Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir magistro laipsnio išsilavinimą ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį darbo, civilinės ir/ar administracinės teisės ir/ar užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityse;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir teritorinių darbo biržų veiklą, dokumentų rengimą, administracinių bylų teiseną, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, Darbo, Civilinio, Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų pagrindines nuostatas ir principus;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;
1.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
1.7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne mažesniu nei B2 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia procesinius dokumentus Darbo biržos interesų gynimui, esant poreikiui, derina juos su Lietuvos darbo biržos Teisės skyriumi, kartu pateikdamas visus reikalingus teisinei pagalbai suteikti dokumentus;
2.2. organizuoja dokumentų, pagrindžiančių procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus arba pareikalautų ginčą ar kitą klausimą nagrinėjančios institucijos, surinkimą, jų kopijų tvirtinimą teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikimą teisinius ginčus ar kitus klausimus nagrinėjančioms institucijoms ar įstaigoms;
2.3. suderinus su Darbo biržos direktoriumi, atstovauja Darbo biržos interesus visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, užsienio šalių institucijose, įstaigose ir organizacijose, tarptautiniuose renginiuose savo kompetencijos klausimais;
2.4. informuoja Darbo biržos direktorių, Skyriaus vedėją ir Lietuvos darbo biržos Teisės skyrių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po informacijos apie Darbo biržos interesų gynimo proceso, galinčio turėti įtakos visų teritorinių darbo biržų veiklai, pradžią ir pabaigą gavimo dienos;
2.5. analizuoja ir sistemina pateiktų, bet dar neišnagrinėtų bylų medžiagą;
2.6. kaupia išnagrinėtų bylų medžiagą ir teismų sprendimus, atlieka teismų praktikos sklaidą;
2.7. teikia pasiūlymus Darbo biržos direktoriui ir/ar Skyriaus vedėjui dėl neįsiteisėjusių teismo sprendimų apskundimo ar dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo;
2.8. rengia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo įsiteisėjusiose bylose;
2.9. pateikia antstoliams vykdyti išduotus vykdomuosius dokumentus, atstovauja Darbo biržos interesus vykdymo procese;
2.10. suderinęs su Darbo biržos direktoriumi, teikia Lietuvos darbo biržos Teisės skyriui pažymą apie teisme vykstančius ir pasibaigusius teisinius ginčus kas ketvirtį iki priešpaskutinės to ketvirčio darbo dienos pabaigos;
2.11. atstovaudamas Darbo biržos interesus bankroto bylose:
2.11.1. kartą per mėnesį patikrina, ar juridiniams arba fiziniams asmenims, kurie turi įsipareigojimų Darbo biržai, nėra iškeltos bankroto bylos, o sužinojus, apie tokių bylų iškėlimą, nedelsiant pareiškia kreditorinius reikalavimus;
2.11.2. aktyviai dalyvauja juridinių arba fizinių asmenų, kurie turi įsipareigojimų Darbo biržai, bankroto bylose, kreditorių susirinkimuose ir kreditorių komiteto veikloje;
2.11.3. prižiūri Darbo biržos sutarčių, pasirašytų su bankrutuojančiomis įmonėmis, sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
2.11.4. aktyviai naudojasi kitomis kreditoriaus teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme;
2.12. dalyvauja Darbo biržos direktoriaus sudarytų tarnybinių, drausmės pažeidimų tyrimų ir kitų komisijų, darbo grupių darbe;
2.13. apie atliktų tyrimų, kurių metu buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai, rezultatus, galinčius turėti įtakos visų teritorinių darbo biržų veiklai, informuoja Darbo biržos direktorių ir/ar Skyriaus vedėją ir Lietuvos darbo biržos Teisės skyrių ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tyrimo pabaigos;
2.14. dalyvauja Darbo biržos direktoriaus sudarytos (-ų) viešųjų pirkimų komisijos (-ų) darbe, kartu su kitais viešųjų pirkimų komisijos (-ų) nariais nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir rengia atsakymus į jas, užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą;
