Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
JAUNIMO UŽIMTUMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo, darbo rinkos, jaunimo užimtumo, darbo santykių, asmens duomenų teisinės apsaugos, klausimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
1.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer (ar kita interneto naršykle);
1.7. mokėti vieną iš Europos Sąjungoje oficialiai naudojamų kalbų ne žemesniu nei B1 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. asmeniškai atsako už jam priskirtų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą laiku, paslaugų klientams teikimą vadovaujantis bendradarbiavimo, kokybės ir individualizavimo, kompleksiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, prieinamumo, savarankiškumo skatinimo principais;
2.2. teikia informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
2.3. teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, organizuoja psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;
2.4. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus,  socialinės reabilitacijos ir kitas priemones, jas organizuoja ir koordinuoja;
2.5. vykdo darbo ieškančių mokinių (nuo 14 metų) ir studentų (iki 29 metų) registravimą ir aptarnavimą;
2.6. teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie Darbo biržoje įregistruotus sezoninio darbo ieškančius mokinius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų);
2.7. padeda jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
2.8. renka informaciją bei informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
2.9. organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo jų stebėseną,  renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas, analizuoja ir vertina apklausų rezultatus;
2.10. vykdo darbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;
2.11. teikia pirminę informaciją apie Darbo biržos paslaugas, laisvas darbo vietas arba padeda klientui rasti reikiamą informaciją pačiam apie:
2.11.1. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes bei darbo paieškos metodus;
2.11.2. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;
2.11.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;
2.11.4. bedarbių ir kitų Darbo biržoje registruotų asmenų teises, pareigas ir atsakomybę.
2.12. norinčius registruotis darbo ieškančius asmenis, turinčius reikalingus dokumentus, nusiunčia pas specialistą, vykdantį įdarbinimo konsultanto funkcijas;
2.13. teikia vieno langelio paslaugas:
2.13.1 vykdo darbo ieškančių asmenų pranešimų, prašymų, skundų ir kitų dokumentų priėmimą, jų registravimą Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje bei jų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą pagal savo kompetenciją;
2.13.2. rengia ir išduoda pažymas darbo ieškantiems asmenims.
2.14. nuotolinėje darbo vietoje Šalčininkuose viešai skelbia informaciją apie Skyriaus veiklą, teikiamas paslaugas, laisvas darbo vietas bei mokymo įstaigų ir kitų socialinių partnerių pateiktą viešinimui skirtą informaciją;
2.15. vykdo Skyriaus dokumentų registravimą ir tvarkymą;
2.16. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.17. skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
2.18. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.19. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
2.20. inicijuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti, kitų teritorinių darbo biržų Jaunimo užimtumo skyriais;
2.21. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
2.22. glaudžiai bendradarbiauja su Darbo biržos specialistais, teikiančiais tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, dėl jaunų asmenų įdarbinimo;
2.23. rengia ataskaitas, kitus dokumentus pagal savo kompetenciją, informaciją apie veiklą;
2.24. rengia medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, metodines priemones ir leidinius, programas, dalomąją medžiagą, lankstinukus, informacinius straipsnius;
2.25.dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
2.26. laiku ir teisingai pildo duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
2.27. teikia duomenis ir nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui savo kompetencijos klausimais;
2.28. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.28.1. renginių planų rengimo, juos skelbia viešai;
2.28.2. naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;
2.28.3. paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimo;
2.28.4. studentų praktikos atlikimo Šalčininkų nuotolinėje darbo vietoje, į veiklą siekia įtraukti savanorius;
2.28.5. kitų jo kompetencijos klausimų;
2.29. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Jaunimo užimtumo ir Šalčininkų skyrių vedėjų pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01