Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Telšių teritorinės darbo biržos veiklos sritys 
 
  
 

1. Darbo pasiūlos ir paklausos derinimas:

 • informuoja ir konsultuoja darbo rinkos, užimtumo ir kitais klausimais;
 • vykdo darbuotojų laisvoms darbo vietoms užpildyti atranką ir rengimą;
 • įgyvendina aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

2. Darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybių didinimas:

 • įgyvendina profesinio orientavimo priemones; 
 • atlieka mokymo kokybės stebėseną pagal Lietuvos darbo biržos nustatytus reikalavimus bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų neformaliojo profesinio mokymo programoms vykdyti;
 • skatina darbo ieškančių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą priemonėse;

3. Bendradarbiavimas su socialiniais ir darbo rinkos partneriais:

 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiomis įdarbinimo agentūromis,  darbdaviais, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais užimtumui skatinti;
 • užtikrina Trišalės komisijos prie Telšių teritorinės darbo biržos veiklą bei techniškai aptarnauja jos darbą;

4. Socialinės atskirties mažinimas:

 • priima prašymus socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių statusams gauti;
 • priima socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių paraiškas gauti valstybės pagalbą;
 • kontroliuoja ar socialinės įmonės atitinka teisės aktuose joms keliamus reikalavimus;
 • išmoka valstybės pagalbą socialinėms įmonėms;
 • prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje;
 • sudaro sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų, stabdo arba nutraukia profesinės reabilitacijos programas;

5. Nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimas:

 • rengia nedarbo prevencijos programas grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti, jas įgyvendina;
 • registruoja teritorijoje veikiančių įmonių grupės darbuotojų atleidimus, vykdo grupės darbuotojų atleidimų prevencijos priemones;

6. Padėties darbo rinkoje stebėsena, vertinimas ir prognozavimas:

 • vykdo priskirtų teritorijų darbo rinkos stebėseną, vertina kartu su savivaldybių institucijomis ir socialiniais partneriais padėtį priskirtų teritorijų darbo rinkoje, svarsto priemones užimtumo problemoms spręsti;
 • vykdo tarpininkaujant įsidarbintų asmenų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėseną;
 • vykdo darbdavių apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti;
 • rengia padėties priskirtų teritorijų darbo rinkoje vertinimo ataskaitas bei darbo rinkos prognozes ir jas skelbia viešai;
 • skelbia teritorinėje darbo biržoje įregistruotą bedarbių skaičių ir procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų;
 • registruoja ir apskaito darbo ieškančius asmenis, suteikia bedarbio statusą, jį sustabdo, atstato, panaikina arba pakeičia, nepanaikinant registracijos;
 • registruoja laisvas darbo vietas ir skelbia jas viešai;
 • vykdo privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų veiklos stebėseną;

8. Viešųjų paslaugų teikimas ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimas:

 • vertina užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą;
 • atlieka darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikiamų darbo rinkos paslaugų vertinimo tyrimus;
 • vykdo paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, plėtrą;

7. Laisvas asmenų judėjimas:

 • pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;
 • pagal kompetenciją veikia kaip kompetentinga  įstaiga, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų nedarbo socialinio draudimo išmokų srityje koordinavimu;
 • pagal kompetenciją priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu;
 • prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, vykdo  visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais, organizuoja EURES veiklą;

9. Europos Sąjungos, tarptautinių ir kitų fondų lėšų įsisavinimas:

 • įgyvendina projektus, finansuojamus ir Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų;
 • dalyvauja pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose ES finansuojamuose projektuose;

10. Darbo biržų veiklos užtikrinimas ir modernizavimas:

 • įgyvendina Lietuvos darbo biržos nustatytus metinius veiklos tikslus ir uždavinius;
 • veda tikslius darbo ieškančių asmenų, darbdavių, laisvų darbo vietų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
 • tikrina ar valstybės parama bei subsidijos panaudojamos pagal paskirtį;
 

11. Kita veikla:

 • įgyvendina darbo ir subsidijavimo lengvatą, numatytą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme;
 • pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktus duomenis informuoja bedarbius apie skirtas/neskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 • priima darbdavių prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo, teikia išvadas Lietuvos darbo biržai dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo;
 • priskirtose teritorijose tikrina ar užsienietis įsidarbino pagal leidime dirbti ir darbo sutartyje nustatytas sąlygas.

Informacija atnaujinta: 2016.10.20 10:20