Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

VILNIAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, nustatyti ir įvertinti problemas, rengti išvadas;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo, Priemonių, finansuojamų valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių lėšomis įgyvendinimo Departamento skyriuose stebėseną, priežiūrą, kokybės bei efektyvumo vertinimą, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius:
2.1.1. analizuoja ir vertina Departamento skyrių pateiktus pasiūlymus dėl Priemonių poreikio bei jų įgyvendinimo prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių nustatymo, teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.1.2. pagal poreikį ir kompetenciją vertina parengtus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų (toliau – Programos) projektus ir teikia juos Departamento direktoriui;
2.1.3.rengia suderinti Lietuvos darbo biržai ir Trišalei komisijai prie Darbo biržos svarstyti Priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašus;
2.1.4. rengia Darbo biržos direktoriui tvirtinti Priemonių prioritetų sąrašus, Programas, teikia informaciją jų viešinimui;
2.1.5. dalyvauja rengiant ateinančių metų Programas ir teikia Departamento direktoriui vidutinės trukmės poreikio dalyvauti Priemonėse projektus;
2.1.6. rengia dokumentus dėl lėšų grąžinimo iš asmenų, darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
2.1.7. esant poreikiui, informaciją apie lėšų susigrąžinimą ir poreikį ginčą spręsti teismine tvarka teikia valstybės tarnautojui, vykdančiam funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisė;
2.1.8. vykdo Priemonių planavimo, lėšų panaudojimo, įgyvendinimo stebėseną, kontrolę ir efektyvumo vertinimą, teikia informaciją viešam paskelbimui Darbo biržos interneto svetainėje;
2.1.9. teikia Finansų ir apskaitos skyriui Departamento skyrių pateiktą poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų Priemonėms įgyvendinti;
2.1.10. stebi ir vertina Departamento skyrių Priemonių planų vykdymą ir įgyvendinimą, teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.1.11. vertina Departamento skyrių Priemonių sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą, teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.1.12. atlieka dalyvavimo Priemonėse nutraukimo priežasčių analizę ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl veiksmų nutraukimų prevencijai ir Departamento skyrių Priemonių įgyvendinimo planų pakeitimo;
2.1.13. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) atlieka patikras Priemonių įgyvendinimo vietose;
2.1.14. informuoja ir konsultuoja klientus dalyvavimo Priemonėse klausimais;
2.2. ES fondų finansuojamų projektų (toliau - Projektai) įgyvendinimo srityje:
2.2.1. vykdo Projektų veiklų planavimo, įgyvendinimo, lėšų panaudojimo, nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną ir kontrolę, siekiant užtikrinti nustatytų efektyvumo rodiklių pasiekimą, teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.2.2. analizuoja ir planuoja Priemonių Lietuvos darbo biržos ar Darbo biržos savarankiškai vykdomų Projektų įgyvendinimo eigą ir jų vykdymui panaudotas ir planuojamas panaudoti lėšas;
2.2.3. rengia Projektų įgyvendinimo ataskaitas, pagal poreikį kaupia Projektų veiklų įgyvendinimo dokumentus, rengia dokumentų kopijas;
2.2.4. rengia informaciją apie Projektus ir pasiektus rezultatus ir teikia viešam paskelbimui Darbo biržos interneto svetainėje;
2.3. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, pranešimus ir kitus Darbo biržos dokumentus, teikia Departamento direktoriui ir atsakingam darbuotojui viešam paskelbimui;
2.4. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą;
2.5. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, teisės aktų tobulinimo, Darbo biržos įvaizdžio formavimo ir kitų jo kompetencijos klausimų;
2.6. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, susijusius su pavestomis funkcijomis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.7. pagal kompetenciją organizuoja seminarus ir teikia metodinę pagalbą klientus aptarnaujančių skyrių darbuotojams Priemonių klausimais;
2.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES fondų ar kitomis lėšomis finansuojamus projektus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, vertinimą;
2.9. dalyvauja nustatyta tvarka kitų institucijų rengiamuose ES fondų paramos projektuose pagal savo kompetenciją;
2.10. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, Darbo biržos ir kt. institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.11. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.12. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
2.13. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01