Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektai įgyvendinami savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Šias teritorijas nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Paraiškų atranką skelbia Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo ir darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.

 

2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-3 paskelbtos Savivaldybių (seniūnijų) teritorijos, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Tauragės teritorinės darbo biržos aptarnaujamame regione į paskelbtų teritorijų sąrašą patenka:

 

 

       

- Jurbarko rajono savivaldybė;

- Tauragės rajono savivaldybė;

- Pagėgių savivaldybė.     

Bendrosios nuostatos

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo  patvirtinimo" patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kurį galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

Paraiškas vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimui gali teikti darbdaviai, kurie:

· nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

· neturi likviduojamos įmonės statuso;

· neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šie reikalavimai nėra taikomi subsidijai darbo užmokesčiui;

· neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;

· neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 411, 414, 415, 4113, 172 straipsnius.117.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius   (pateikiamos pažymos forma)                       

· yra vienas iš šių subjektų:

 - smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo      plėtros įstatyme (toliau vadinama – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas);

- įmonė ar viešoji įstaiga, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės.

2017 m. balandžio 6 d. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-212 "Dėl  vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 m." patvirtintas  2017 metais finansuojamų VUI projektų sąrašas. Sąrašas paskelbtas atlikus pateiktų VUI paraiškų reitingavimą  pagal paraiškų kokybės įvertinimą balais.

2017 metais VUI projektus įgyvendins šie Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės darbdaviai:

Teritorinės darbo biržos  skyrius

Projekto teikėjas

VUI projekto pavadinimas

Steigiamų darbo vietų skaičius

Subsidija,  Eur

 

Tauragės

I. Alijošienės PKF "Agava"

"Teikiamų paslaugų plėtra"

1

7301,00

Tauragės

UAB „Vilanus“

„Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Vilanus“

2

23696,00

Tauragės

O. Andriuškienės IĮ „Vinita plius“

„Krovininio mikroautobuso vairuotojo darbo vietos steigimas“

1

8968,00

Tauragės

UAB „Agrolira“

„Naujų darbo vietų kūrimas statybos, kelių priežiūros ir melioracijos darbų, paslaugas teikiančioje UAB „Agrolira“

4

53856,00

Tauragės

UAB „Wide Wings“

„UAB „Wide Wings“ veiklos plėtra steigiant naujas darbo vietas“

6

71827,00

Tauragės

UAB „Brolenta“

„Kaimo vietovės užimtumo skatinimas“

1

15200,00

Jurbarko

UAB „Ogiseta“

„Naujų darbo vietų kūrimas įmonėje“

4

41386,00

Jurbarko

A. Žilinskio ir ko UAB

„Darbo rinkos užimtumo skatinimas Jurbarko rajono savivaldybėje“

6

90247,94

Jurbarko

UAB „GranAgra“

„UAB „GranAgra“ verslo plėtra, plečiant granulių gamybos veiklą“

4

46272,00

 

Visą sąrašą galite rasti:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61ec03301acb11e79800e8266c1e5d1b.

Svarbu žinoti !

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

· atitinka teritorinės darbo biržos patvirtintas, įgyvendinant VUI projektus, remiamas profesijas, kurios yra skelbiamos teritorinių darbo biržų interneto svetainėse ir atviro informavimo erdvėse;

· atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

· reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

2017 metų Tauragės teritorinės darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų remiamų profesijų sąrašas

2017 m. sausio 9 d. Tauragės teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimos kvalifikacijos, kompetencijos

Finansavimo sąlygos

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų), darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

Subsidija skiriama finansuoti šioms išlaidoms:

   darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

   patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir valdomų nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio).

Projekto teikėjas pateikia darbo biržai užpildytą nustatytos formos VUI projekto paraišką (Paraiškos forma) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

· dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);

· dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

· dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai, sąmatos, ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems). Projekto teikėjo nurodomas lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems dydis negali viršyti projekto teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio;

· už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas);

· leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti/vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;

· Užpildytą Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“ (deklaracijos forma).

