Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, užsienio piliečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai, mokėti apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office Word, Excel, Power Point ir Outlook bei Internet Explorer programomis;
1.7. mokėti vieną iš ES oficialiai naudojamų kalbų ne žemesniu nei A1 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėseną, padėties darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje vertinimą ir jos pokyčių prognozavimą, teikia informaciją Departamento direktoriui, Darbo biržos klientus aptarnaujantiems skyriams;
2.2. renka ir analizuoja statistinę informaciją, apskaičiuoja ir skelbia Darbo biržoje įregistruotų bedarbių skaičių bei procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų;
2.3. tiria darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumą pagal profesinį pasirengimą, nustato pagrindines nesuderinamumo priežastis;
2.4. organizuoja ir koordinuoja darbdavių apklausų vykdymą, atlieka duomenų apdorojimą, rengia darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozes priskirtose teritorijose, pateikia Departamento direktoriui informaciją teikimui Lietuvos darbo biržai bei visuomenei;
2.5. vykdo darbo rinkos paslaugų klientams teikimo stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;
2.6. organizuoja klientų apklausų vykdymą, atlieka šių apklausų duomenų apdorojimą ir apibendrinimą bei teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl darbo rinkos paslaugų teikimo efektyvumo vertinimo;
2.7. vykdo tarpininkaujant įdarbintų asmenų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėseną, kaupia informaciją apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas bei teikią ją Departamento direktoriui, Lietuvos darbo biržai ir visuomenei;
2.8. atlieka darbo ieškančių asmenų skaičiaus bei sudėties, įdarbinimo, registruotų laisvų darbo vietų analizę ir prognozę, teikia informaciją Departamento  direktoriui, Darbo biržos klientus aptarnaujantiems skyriams;
2.9. rengia padėties priskirtų teritorijų darbo rinkoje vertinimo analizes, apžvalgas, ataskaitas bei darbo rinkos prognozes, jas skelbia viešai ir teikia suinteresuotiems asmenims;
2.10. atlieka Darbo biržai nustatytų užduočių, veiklos vertinimo rodiklių stebėseną;
2.11. koordinuoja Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Darbo biržoje stebėseną;
2.12. koordinuoja klientų aptarnavimo skyrių veiklą, teikiant konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas į Lietuvos Respubliką atvykstantiems pabėgėliams ir perkeltiniems asmenims, ieškantiems darbo;
2.13. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.13.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.13.2. padėties darbo rinkoje vertinimo ir jos pokyčių prognozavimo, apklausų atlikimo tobulinimo;
2.13.3.priemonių veiklos kokybei gerinti numatymo ir taikymo;
2.13.4. Darbo biržos įvaizdžio formavimo;
2.14. rengia Departamento metų veiklos planą, veiklos ataskaitas;
2.15. pagal kompetenciją rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus, pristatymų medžiagą, susijusią su Departamento veikla;
2.16. nagrinėja nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų susidarymą, asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.17. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01