Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties arba įgytą iki įvedant bendrąjį suteikiamų kvalifikacijų sąrašą įgytą finansų arba buhalterinės apskaitos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų  ne mažesnę nei  1 metų vadovaujamo įstaigos ar įmonės struktūriniam finansiniam padaliniui darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių ir darbo rinkos reguliavimą, gyventojų užimtumo klausimus. Išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymą,  kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumą, darbo rinką, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei prognozes, gebėti apibrėžti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo būdus.
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
2.3. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
2.4. užtikrina ir kontroliuoja Darbo biržos buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų patikima, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos naudotojams;
2.5. kontroliuoja, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus;
2.6. teikia Darbo biržos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
2.7. užtikrina ir vykdo išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
2.8. užtikrina teisėtą ir teisingą Užimtumo fondo lėšų, Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų ir kitų šaltinių lėšų finansinę atskaitomybę ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
2.9. užtikrina ir kontroliuoja finansinių ataskaitų sudarymą ir teikimą laiku;
2.10. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos užimtumo politikos realizavimą, kuo racionaliau ir efektyviau panaudojant lėšas tikslams įgyvendinti;
2.11. teikia Darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.11.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.11.2. Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.11.3. Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
2.11.4. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.11.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais.
2.12. rengia Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, ir teikia juos tvirtinti Darbo biržos direktoriui;
2.13. veikia Skyriaus vardu, atstovauja Darbo biržai jos pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
2.14. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo biržos direktoriui už savo veiklą;
2.15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;
2.16. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektų rengimą;
2.17. organizuoja ir užtikrina pranešimų, ataskaitų rengimą Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.18. skiria Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavedimus ir užduotis, planuoja jų veiklą;
2.19. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;
2.20. už savo funkcijų netinkamą vykdymą Skyriaus vedėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01