Praleisti naršymo saitus
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Ūkio subjektų priežiūra
Nuostatai 
   

Patvirtinta

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-248 (Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-279 redakcija, 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-527 pakeitimas)

 

                                             VILNIAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus teritorinė darbo birža (toliau – Darbo birža) yra Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) įsteigta biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti užimtumo rėmimo politiką ir vykdanti kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose numatytas funkcijas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Ukmergės rajono savivaldybių teritorijose (toliau – priskirtos teritorijos).

2. Darbo birža savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Darbo birža yra juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir kitus antspaudus, naudoja vieningą Lietuvos darbo biržos simboliką.

4. Darbo biržos savininkė yra valstybė. Darbo biržos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos darbo birža, kuri organizuoja Darbo biržos veiklą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendina užimtumo rėmimo priemones ir teikia darbo rinkos paslaugas, priima sprendimus dėl Darbo biržos buveinės pakeitimo, dėl Darbo biržos reorganizavimo ir likvidavimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Darbo birža finansuojama iš Užimtumo fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Darbo biržai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6. Darbo birža turi interneto tinklalapį www.ldb.lt/tdb/Vilnius/, kuriame skelbiami planavimo dokumentai, vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Darbo biržos veiklos laikotarpis neribojamas.

 

II SKYRIUS

PRISKIRTOS FUNKCIJOS IR VEIKLOS TIKSLAI

 

8. Svarbiausi Darbo biržos veiklos tikslai yra:

8.1. derinti darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą;

8.2. didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes;

8.3. įgyvendinti dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti;

8.4. mažinti socialinę atskirtį;

8.5. rengti ir įgyvendinti nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą;

 

8.6. vykdyti darbo rinkos stebėseną;

8.7. gerinti įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių ir kitų teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą;

8.8. aktyviai veikti Europos užimtumo tarnybų (toliau - EURES) tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką;

8.9. panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje;

8.10. užtikrinti ir modernizuoti Darbo biržos veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

9. Darbo birža, vykdydama jai nustatytus veiklos tikslus:

9.1. darbo pasiūlos ir paklausos derinimo srityje:

9.1.1. įgyvendindama aktyvios darbo rinkos politikos priemones priima, nagrinėja ir vertina juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus, prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus šių priemonių įgyvendinimui ir, pagal kompetenciją, priima sprendimus dėl jų finansavimo, sudaro sutartis, atlieka patikras priemonių įgyvendinimo vietose;

9.1.2. vykdo vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų naujoms darbo vietoms steigti atranką priskirtose teritorijose, teikia atrinktas paraiškas Lietuvos darbo biržai;

9.1.3. nustato aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poreikį ir prioritetus priskirtose teritorijose;

9.1.4. inicijuoja tikslinių teritorinių užimtumo rėmimo ir kitų užimtumui remti skirtų programų rengimą, dalyvauja jas rengiant bei įgyvendina programose numatytas priemones, konsultuodamasi su savivaldybėmis ir kitais socialiniais partneriais, organizacijų ir vietos bendruomenių atstovais, atstovaujančiais darbo ieškančių asmenų grupių interesams;

9.1.5. teikdama darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims, siekiantiems susirasti tinkamą darbą, ir darbdaviams, ieškantiems tinkamų darbuotojų, priskirtose teritorijose, informuoja ir konsultuoja darbo rinkos, užimtumo ir kitais klausimais, vykdo darbuotojų atranką, organizuoja jų rengimą užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, organizuoja darbo muges, teikia siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti darbo ieškantiems asmenims bei vykdo kitus teisės aktuose numatytus su darbo rinkos paslaugų teikimu susijusius veiksmus;

9.2. darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybių didinimo srityje:

9.2.1. įgyvendina profesinio orientavimo priemones;

9.2.2. atlieka mokymo kokybės stebėseną pagal Lietuvos darbo biržos nustatytus bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų neformaliojo profesinio mokymo programų reikalavimus;

9.2.3. rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje;

9.2.4. įgyvendina užimtumo ir socialines garantijas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atleidžiamiems darbuotojams Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;

9.2.5. skatina priskirtose teritorijose darbo ieškančių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą priemonėse;

9.3. dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo įgyvendinimo srityje:

9.3.1. bendradarbiauja ir sudaro susitarimus su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, privačiomis įdarbinimo agentūromis, nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais ir darbdavių organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais užimtumui skatinti;

9.3.2. vykdo ir plėtoja socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais;

9.3.3. užtikrina Trišalės komisijos prie Darbo biržos veiklą bei techniškai aptarnauja jos darbą;

 

9.4. socialinės atskirties mažinimo srityje:

