Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įstaigos dokumentų valdymo srityje;
1.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinių institucijų ir įstaigų veiklą, asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose tvarką, informacijos teikimą, dokumentų valdymą ir gebėti taikyti juos praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas ir rengti išvadas, analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis, biuro įranga.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja:
2.1.1. dokumentų apyvartos procesus Darbo biržoje, užtikrinant greitą ir tikslų dokumentų judėjimą;
2.1.2. dokumentų tvarkymą Darbo biržoje;
2.1.3. prireikus, Darbo biržai adresuotų oficialių dokumentų paėmimą iš pašto;
2.2. perduoda priimtus ir užregistruotus dokumentus nustatyta tvarka Darbo biržos vadovams rezoliucijoms rašyti ir/arba įteikia vykdytojams;
2.3. paima iš pašto dėžės gautą korespondenciją, peržiūri, atlieka pirminį jos tvarkymą;
2.4. užtikrina dokumentų su Darbo biržos vadovybės rezoliucijomis dauginimą ir jų perdavimą rezoliucijose paskirtiems vykdytojams;
2.5. registruoja gautus dokumentus priskirtuose dokumentų registruose (popieriuje ir/ar skaitmeninėje laikmenoje), suteikia jiems numerius, skenuoja svarbiausius dokumentus;
2.6. registruoja Darbo biržos vadovybės rezoliucijas, dokumentų rezoliucijas, pavedimus ar užduotis;
2.7. kontroliuoja, kad paskirtos užduotys ir pavedimai būtų įvykdyti laiku, teikia Darbo biržos direktoriui (toliau – Direktorius) informaciją apie pavedimų ir užduočių vykdymo eigą, gauna iš skyrių informaciją apie vykdomus ar atliktus darbus ir perduoda ją Direktoriui;
2.8. priima ir perduoda faksus;
2.9. saugo dokumentų originalus ar jų antruosius egzempliorius dokumentų bylose, kurios dokumentacijos plane yra priskirtos jo kompetencijai, tvarko šias bylas;
2.10. pasirašo atitinkamus suderinimo ar paslaugų priėmimo dokumentus;
2.11. rengia ir teikia informaciją apie dokumentų apyvartą bei judėjimą, kitais kompetencijos klausimais Darbo biržos ir Skyriaus vadovybei;
2.12. teikia metodinę pagalbą Darbo biržos struktūriniams padaliniams dokumentų valdymo klausimais;
2.13. pagal Darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų poreikius atlieka dokumentų paiešką einamų ir praėjusių metų jo saugomose dokumentų bylose;
2.14. teikia informaciją kitoms institucijoms, organizacijoms ir kitiems asmenims apie iš jų gautos korespondencijos perdavimą vykdytojams ir vykdymo eigą;
2.15. teikia pasiūlymus dėl dokumentų technologinio ciklo tobulinimo, dėl dokumentacijos plano ir dokumentų registrų sąrašo;
2.16. Direktoriaus pavedimu rengia oficialių dokumentų projektus;
2.17. pasirašytų dokumentų originalus ir antruosius egzempliorius nustatyta tvarka sega į bylas, perduoda vykdytojams ar atsakingiems asmenims;
2.18. perduoda dokumentų bylas Darbo biržos archyvui teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.19. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01