Paraiškų atranka vyksta keliais etapais. Paraiškas, tinkamas subsidijai teikti, atrenka komisija. Ji atlieka projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties šio Aprašo reikalavimams įvertinimą Aprašo 24 priedas.

Paraiškų, atitikusių šio Aprašo (24 priedo) reikalavimus, kokybės vertinimą atlieka komisija pagal  Aprašo 25 priedą. Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas, o paraiškų įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą komisija teikia teritorinei darbo biržai. Darbo biržos direktoriui patvirtinus tinkamų subsidijai skirti paraiškų sąrašą šis pateikiamas Lietuvos darbo biržai.

Lietuvos darbo biržos direktorius per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašo pateikimo Lietuvos darbo biržai dienos, apsvarsčius Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą.

Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Įdarbinimui vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo metu įsteigtose darbo vietose pirmenybė teikiama:

Jurbarko skyriuje

Tauragės skyriuje

·      jaunimui iki 29 metų amžiaus;

·      vyresniems kaip 50 metų darbingiems darbingo amžiaus asmenims;

·      asmenims iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;

·      darbo rinkos profesinį mokymą baigusiems asmenims.

·      jaunimui iki 29 metų amžiaus;

·      vyresniems kaip 50 metų darbingiems darbingo amžiaus asmenims;

·      asmenims iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;

·      darbo rinkos profesinį mokymą baigusiems asmenims.

 Panaikinus įsteigtas darbo vietas, teritorinei darbo biržai privaloma grąžinti:

- visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

- 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

- 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

Šiuo metu Tauragės teritorinėje darbo biržoje yra stebimos 33 darbo vietos, sukurtos įgyvendinus VUI projektus 2014 metais, 35 VUI projektų pagalba 2015 metais ir 43 darbo vietos įkurtos 2016 m.

Subsidijos gavėjų priežiūra vykdoma vadovaujantis 2013 m. sausio 17 d. patvirtintu PARAMOS DARBO VIETOMS STEIGTI PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠU bei patvirtintais:

2017 m. I pusmetį planuojamų tikrinti subsidijų gavėjų sąrašu

2017 m. II pusmetį planuojamų tikrinti subsidijų gavėjų sąrašu


VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

Teritorinės darbo biržos  skyrius

Tiesioginės naudos rodiklis*, proc.

2016 m. priemonių rentabilumo rodiklis**, proc.

Jurbarko

88,9

80,5

Šilalės

100,0

69,6

Tauragės

100,0

72,2

Tauragės TDB

96,2

74,7

 

 *Tiesioginės naudos rodiklis – nepanaikintų įgyvendintų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų pagalba įsteigtų darbo vietų dalis nuo visų įsteigtų pasibaigus 3 metų kontrolei.

**Priemonių rentabilumo rodiklis - paramos darbo vietoms steigti pagalba steigiamoms darbo vietoms išleistų lėšų gražinama dalis, vertinama kokia dalis išleistų lėšų, grįžta į biudžetą tiesioginių pajamų nuo įmokų Socialinio draudimo fondui ir Valstybės biudžetui forma. Skaičiuojamas įsteigtų subsidijuojamų darbo vietų bei VUI projektų pasibaigus kontrolei, sumuojant visų 3 metų rezultatus, pasibaigus kalendoriniams metams. 

Išsamią informaciją apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą teikia:

Tauragės teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Petraitienė, tel. (8 -446) 72 673,  el. paštas Jurgita.Petraitiene@ldb.lt;

Jurbarko skyriaus vyr. specialistė Virginija Štulienė, tel. (8 - 447) 54 501,  el. paštas Virginija.Stuliene@ldb.lt;

Šilalės skyriaus vyr. specialistė Rima Sungailienė, tel. (8 - 449) 52 852,  el. paštas Rima.Sungailiene@ldb.lt;

Tauragės skyriaus vyr. specialistė Toma Vaičienė, tel. (8 - 446) 62 510,  el. paštas Toma.Vaiciene@ldb.lt;

 


Informacija atnaujinta: 2017.06.02 14:15