Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos ir darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, materialinio aprūpinimo principus, civilinę saugą, dokumentų valdymą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės įstaigų administracinę ir ūkinę veiklą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, priimti sprendimus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
16. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimą Darbo biržoje;
2.2. teikia pasiūlymus dėl ūkinių sutarčių pasirašymo ar atnaujinimo, rengia ir pateikia pasirašymui ūkinių sutarčių projektus;
2.3. atlieka ūkinių sutarčių, skirtų Darbo biržos veiklos poreikiams tenkinti, vykdymo stebėseną;
2.4. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko Darbo biržos turto duomenų bazes, užtikrindamas duomenų teisingą suvedimą, teikia informaciją bei dokumentų kopijas valstybės įmonei Turto bankui ir kitoms institucijoms pagal pareikalavimą;
2.5. dalyvauja patikrinimuose, inventorizacijose, priimant, perduodant ir nurašant Darbo biržos turtą;
2.6. užtikrina gautų iš tiekėjų sąskaitų-faktūrų registravimą ir laiku pateikimą apmokėjimui Finansų ir apskaitos skyriui;
2.7. pagal kompetenciją vizuoja pateiktas apmokėjimui sąskaitas-faktūras;
2.8. vykdo panaudotų lėšų stebėseną, analizę, planuoja lėšų poreikį ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.9. kontroliuoja suteiktų paslaugų ar atliktų darbų kokybę, rengia pretenzijas tiekėjams dėl prekių ar paslaugų neatitikimo nustatytiems reikalavimams, vizuoja darbų atlikimo aktus;
2.10. vykdo valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo, pardavimo aukcionuose arba sunaikinimo procedūras;
2.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Darbo biržos prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų veiklos funkcijoms užtikrinti, viešuosius pirkimus:
2.11.1. rengia Darbo biržos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą;
2.11.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
2.11.3. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
2.11.4. renka informaciją iš Darbo biržos struktūrinių padalinių apie planuojamus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, analizuoja jų poreikį;
2.11.5. rengia technines specifikacijas, sąlygas ir kitus dokumentus viešiesiems prekių ir paslaugų pirkimams;
2.11.6. vykdo kitas funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu;
2.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl:
2.12.1. darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, informuoja apie iškilusias problemas;
2.12.2. materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo ir kitais jo kompetencijos klausimais;
2.13. konsultuoja Darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus bei imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.15. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus oficialius dokumentus;
2.16. vykdant jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų struktūrinių padalinių, Lietuvos darbo biržos, kitų institucijų valstybės tarnautojais, paslaugų bei prekių tiekėjais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.17. įgaliojus Darbo biržos direktoriui atstovauja Darbo biržą teismuose, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01