Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties arba įgytą iki įvedant bendrąjį suteikiamų kvalifikacijų sąrašą finansų arba buhalterinės apskaitos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų finansinio darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose institucijose ir įstaigose;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių ir darbo rinkos reguliavimą, gyventojų užimtumo klausimus. Išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymą, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumą, darbo rinką, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei prognozes, gebėti apibrėžti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo būdus;
1.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, duomenų bazių valdymo programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą;
2.2. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą;
2.3. Darbo biržos išlaikymo ir vystymo programos srityje:
2.3.1. vykdo atsiskaitymų su atsiskaitytinais asmenimis buhalterinę apskaitą, tikrina pateiktas avanso apyskaitas, išlaidas patvirtinančių dokumentų teisingumą, formuoja ir pateikia apmokėjimui komandiruočių išlaidų mokėjimo pavedimus;
2.3.2. vykdo Darbo biržos ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsargų, ūkinio inventoriaus, griežtos apskaitos dokumentų buhalterinę apskaitą ir buhalterinę kontrolę;
2.4. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais pagal pateiktus dokumentus buhalterinę apskaitą;
2.5. kontroliuoja ir tikrina, kad iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, EGF, ESF, kitų ES fondų ir kitų šaltinių gautomis lėšomis būtų disponuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
2.6. vykdo Valstybės biudžeto, Užimtumo fondo, ES fondų, programų ir kitų lėšų šaltinių pajamų ir išlaidų apskaitą bei atsiskaito už iš šių šaltinių gautų lėšų panaudojimą;
2.7. vykdo ir užtikrina išankstinę finansų ir mokėjimų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais;
2.8. atlieka mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, pinigines lėšas, finansavimo sumas ir mokėtinas sumas; 
2.9. kontroliuoja ir užtikrina teisingus buhalterinių balansinių sąskaitų likučius ir jų apyvartas;
2.10. rengia mokėjimo pavedimus dėl lėšų pervedimo;
2.11. tikrina mokėjimo pavedimuose nurodytus duomenis, o jų teisingumą ir teisėtumą tvirtina savo parašu;
2.12. tikrina, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir gautų asignavimų;
2.13. vykdo ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimą, grupavimą ir apibendrinimą apskaitos registruose;
2.14. operacijų duomenis laiku registruoja apskaitos registruose;
2.15. formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų žiniaraščius ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus;
2.16. rengia faktinius buhalterinius apskaitos duomenis ir ataskaitas;
2.17. rengia duomenis apie lėšų įsiskolinimus;
2.18. vykdo ir užtikrina ES fondų finansuojamų projektų mokėjimo prašymų su išlaidas patvirtinančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintomis kopijomis parengimą ir pateikimą; 
2.19. pagal kompetenciją rengia iš ES fondų finansuojamų projektų  mėnesio, ketvirčio ir metų finansines ataskaitas, jų rinkinius;
2.20. informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą;
2.21. pagal Darbo biržos nustatytas taisykles tvarko buhalterinius dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą bei perdavimą į archyvą;
2.22. vykdo kitus Darbo biržos direktoriaus, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant nustatytų  tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
2.23. už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01