9.4.1. kontroliuoja, ar socialinės įmonės atitinka teisės aktuose joms keliamus reikalavimus, priima teisės aktuose numatytus privalomus periodiškai teikiamus socialinių įmonių dokumentus (ataskaitas, pažymas);

9.4.2. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais duomenis apie jos teritorijoje esančias socialines įmones;

9.4.3. nustatyta tvarka priima ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka registruoja paraiškas gauti valstybės pagalbą, patikrina, ar kartu su paraiška pateikti visi teisės aktuose nustatyti dokumentai ir ar juose nurodyta informacija atitinka subsidijai keliamus reikalavimus ir perduoda šiuos dokumentus Lietuvos darbo biržai;

9.4.4. nustatyta tvarka priima ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka registruoja mokėjimo prašymus, nustato, ar prašyme nurodytos išlaidos yra tinkamos kompensuoti, išmoka valstybės pagalbą socialinėms įmonėms, laikydamasi sutartyse nustatytų įsipareigojimų, registruoja socialinei įmonei skirtas ir išmokėtas valstybės pagalbos sumas;

9.4.5. priima sprendimus siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir išduoda šiems asmenims siuntimus;

9.4.6. prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir atlieka patikras profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose teritorinės darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka;

9.4.7. tvirtina sprendimus ir išduoda asmenims siuntimus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas;

9.4.8. sudaro Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintos formos sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų, stabdo arba nutraukia profesinės reabilitacijos programas;

9.4.9. išduoda profesinės reabilitacijos pažymėjimus;

9.4.10. teikia teisės aktuose nustatytą informaciją Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai;

9.4.11. priima sprendimus dėl asmens, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, neatvykimo į Darbo biržą ar į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą bei jo nedalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje priežasties pagrįstumo;

9.4.12. moka už profesinės reabilitacijos paslaugas ir kitas teisės aktuose numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų bei asmenų, dalyvaujančių profesinės reabilitacijos programose, išlaidas, profesinės reabilitacijos pašalpas, sustabdo, pratęsia arba nutraukia jų mokėjimą;

9.5. nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo srityje:

9.5.1. priima sprendimus dėl nedarbo prevencijos programų grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti, jas rengia bei įgyvendina;

9.5.2. registruoja priskirtose teritorijose veikiančių įmonių grupės darbuotojų atleidimus, vykdo grupės darbuotojų atleidimų įmonėse prevencijos priemones;

9.6. padėties darbo rinkoje stebėsenos srityje:

9.6.1. vykdo priskirtų teritorijų darbo rinkos stebėseną, kartu su savivaldybių institucijomis ir socialiniais partneriais vertina padėtį priskirtų teritorijų darbo rinkoje, svarsto priemones užimtumo problemoms priskirtose teritorijose spręsti;

9.6.2.vykdo tarpininkaujant įdarbintų asmenų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėseną;

9.6.3. vykdo darbdavių apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti;

9.6.4. rengia padėties priskirtų teritorijų darbo rinkoje vertinimo analizes, apžvalgas, ataskaitas bei darbo rinkos prognozes, jas skelbia viešai ir teikia suinteresuotiems asmenims;

9.6.5. apskaičiuoja ir skelbia Darbo biržoje įregistruotą bedarbių skaičių ir procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų;

9.6.6. registruoja ir apskaito darbo ieškančius asmenis, suteikia bedarbio statusą, jį sustabdo, atstato, panaikina arba pakeičia, nepanaikinant registracijos;

 

9.6.7. vykdo laisvų darbo vietų paiešką, registruoja ir skelbia jas viešai, atlieka laisvų darbo vietų užpildymo stebėseną;

9.6.8. vykdo privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų veiklos stebėseną, kaupia informaciją apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas bei teikia ją Lietuvos darbo biržai;

9.7. užimtumo rėmimo priemonių ir kitų viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimo srityje:

9.7.1. vertina užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir teikia siūlymus Lietuvos darbo biržai užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumo didinimui;

9.7.2. atlieka darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikiamų darbo rinkos paslaugų vertinimo tyrimus, apibendrina rezultatus, numato priemones teikiamų paslaugų kokybei gerinti;

9.7.3. teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržai dėl priemonių darbo rinkos problemoms spręsti bei socialinei atskirčiai mažinti ir galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti;

9.7.4. vykdo paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, plėtrą;

9.8. veiklos EURES srityje:

9.8.1. pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;

9.8.2. pagal kompetenciją veikia kaip kompetentinga įstaiga bei gyvenimo ir(ar) buvimo vietos įstaiga, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų nedarbo socialinio draudimo išmokų srityje koordinavimu;

9.8.3. pagal kompetenciją priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu darbuotojams migrantams ir, asmens prašymu, tarpininkauja dėl jų gavimo iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos kompetentingų įstaigų;

