Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai  – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Bendrosios nuostatos

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau - VUI) projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo"  patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, (toliau -Aprašas), kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarbu žinoti !

VUI projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo ir darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.

2017 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-542 „Dėl savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2018 metais bus įgyvendinamo vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“, pagal šį įsakymą 2018 metais Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai galės būti įgyvendinami šiose Tauragės teritorinės darbo biržos aptarnaujamose teritorijose:

 • Jurbarko rajono savivaldybė;
 • Tauragės rajono savivaldybė;
 • Pagėgių savivaldybė;
 • Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnija. 

Būtinos sąlygos

Paraiškas dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo darbo biržai gali teikti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodyti  smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės:

1. Kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2. Kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3. Kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų darbo biržai;

4. Kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;

5. Kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Darbdavys turi būti tiesiogiai atsakingu už darbo vietų įsteigimą.

Finansavimo sąlygos

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Darbdaviai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

Kuomet darbo vietos teigiamos neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis – nemažiau kaip 30 proc. ir nemažiau kaip 20 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui:

 • darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Subsidijos gavėjas prieš pasirašydamas finansavimo sutartį, darbo biržai turi pateikti sutarties galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su laidavimo polisu – ne mažiau, kaip 50 proc. pagal sutartį projektui skiriamai subsidijai sutarties galiojimo laikotarpiu.

Pasirašius Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį darbo vietos turi būti įsteigtos ir su darbo birža pilnai iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Įsteigtos darbo vietos išlaikytos ne mažiau kaip 36 mėn. nuo darbo vietos steigimo akto pasirašymo dienos. Panaikinus darbo vietą, visa subsidija arba jos dalis (priklausomai  nuo darbo vietos panaikinimo laikotarpio)  turi būti grąžinta darbo biržai. Atvejai, kada darbo vieta laikoma panaikinta, yra nurodyti  Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, darbdaviai darbo biržai turi grąžinti:

 • visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo  jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį  nuo  jos įsteigimo (pritaikymo).

Darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, darbo biržai pateikia Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraišką gauti subsidiją ir prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

 • leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;
 • dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);
 • dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas);
 • dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui;
 • ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems;
 • vienos įmonės deklaraciją;
 • pažymą apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams.

Darbdaviai, siekiantys įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, privalo užtikrinti, kad:

 • prašoma subsidija neviršys de minimis pagalbos suteikimo ribos: bendra de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam paraiškos teikėjui pagal Komisijos reglamentą, negali viršyti 200 000 eurų ribos per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam pareiškėjui – 100 000 eurų;
 • sąsajai pagal Komisijos reglamento „vienos įmonės“ sąvoką, kaip apibrėžta Komisijos reglamento 20 straipsnio 2 dalyje, patikrinti užpildys Vienos įmonės deklaraciją, paskelbtą Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“.

Svarbu žinoti !

Darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraišką (toliau – VUI paraiška), kurios formą nustato Lietuvos darbo biržos direktorius, pateikia tos teritorijos darbo biržai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo VUI paraiškų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dienos.

VUI paraiška turi būti pateikiama užklijuotame voke, adresuotame konkrečiai darbo biržai, VUI paraiškų atrankai. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. VUI paraiška neatitinkanti šiame punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjama.

VUI paraiškos su priedais lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti VUI projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas VUI paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir VUI paraiškos su priedais lapų skaičius. VUI paraiška ir jos priedai pateikiami dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“.

VUI projektų atranka vyksta keliais etapais – pirmuoju buvo vertinama projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitiktis teisės aktų reikalavimams, antruoju – vertinama paraiškų kokybė pagal  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus  atrankos kriterijus –  projekto atitiktį VUI projektų tikslams (projekto įgyvendinimo vietovė, įdarbinamos tikslinės grupės (neįgalieji, ilgalaikiai, kt. atitinkantys TDB patvirtintas prioritetines tikslines grupes), steigiamų darbo vietų skaičius, darbo vietų nekvalifikuotiems dalis, savivaldybės ar vietos bendruomenės indėlis ir kt.

Galutinis VUI projektų sąrašas svarstomas Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos.

2018 m. Tauragės teritorinės darbo biržos teritorijoje bus įgyvendinami trys projektai:

· UAB „Savas medis“ veiklų plėtra (Jurbarko r. sav., Žindaičių k. planuojama įsteigti 2 darbo vietas, skirta 22080,00 eurų subsidija).

· Gyventojų užimtumo didinimas, kuriant naujas darbo vietas UAB „Benera“ (Tauragės mieste planuojama įsteigti 3 darbo vietas, skirta 28500,00 eurų subsidija).

· Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Viešvė“ (Jurbarko r. sav., Viešvilėje planuojama įsteigti 5 darbo vietas, skirta  55040,00 eurų subsidija).

· Naujos darbo vietos steigimas I. Alijošienės prekybinėje komercinėje firmoje "Agava" (Tauragės mieste planuojama įsteigti vieną naują darbo vietą, skirta 8483,00 eurų subsidija).

· UAB "Metta" plėtra (Tauragės mieste planuojama įsteigti vieną naują darbo vietą, skirta 9590.00eurų subsidija).

Visą 2018 m. planuojamų įgyvendinti VUI projektų sąrašą galite rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85b6b1e05d8011e89f00961ca6c2310f

 

 

 

 

Vienos įmonės deklaracijos formą galima rasti šiuo interneto adresu:

Patikrinimų priemonės įgyvendinimo vietose tvarka:

Tauragės teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojai atlikdami patikrinimus priemonės įgyvendinimo vietose vadovaujasi Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintu Tauragės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu.

Išsamią informaciją teikia:

 • Tauragės skyriuje (Tauragės r. ir Pagėgių sav.) – vyriausioji specialistė Lina Ogintienė, 106 kab., tel. (8 446)  72 672, el. paštas Lina.Ogintiene@ldb.lt;
 • Jurbarko  skyriuje - vyriausioji specialistė Virginija Štulienė, 213 kab. tel. (8 447)  54 501, el. paštas Virginija.Stuliene@ldb.lt;
 • Šilalės skyriuje - vyriausioji specialistė Rima Sungailienė, 107 kab., tel. (8 449)  52 852 el. paštas Rima.Sungailiene@ldb.lt.

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.05 08:16