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais, siekiant išsiaiškinti situaciją darbo rinkoje, laisvas darbo vietas;
2.11. renka, kaupia, apdoroja statistinius duomenis ir kitą informaciją, atlieka informacijos sklaidą apie laisvas darbo vietas EURES tinklo duomenų bazėje. Užtikrina EURES informacinio tinklo ir jo duomenų prieinamumą asmenims bei darbdaviams, derinant valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimą bei piliečių teisių realizavimą;
2.12. tvarko duomenų bazę, sąlygojančią laisvą asmenų judėjimą;
2.13. užtikrina klientams galimybę savarankiškai susipažinti su parengtais leidiniais bei metodine medžiaga;
2.14. dalyvauja Europos užimtumo tarnybų ar tarptautinių fondų projektuose ir programose, mainų projektuose, susijusiuose su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE bei specialistų kvalifikacijos kėlimu; organizuoja darbo muges;
2.15. teikia tarpininkavimo paslaugas studentams, norintiems dalyvauti stažuočių programose ir/ar kituose EURES vykdomuose projektuose;
2.16. verčia informacinę medžiagą, tiesiogiai susijusią su laisvu darbuotojų judėjimu ES, EEE šalyse bei reikalingą EURES vyriausiojo specialisto funkcijoms įgyvendinti, rengia lankstinukus, brošiūras, skrajutes ir kitus informacinius leidinius, susijusius su EURES teikiamomis paslaugomis; tvarko EURES informacinį stendą, aktualizuojant medžiagą; dalyvauja tvarkant duomenis Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;
2.17. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, siekiant padidinti EURES Lietuvoje struktūrų efektyvumą;
2.18. atlieka kiekybinę ir kokybinę suteiktų paslaugų analizę, teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui dėl žmogiškųjų resursų mobilumo didinimo ES, EEE erdvėje;
2.19. dalyvauja rengiant dokumentus kompetencijos klausimais;
2.20. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo biržos direktoriui už savo veiklą; rengia ir teikia informaciją, ataskaitas Lietuvos darbo biržos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui bei EURESco;
2.21. ieško, užmezga ir palaiko ryšius bei aktyviai bendradarbiauja su visais EURES partneriais regione bei kitose ES, EEE valstybėse narėse;
2.22. sprendžia, koordinuoja ir vykdo stebėseną:
2.22.1. ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų pažymų (toliau – pažymos), susijusių su nedarbo draudimo išmokų skyrimu darbuotojams migrantams, priėmimą, rengimą bei išdavimą;
2.22.2. pagal kompetenciją atliekamų gyvenamosios vietos įstaigos, buvimo vietos įstaigos ir kompetentingos įstaigos funkcijų, įgyvendinant ES teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų nedarbo socialinio draudimo išmokų srityje koordinavimu;
2.22.3. pagal gautas pažymas draudiminių laikotarpių sumavimą ir įvertinimą;
2.23. pagal kompetenciją priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, tipinių formų pažymas, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu darbuotojams migrantams;
2.24. asmens prašymu, tarpininkauja dėl pažymų gavimo iš ES, EEE valstybių narių bei Šveicarijos kompetentingų institucijų, konsultuoja asmenis, pateikusius prašymus dėl pažymų gavimo, apie registracijos priimančios šalies atsakingose institucijose formalumus;
2.25. prisideda prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, vykdo visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais;
2.26. teikia informaciją apie tarptautines (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos) darbo muges ir vykdomas studentų mobilumo programas, darbdaviams pageidaujant, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje;
2.27. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, siekiant padidinti EURES Lietuvoje veiklos efektyvumą;
2.28. teikia Lietuvos darbo biržos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui ir Darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.28.1. EURES dokumentų rengimo;
2.28.2. EURES veiklos tobulinimo;
2.28.3. tarptautinio bendradarbiavimo galimybių;
2.29. veikia EURES vyriausiojo specialisto (tarptautiniuose renginiuose – EURES Lietuva tinklo) vardu, atstovauja Darbo biržai jos pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei ES, EEE valstybių narių tarptautiniuose renginiuose;
2.30. pasirašo parengtus dokumentus pagal priskirtas kompetencijos sritis;
2.31. pagal kompetenciją organizuoja Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektų rengimą;
2.32. rengia pranešimus, atskaitas kompetencijos klausimais;
2.33. kartu su kitais atsakingais darbuotojais rengia EURES Lietuva metų veiklos planus, prisideda prie EURES Lietuva biudžeto planavimo;
2.34. planuoja ir organizuoja EURES Lietuva renginius regioniniu bei nacionaliniu lygiu;
2.35. tobulinasi ir dalyvauja mokymuose bei seminaruose nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu;
2.36. dalyvauja EURES darbo grupių veikloje (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu);
2.37. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Lietuvos darbo biržos EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus vedėjo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01