Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, iš jų ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką arba dalyvaujant įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei rengiant ir įgyvendinant užimtumo rėmimo programas;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis;
1.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) A2 lygiu pagal Europasą.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento skyriams nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal Darbo biržos direktoriaus jam nustatytą kompetenciją;
2.2. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja Skyrių darbą, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. užtikrina Skyriuose Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos ir Departamento direktorių pavedimų vykdymą ir skyrių veiklos teisėtumą;
2.4. dalyvauja priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir kitų užimtumo priemonių finansavimo;
2.5. kontroliuoja darbo ieškančių asmenų siuntimo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo rėmimo programose ir projektuose klausimus;
2.6. kontroliuoja laisvų darbo vietų paiešką, registraciją, skelbimą ir jų užpildymą;
2.7. rūpinasi bedarbių informavimo apie jiems paskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas klausimais;
2.8. analizuoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų užimtumo priemonių poreikį priskirtose teritorijose, vertina ir teikia pasiūlymus dėl jų taikymo atskirose savivaldybėse, siekiant sumažinti darbo pasiūlos ir paklausos disbalansą ir teritorinius netolygumus;
2.9. nagrinėja Skyrių veiklą, rengia ir įgyvendina priemones bei inovatyvius metodus jų veiklos efektyvumui ir teikiamų paslaugų klientams kokybei didinti bei racionaliam skirtų lėšų panaudojimui;
2.10. koordinuoja ir kontroliuoja paramos teikimą teritorijoje esančioms socialinėms įmonėms;
2.11. kontroliuoja klientams teikiamų paslaugų kokybę, tinkamą sutartinių įsipareigojimų darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams įgyvendinimą;
2.12. užtikrina Skyrių tarpusavio sąveiką bei ryšį su kitais Darbo biržos skyriais;
2.13. organizuoja ir koordinuoja Skyrių ataskaitų rengimą;
2.14. organizuoja ir koordinuoja Skyrių darbuotojų saviugdos planų įgyvendinimą;
2.15. koordinuoja įvairiapusės ir kvalifikuotos informacijos teikimą darbo rinkos klientams, socialiniams partneriams ir visuomenei Skyrių kompetencijos klausimais;
2.16. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Departamento skyrių veikla;
2.17. rengia informaciją Trišalės komisijos posėdžiams jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.18. dalyvauja rengiant Departamento metų veiklos planą, veiklos ataskaitas;
2.19. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.19.1. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių planų sudarymo ir vykdymo, užduočių skyrimo Skyriams siekiant subalansuoti darbo rinką priskirtose Darbo biržai aptarnauti savivaldybių teritorijose ir sumažinti teritorinius darbo pasiūlos ir paklausos netolygumus;
2.19.2. paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo tobulinimo;
2.19.3. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.19.4. Skyrių nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.19.5. Skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.19.6. Skyrių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.19.7. Skyrių darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.19.8. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo;
2.19.9. Darbo biržos įvaizdžio formavimo ir kitais klausimais;
2.20. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.21. rengia Departamento skyrių vedėjų pareigybių aprašymus, teikia Darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.22. veikia Departamento vardu, atstovauja Darbo biržai direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienio šalių institucijose;
2.23. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus Skyrių veiklos klausimais;
2.25. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.26. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
2.27. vertina Skyrių vedėjų tarnybinę veiklą;
2.28. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.29. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.30. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.31. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01