9.8.4. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su šalių narių užimtumo tarnybomis, padeda stiprinti Europos vieningą bendrąją darbo rinką;

9.8.5. prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, vykdo visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais, organizuoja EURES veiklą;

9.8.6. pildo ir naudoja EURES laisvų darbo vietų informacinės sistemos duomenų bazę;

9.8.7. teikia informaciją apie tarptautines (Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos) darbo muges bei vykdomas studentų mobilumo programas, darbdaviams pageidaujant, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje;

9.8.8. vykdo EURES narių pareigas, nustatytas 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL 2016 L 107, p.1);

9.9. Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų panaudojimo srityje:

9.9.1. įgyvendina projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų (toliau – ES finansuojami projektai), vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę priskirtose teritorijose, atlieka viešinimą;

9.9.2. dalyvauja pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose ES finansuojamuose projektuose;

9.9.3. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo ir planavimo procese;

9.9.4. teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržai dėl ES finansuojamų projektų rengimo, suderinus su Lietuvos darbo birža, nustatyta tvarka rengia ES finansuojamus projektus ir juos įgyvendina;

9.9.5. vykdo suinteresuotų asmenų konsultavimą apie ES finansuojamų projektų paramos gavimo galimybes;

9.9.6. nustatyta tvarka viešai skelbia bei atsiskaito už ES finansuojamų projektų lėšų panaudojimą bei įgyvendinimą;

9.10. Darbo biržų veiklos užtikrinimo ir modernizavimo srityje:

9.10.1. įgyvendina Lietuvos darbo biržos nustatytus metinius veiklos tikslus ir uždavinius, teikia Lietuvos darbo biržai ataskaitas apie Darbo biržos veiklą;

9.10.2. tvarko ir teikia asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.10.3. taiko Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintuose Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose numatytas saugos priemones;

9.10.4. veda tikslius darbo ieškančių asmenų, darbdavių, laisvų darbo vietų ir kt. duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą ir užtikrina jų nuolatinį ir laiku vykdomą atnaujinimą;

9.10.5. vykdo Darbo biržos interneto svetainėje pateiktos informacijos atnaujinimą ir priežiūrą;

9.10.6. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina, ar valstybės parama bei subsidijos panaudojamos pagal paskirtį, išieško neteisingai ir/ar neteisėtai išmokėtą valstybės paramą, subsidijas ir kitas pinigines išmokas;

9.10.7. rengia Darbo biržos Užimtumo fondo lėšų ir išlaidų biudžeto projektą;

9.10.8. vykdo Darbo biržos buhalterinę apskaitą;

9.10.9. įgyvendina į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo sistemos modelį, vertinant klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių darbuotojų veiklą;

9.10.10. organizuoja ir vykdo Darbo biržos personalo mokymosi visą gyvenimą priemones;

9.11. Darbo birža taip pat vykdo šias funkcijas:

9.11.1. įgyvendina darbo ir įdarbinimo subsidijavimo lengvatą, numatytą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;

9.11.2. pateikia bedarbiams užpildyti prašymus dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo;

9.11.3. pagal Fondo valdybos teritorinių skyrių pateiktus duomenis informuoja bedarbius apie skirtas/neskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas, sustabdytą, atnaujintą, nutrauktą ar pratęstą šių išmokų mokėjimą; tikslina asmenines bedarbių sąskaitas kredito ar kitose mokėjimo įstaigose;

9.11.4. atsižvelgdama į vidaus darbo rinkos poreikius, nustatyta tvarka priima darbdavių prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo, nustato, ar darbdaviai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, teikia išvadas Lietuvos darbo biržai dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo ir darbdavių, norinčių įdarbinti užsieniečius, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, atitikimo teisės aktų reikalavimams, registruoja darbdavių pateiktas darbo sutarčių kopijas;

9.11.5. priskirtų teritorijų įmonėse tikrina, ar užsienietis įsidarbino pagal leidime dirbti ir darbo sutartyje nustatytas sąlygas;

9.11.6. informuoja visuomenę apie darbo biržos veiklą, teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, aktyvios darbo rinkos politikos bei pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje politikos priemonių vykdymą bei valstybės lėšas, panaudotas vykdant atskiras priemones;

9.11.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pranešimus, skundus bei prašymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

9.11.8. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise ir kitais pagrindais valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą bei juo disponuoja;

9.11.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų veiklos funkcijoms užtikrinti, viešuosius pirkimus;

9.11.10. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Darbo biržos veikla;

9.11.11. teikia informaciją, priima prašymus, skundus ar pranešimus ir pateikia į juos atsakymus, vadovaudamasi „vieno langelio“ principu;

