Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų finansinio darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;
1.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių ir darbo rinkos reguliavimą, gyventojų užimtumą, darbo rinką, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei prognozes, gebėti apibrėžti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo būdus;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. teikia duomenis Užimtumo fondo išlaidų sąmatos projektui;
2.2. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų apskaičiuoja Darbo biržos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei, ruošia išmokėjimo dokumentus:
2.2.1. priskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir kitas pinigines išmokas bei užtikrina jų teisingumą ir išmokėjimą laiku;
2.2.2. tvarko darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles;
2.2.3. vykdo alimentų, baudų ir kitų išskaitymų apskaitą ir kontrolę, užtikrina jų teisingumą ir teisėtumą;
2.2.4. vadovaujantis darbuotojų prašymais, rengia jiems reikalingas pažymas;
2.2.5. teisingai apskaičiuoja mokesčius ir užtikrina atsiskaitymus laiku su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaiga;
2.2.6. rengia ir teikia ataskaitas Statistikos departamentui, Socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms;
2.3. vykdo ir užtikrina teisėtą ir teisingą aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo darbo įgūdžių įgijimo priemonės finansavimo buhalterinę apskaitą ir kontrolę;
2.4. vykdo ir užtikrina nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčio subsidijavimo programos buhalterinę apskaitą ir kontrolę;
2.5. kontroliuoja ir tikrina, kad iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, ES fondų ir kitų šaltinių gautomis lėšomis būtų disponuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
2.6. vykdo Valstybės biudžeto, Užimtumo fondo, ES fondų, programų ir kitų lėšų šaltinių pajamų ir išlaidų apskaitą bei atsiskaito už iš šių šaltinių gautų lėšų panaudojimą;
2.7. vykdo ir užtikrina išankstinę finansų ir mokėjimų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais;
2.8. atlieka mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, pinigines lėšas, finansavimo sumas ir mokėtinas sumas;
2.9. kontroliuoja ir užtikrina teisingus buhalterinių balansinių sąskaitų likučius ir jų apyvartas;
2.10. rengia mokėjimo pavedimus dėl lėšų pervedimo;
2.11. tikrina mokėjimo pavedimuose nurodytus duomenis, o jų teisingumą ir teisėtumą tvirtina savo parašu;
2.12. tikrina, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir gautų asignavimų;
2.13. vykdo ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimą, grupavimą ir apibendrinimą apskaitos registruose;
2.14. operacijų duomenis laiku registruoja apskaitos registruose;
2.15. formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų žiniaraščius ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus;
2.16. rengia faktinius buhalterinius apskaitos duomenis ir ataskaitas;
2.17. rengia duomenis apie lėšų įsiskolinimus;
2.18. vykdo ir užtikrina ES fondų finansuojamų projektų mokėjimo prašymų su išlaidas patvirtinančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintomis kopijomis parengimą ir pateikimą;
2.19. dalyvauja sudarant ES fondų lėšų mėnesio, ketvirčio ir metų finansines ataskaitas, jų rinkinius;
2.20. sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.21. informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą;
2.22. pagal Darbo biržos nustatytas taisykles tvarko buhalterinius dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą bei perdavimą į archyvą;
2.23. vykdo kitus Darbo biržos direktoriaus, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
2.24. už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01