2.15. prisideda prie projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, įgyvendinimo pagal savo kompetenciją;
2.16. rengia kartu su kitais Darbo biržos struktūriniais padaliniais Darbo biržos kovos su korupcija programas, jų įgyvendinimo priemonių planus, vykdymo ataskaitas, veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo aprašymus bei, suderinus su Darbo biržos direktoriumi, užtikrina šių dokumentų pateikimą Lietuvos darbo biržai, atlieka kitą su korupcijos prevencija ir kontrole susijusią veiklą;
2.17. dalyvauja nagrinėjant arba, Darbo biržos direktoriui pavedus, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir kitus pranešimus, į kuriuos atsakymai motyvuojami teisės aktų nuostatomis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.18. inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant arba vertina teisiniu požiūriu jau parengtus sutarčių (aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, ūkinės veiklos ir kt.) ir kitų Darbo biržos veikloje sudaromų dokumentų projektus, kuriuos pasirašo Darbo biržos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir atitikimo teisės aktams;
2.19. dalyvauja rengiant pirkimo dokumentus prekių, paslaugų ar darbų viešiesiems pirkimams;
2.20. suderinus su Darbo biržos direktoriumi, teikia pasiūlymus dėl sutarčių ir kitų dokumentų formų pavyzdžių ar jų projektų tobulinimo Lietuvos darbo biržos Teisės skyriui;
2.21. rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymų, komisijų darbo reglamentų, tvarkos aprašų, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir kitų teisės aktų projektus ir teikia siūlymus bei išvadas dėl jau parengtų teisės aktų projektų arba dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ir atitikimo galiojantiems teisės aktams;
2.22. organizuoja teisės aktų ir kitų Darbo biržos priimtų dokumentų skelbimą Darbo biržos interneto svetainėje, o, esant poreikiui, ir Teisės aktų registre;
2.23. nuolat atnaujina bei prižiūri Darbo biržos internetinės svetainės skyrių „Teisės aktai“;
2.24. teikia pasiūlymus Darbo biržos direktoriui teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklą, tobulinimo klausimais;
2.25. suderinus su Darbo biržos direktoriumi, organizuoja Darbo biržos siūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklą, tobulinimo teikimą Lietuvos darbo biržai;
2.26. analizuoja ir teikia pasiūlymus Darbo biržos direktoriui reikalingų įstatymų bei kitų norminių teisės aktų taikymo klausimais;
2.27. informuoja Darbo biržos direktorių bei darbuotojus apie naujai įsigaliojusius teisės aktus ar jų pakeitimus, susijusius su specialiosios ir bendrosios srities Darbo biržos veikla, padeda spręsti įvairius su Darbo biržos veikla ir teisės aktų taikymu susijusius klausimus, teikia nuomones dėl jų taikymo;
2.28. suderinus su Darbo biržos direktoriumi, organizuoja Darbo biržos darbuotojams teisinių žinių atnaujinimo mokymus;
2.29. prižiūri ir tikrina Darbo biržos paskirą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale www.e.teismai.lt.;
2.30. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Darbo biržos, Lietuvos darbo biržos ir kitų teritorinių darbo biržų struktūrinių padalinių darbuotojais, Lietuvos darbo biržos Teisės skyriumi, sprendžiant teisės aktų nuostatų taikymo ir kitus teisinius klausimus, viešojo administravimo institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais asmenimis;
2.31. imasi reikiamų veiksmų, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;
2.32. suderinus su Darbo biržos direktoriumi, pagal kompetenciją rengia pasitarimus, organizuoja bei dalyvauja seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose, rengia ataskaitas, informacinius dokumentus, metodinę medžiagą;
2.33. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą priskirtas dokumentacijos plane bylas;
2.34. vykdo savo funkcijas, pavedimus ir užduotis, nepažeisdamas nustatytų terminų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir asmeniškai atsako už tinkamą jų vykdymą;
2.35. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Darbo biržos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01