9.11.12. rengia seminarus ir kitus renginius, susijusius su Darbo biržai pavestomis funkcijomis;

9.11.13. dalyvauja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių komisijų (darbo grupių) veikloje;

9.11.14. vykdo kitas teisės aktuose jai nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DARBO BIRŽOS TEISĖS

 

10. Darbo birža, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

 

10.1. bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus bei sutartis su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat, suderinus su Lietuvos darbo birža, su užsienio valstybių įdarbinimo tarpininkavimo tarnybomis, tarptautinėmis organizacijomis;

10.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Lietuvos darbo biržos, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir žinybinių registrų, kitų juridinių ir fizinių asmenų bei duomenų bazių informaciją bei duomenis ir naudotis jais kompetencijos klausimais;

10.3. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, Darbo biržos kompetencijos klausimams spręsti, sudaryti komisijas (darbo grupes) pasiūlymams, projektams ir kt. rengti;

10.4. tobulinti personalo profesinę kvalifikaciją, užsienio kalbų mokėjimą;

10.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

DARBO BIRŽOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Darbo biržos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintais metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, ir skelbiamais Darbo biržos interneto tinklalapyje.

12. Darbo biržos veiklos organizavimą reglamentuoja Darbo biržos direktoriaus tvirtinamos vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai ir kiti teisės aktai.

13. Darbo biržos išlaikymo iš Užimtumo fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių išlaidas tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.

14. Darbo biržos struktūriniai padaliniai yra skyriai, Klientų aptarnavimo departamentas, kiti struktūriniai padaliniai, numatyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

15. Darbo biržai vadovauja direktorius. Darbo biržos direktorius yra valstybės tarnautojas - įstaigos vadovas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos darbo biržos direktorius. Darbo biržos direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos darbo biržos direktoriui.

16. Darbo biržos direktorius:

16.1. vadovauja Darbo biržai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, koordinuoja, kontroliuoja ir asmeniškai atsako už Darbo biržai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų tinkamą atlikimą;

16.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad Darbo biržoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, būtų vykdomi Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimai ir Darbo biržos veikla būtų teisėta;

16.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus, tvirtina vidaus darbo tvarkos dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;

16.4. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymą Darbo biržos struktūriniuose padaliniuose;

16.5. užtikrina Darbo biržos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui jį tvirtinti;

16.6. tvirtina:

16.6.1. Darbo biržos vidaus darbo tvarką;

16.6.2. suderinęs su Lietuvos darbo birža, Darbo biržos struktūrą pagal Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavirtintą tipinę teritorinės darbo biržos administracijos struktūrą;

16.6.3. struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus bei sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Darbo biržai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

16.7. nustato Darbo biržos skyriams, vykdantiems klientų aptarnavimo funkcijas, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo užduotis, paskirsto jiems finansinius išteklius ir šių skyrių vedėjams suteikia reikiamus įgaliojimus užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti;

16.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Darbo biržos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas bei kitas išmokas, steigia ir naikina pareigybes, vykdo kitas teisės aktų nustatytas personalo valdymo funkcijas;

16.9. veikia Darbo biržos vardu, atstovauja jai arba Lietuvos darbo biržai jos pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių bei užsienio institucijose ir įstaigose, teismuose, taip pat tarptautinėse organizacijose;

16.10. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Darbo biržai skirtomis lėšomis, atsako už šių lėšų tinkamą, teisėtą ir efektyvų panaudojimą ir Darbo biržos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto racionalų ir taupų naudojimą pagal paskirtį, veiksmingą Darbo biržos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniais ir fiziniais asmenimis.

16.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės bei kitos ataskaitos būtų teisingi;

16.13. kas ketvirtį Lietuvos darbo biržai teikia Darbo biržos ketvirčio veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius bei skelbia juos Darbo biržos interneto tinklalapyje; Lietuvos darbo biržos direktoriui pareikalavus, atsiskaito už Darbo biržos veiklą;

16.14. nustato valstybės tarnautojų vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, užtikrina kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

16.15. sudaro komisijas ir darbo grupes bei skiria jų vadovus specialioms užduotims vykdyti (projektams valdyti, būtinoms veikloms organizuoti ir kt.);

16.16. sudaro visuomeniniais pagrindais veikiančią Trišalę komisiją prie Darbo biržos;

16.17. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl Darbo biržos struktūros;

16.18. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

V SKYRIUS

DARBO BIRŽOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

18. Darbo biržos vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

19. Darbo biržos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Darbo biržos finansų ir veiklos kontrolė atliekama Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Darbo biržos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Darbo biržos direktorius.

22. Darbo birža gali būti pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu, suderintu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Šie nuostatai gali būti keičiami Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Informacija atnaujinta: 2017.10.18 07:52