Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
ŠVENČIONIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Darbo biržos Skyriaus vedėjo tarnybiniu pavedimu pavestas Priemones;
2.2. vykdo Darbo biržos direktoriaus patvirtintą Užimtumo programą pagal pavestas Priemones ir joms patvirtintas užduotis, lėšas:
2.2.1. patikrina atrinktų darbo rinkos politikos priemonių dalyvių (toliau – Dalyviai) tinkamumą pagal patvirtintus prioritetų sąrašus, Užimtumo programas;
2.2.2. rengia aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sutartis ir kitus dokumentus bei rengia, derina ir teikia pasirašymui jų pakeitimus, nutraukimus;
2.2.3. patikrina darbdavių ar mokymo paslaugų teikėjų pateiktus pasiūlymus, prašymus bei kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimui, teikia pasirašymui paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdo priimtų dokumentų pirminę kontrolę;
2.2.4. registruoja aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, atlieka jų pirminę kontrolę, suveda duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
2.2.5. informuoja darbdavius apie Darbo biržos direktoriaus sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo;
2.2.6. konsultuoja Priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;
2.3. koordinuoja aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo, darbo rinkos stebėsenos ir paslaugų teikimo veiklą Skyriuje;
2.4. dalyvauja priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir kitų užimtumo priemonių finansavimo;
2.5. dalyvauja sprendžiant darbo ieškančių asmenų įtraukimo į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo rėmimo programas ir projektus klausimus;
2.6. nustatyta tvarka atlieka patikras Priemonių įgyvendinimo vietose;
2.7. teikia užklausas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms institucijoms dėl duomenų, reikalingų Priemonių įgyvendinimui;
2.8. vykdo ES fondų finansuojamų projektų veiklų pagal Priemones  įgyvendinimo stebėseną dėl planuojamų rezultatų ir nustatytų rodiklių pasiekimo;
2.9. vykdo įsidarbinimo, pasibaigus priemonių finansavimui, stebėseną, nustatyta tvarka surenka įsidarbinimą patvirtinančius dokumentus;
2.10. suderinęs su Skyriaus vedėju, teikia informaciją Darbo biržai apie Skyriaus sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
2.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant profesinės reabilitacijos programą;
2.12. rengia Skyriaus veiklos planus, vykdo veiklos užduočių ir vertinimo kriterijų įgyvendinimo stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus, rengia informaciją darbo pasitarimams;
2.13. rengia ataskaitų, informacijų, apžvalgų ir kitų informacinių dokumentų projektus Priemonių  įgyvendinimo klausimais ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
2.14. informuoja ir konsultuoja darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais;
2.15. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl vidaus tvarkos dokumentų rengimo, teisės aktų tobulinimo ir kitų jo kompetencijos klausimų;
2.16. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus ir pagal poreikį teikia Darbo biržai;
2.17. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.18. rengia ir teikia informaciją Švenčionių rajono savivaldybei, kitiems darbo rinkos partneriams apie situaciją darbo rinkoje, kitais darbo rinką reglamentuojančiais klausimais;
2.19. teikia informaciją Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.20. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir/ar pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.21. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje bei atsako už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
2.22. rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.23. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01