Praleisti naršymo saitus
ES parama
 Europos struktūriniai fondai 

Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinė parama – tai Europos Bendrijų Lietuvai skiriamos ES fondų lėšos, skirtos strategijai ir veiksmų programoms įgyvendinti. ES struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“.

Europos Sąjungos struktūriniai fondai – regioninės politikos, kuria siekiama sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti silpniau besivystančių regionų plėtrą, finansinės priemonės. ES regioninės politikos įgyvendinimas ES valstybėse yra finansuojamas iš šių ES struktūrinių fondų:

 

 

Europos socialinis fondas (ESF) yra pagrindinė ES priemonė, skirta žmogiškųjų resursų vystymui ir darbo rinkos funkcionavimo gerinimui.

ESF tikslas – užkirsti kelią nedarbui ir su juo kovoti, plėtoti žmogiškuosius išteklius ir integraciją į darbo rinką, mažinti socialinę atskirtį, skatinti aukštesnį užimtumo lygį, didinti moterų ir vyrų lygybę.

ESF priemonės įgyvendinamos kartu su Europos užimtumo strategija, sutelkiant dėmesį į 4 pagrindines sritis:

  • darbuotojų ir įmonių gebėjimo prisitaikyti didinimas;
  • geresnių įsidarbinimo sąlygų sudarymas bei aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje;
  • socialinės integracijos skatinimas kovojant su diskriminacija ir lengvinant socialiai pažeidžiamų žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje;
  • partnerystės skatinimas vykdant užimtumo ir integracijos sričių reformą.

 


Informacija atnaujinta: 2015.01.27 12:38