Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
ŠVENČIONIŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje, planuojant ir įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones, vykdant lėšų poreikio aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms planavimą ir jų panaudojimo kontrolę;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Skyriaus veiklą, Skyriaus nuostatuose numatytų ir pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.4. tvirtina Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo planus;
2.5. teikia Departamentui:
2.5.1. siūlymus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo sudarymo ir jo keitimo;
2.5.2. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų projektus;
2.6. priima ir pasirašo sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, stabdymo, atkūrimo, panaikinimo;
2.7. inicijuoja Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektų dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymo ar nesudarymo ir dokumentų patikslinimo rengimą;
2.8. sprendžia darbo ieškančių asmenų įtraukimo į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo didinimo programas ir projektus klausimus;
2.9. organizuoja Vietinių užimtumo iniciatyvų komisijos darbą atrenkant paraiškas ir kartu su Departamentu vykdo įgyvendinamų projektų priežiūrą;
2.10. organizuoja ir kontroliuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą;
2.11. administruoja valstybės paramos teikimą socialinėms įmonėms;
2.12. pasirašo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sutartis, sutarčių pakeitimus bei mokymo kuponus, atsako už Skyriaus sudarytų sutarčių tinkamą vykdymą;
2.13. informuoja Departamentą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
2.14. teikia Departamentui poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti;
2.15. organizuoja ir kontroliuoja:
2.15.1. laisvų darbo vietų paiešką, registraciją, skelbimą ir jų užpildymą;
2.15.2. prevencinių priemonių grupės darbuotojų atleidimų atveju rengimą;
2.15.3. darbdavių prašymų ir dokumentų dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo priėmimą, jų registravimą ir pateikimą Departamentui pirminiam vertinimui;
2.15.4. darbdavių apklausų darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti vykdymą;
2.16. teikia Departamento direktoriui ir/ar jo pavaduotojui pasiūlymus dėl:
2.16.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.16.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.16.3. Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.16.4. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.16.5. Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.16.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.16.7. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo, Darbo biržos įvaizdžio formavimo;
2.16.8. sprendimų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones priėmimo;
2.17. suderinęs su Departamento direktoriumi ir/ar jo pavaduotoju, teikia pasiūlymus Darbo biržos direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.18. vertina darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumą;
2.19. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, derina juos su Bendrųjų reikalų skyriumi ir teikia Darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.20. veikia Skyriaus vardu, atstovauja Darbo biržai direktoriaus pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienio šalių institucijose;
2.21. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.22. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Darbo biržos paslaugų darbdaviams rinkodarą;
2.23. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimus su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais;
2.24. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.25. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.26. rengia metinius ir ketvirtinius veiklos planus bei ataskaitas, informaciją apie Skyriaus veiklą;
2.27. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;
2.28. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;
2.29. pasirašo sprendimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, Skyriaus aptarnaujamiems klientams išduodamas pažymas ir, Darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
2.30. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, rengia atsakymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.31. užtikrina dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parašų tvirtinimą;
2.32. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.33. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.34. organizuoja skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
2.35. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;
2.36. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir/ar pavaduotojo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01