Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
1.3. būti gerai susipažinusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų archyvų darbą, viešąjį ir vidaus administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, dokumentų rengimą ir valdymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos organizavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia Darbo biržos archyvo nuostatus, kasmet rengia ir nustatyta tvarka derina Darbo biržoje numatomų sudaryti bylų planą – dokumentacijos planą, metų bylų apyrašus, registrų sąrašus, kitus dokumentų apyvartos planavimo ir apskaitos dokumentus;
2.2. organizuoja dokumentų perdavimą iš Darbo biržos struktūrinių padalinių saugojimui archyve;
2.3. priima iš Darbo biržos struktūrinių padalinių dokumentus saugojimui į archyvą, tikrina jų sudarymą;
2.4. teikia metodinę pagalbą Darbo biržos struktūriniams padaliniams dokumentų kaupimo, saugojimo, tvarkymo ir naudojimo bei kitais klausimais;
2.5. dalyvauja tikrinant Darbo biržos struktūrinių padalinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
2.6. nustatyta tvarka šifruoja, sistemina, aprašo dokumentus, priimtus į archyvą;
2.7. teisingai veda Darbo biržos dokumentų bylų apskaitą;
2.8. teisės aktuose nustatyta tvarka rengia nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylų apyrašus pagal patvirtintą sąrašą, atitinkamas Darbo biržos istorijos pažymas;
2.9. parengia ir teikia apyrašus derinimui su Vilniaus apskrities archyvu, Darbo biržos Dokumentų ekspertų komisija bei tvirtinti Darbo biržos direktoriui;
2.10. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko Darbo biržos archyvą, nuolat bendradarbiauja su Vilniaus apskrities archyvu, siekiant įgyvendinti archyvo tvarkymui nustatytus reikalavimus;
2.11. imasi priemonių dingusių ar neperduotų archyvui Darbo biržos struktūrinių padaliniuose laikino, ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų paieškai;
2.12. tvarkingai laiko ir saugo saugojimui priimtus dokumentus, užtikrina Darbo biržos veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
2.13. užtikrina dokumentų prieinamumą teisės aktuose nustatyta tvarka, išrenka dokumentus pagal užklausas;
2.14. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja jų atstatymą;
2.15. dalyvauja inventorizuojant archyvinius dokumentus;
2.16. rengia dokumentų perdavimo, nurašymo, sunaikinimo aktus bylų perdavimui valstybiniam saugojimui, nurašymui ar sunaikinimui;
2.17. dalyvauja tvarkant Skyriaus dokumentų bylas perdavimui į archyvą;
2.18. teikia pasiūlymus Darbo biržos Dokumentų ekspertų komisijai dėl dokumentų saugojimo;
2.19. rengia archyvo darbo ataskaitas bei nustatyta tvarka atsiskaito su Vilniaus apskrities archyvu;
2.20. dalyvauja rengiant oficialius ir metodinius dokumentus dokumentų tvarkymo bei apskaitos ir archyvų darbo klausimais;
2.21. dalyvauja ekspertizės darbe nustatant archyvinių dokumentų mokslinę ir praktinę vertę;
2.22. užtikrina, kad saugomi dokumentai, prie kurių galima prieiti tik specialios įrangos priemonėmis, išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką;
2.23. turimų archyve dokumentų pagrindu teisės aktų nustatyta tvarka išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, išrašus;
2.24. tvarko archyvo patalpų uždarymo registracijos žurnalą;
2.25. kontroliuoja archyvo patalpų mikroklimatą;
2.26. vykdo Darbo biržos Dokumentų ekspertų komisijos sekretoriaus funkcijas, organizuoja šios komisijos veiklą;
2.27. rūpinasi, kad dokumentai būtų saugomi patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertinant galimus rizikos veiksnius;
2.28. teikia pasiūlymus dėl nustatytų reikalavimų dokumentų saugykloms įgyvendinimo;
2.29. neskleidžia informacijos, esančios saugomuose archyve dokumentuose teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.30. savarankiškai planuoja savo darbą nustatyta Darbo biržoje tvarka;
2.31. rengia ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir / ar jo pavaduotojui archyvo kompetencijos klausimais;
2.32. griežtai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
2.33. nuolat kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.34. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.35. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pavedimus, siekiant nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01