Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektai įgyvendinami savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Šias teritorijas nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Paraiškų atranką skelbia Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo ir darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.

2015 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-610 „Dėl Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2016 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ paskelbtos Savivaldybių (seniūnijų) teritorijos, kuriose 2016 metais įgyvendinami Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Tauragės teritorinės darbo biržos aptarnaujamame regione į paskelbtų teritorijų sąrašą patenka:

· Jurbarko rajono savivaldybė;

· Tauragės rajono savivaldybė;

· Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnija;

· Pagėgių savivaldybės Natkiškių seniūnija;

· Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnija;

· Pagėgių savivaldybės Vilkyškių seniūnija;

· Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnija.

Svarbu žinoti !

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

· atitinka teritorinės darbo biržos patvirtintas, įgyvendinant VUI projektus, remiamas profesijas, kurios yra skelbiamos teritorinių darbo biržų interneto svetainėse ir atviro informavimo erdvėse;

· atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

· reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

2016 metų Tauragės teritorinės darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų remiamų profesijų sąrašas

2016 m. sausio 5 d. Tauragės teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimos kvalifikacijos, kompetencijos, darbo patirtis.

Įgyvendinant Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus pirmenybė teikiama:

Jurbarko skyriuje

Tauragės skyriuje

Šilalės skyriuje

·      jaunimo iki 29 metų amžiaus,

·      ilgalaikių bedarbių

·      vyresnių kaip 50 metų darbingų darbingo amžiaus asmenų,

·      motinų/tėvų ir kitų asmenų, auginančių vaiką iki 8 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų įdarbinimui.

·      jaunimo iki 29 metų amžiaus,

·      ilgalaikių bedarbių

·      vyresnių kaip 50 metų darbingų darbingo amžiaus asmenų įdarbinimui. 

·      jaunimo iki 29 metų amžiaus,

·      ilgalaikių bedarbių

·      vyresnių kaip 50 metų darbingų darbingo amžiaus asmenų,

·      motinų/tėvų ir kitų asmenų, auginančių vaiką iki 8 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų įdarbinimui. 

Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

· nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

· neturi likviduojamos įmonės statuso;

· neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šie reikalavimai nėra taikomi subsidijai darbo užmokesčiui;

· neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;

· neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 411, 414, 415, 4113, 172 straipsnius.117.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius  (pateikiamos pažymos forma);· yra vienas iš šių subjektų:

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau vadinama – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas);

- įmonė ar viešoji įstaiga, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų), darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

Projekto teikėjas pateikia darbo biržai užpildytą nustatytos formos VUI projekto paraišką (Paraiškos forma) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

· dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);

· dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

· dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai, sąmatos, ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems). Projekto teikėjo nurodomas lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems dydis negali viršyti projekto teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio;

· už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas);

· leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti/vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;

VUI projektai vertinami ir įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 “Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo VIII skyriaus reikalavimais.

Paraiškų atranka vyksta keliais etapais. Paraiškas, tinkamas subsidijai teikti, atrenka komisija. Ji atlieka projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties šio Aprašo reikalavimams įvertinimą (Aprašo 24 priedas).

Paraiškų, atitikusių šio Aprašo (24 priedo) reikalavimus, kokybės vertinimą atlieka komisija pagal Aprašo 25 priedą . Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas, o paraiškų įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą komisija teikia teritorinei darbo biržai. Darbo biržos direktoriui patvirtinus tinkamų subsidijai skirti paraiškų sąrašą šis pateikiamas Lietuvos darbo biržai.

Lietuvos darbo biržos direktorius per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašo pateikimo Lietuvos darbo biržai dienos, apsvarsčius Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą.  

2016 m. balandžio 4 d. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-237 "Dėl  vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2016 m." patvirtintas  2016 metais finansuojamų VUI projektų sąrašas. Sąrašas paskelbtas atlikus pateiktų VUI paraiškų reitingavimą  pagal paraiškų kokybės įvertinimą balais. 2016 metais VUI projektus įgyvendins šie Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės darbdaviai:

Teritorinės darbo biržos  skyrius

Projekto teikėjas

VUI projekto pavadinimas

Steigiamų darbo vietų skaičius

Subsidija,  Eur

 

Jurbarko

UAB "LK OLIMPUS"

„LK OLIMPUS“ veiklų plėtra įsigyjant naują įrangą"

6

49800,00

Tauragės

I. Alijošienės PKF "Agava"

"Naujų darbo vietų kūrimas ir teikiamų paslaugų spektro didinimas"

2

16475,00

Jurbarko

UAB "Viešvė"

"Įmonės modernizavimas ir konkurencingumo didinimas įdiegiant medienos džiovyklų ūkį bei naujas technologines galimybes"

8

100000,00

Jurbarko

UAB "ČEKAUSKAS IR KO"

"UAB „ČEKAUSKAS IR KO“ veiklos plėtra, teikiant gerbuvio tvarkymo ir žemės kasimo darbų paslaugas"

4

38537,00

Jurbarko

S. Jančaro statybos įmonė

"S. Jančaro statybos darbų įmonės plėtra, įkuriant autoservisą"

4

17956,48

Jurbarko

UAB "Ogiseta"

"Naujų darbo vietų kūrimas įmonėje"

6

62440,00

Tauragės

IĮ "Autoežeruona"

"Naujų darbo vietų kūrimas turizmo sektoriuje"

4

56000,00

Jurbarko

UAB "Automagas"

"Autoserviso paslaugų plėtra didinant įmonės konkurencingumą"

2

19300,00

Tauragės

UAB "Skalvos medinčiai"

"UAB "Skalvos medinčiai" miškininkystės veikla"

1

6464,00

Tauragės

UAB "Vidlinas"

"Naujos darbo vietos kūrimas automobilių remonto paslaugų teikimo įmonėje"

1

4720,00

Tauragės

O. Andriuškienės IĮ "Vinita Plius"

"Autokrautuvo vairuotojo darbo vietai įsteigti"

1

9520,00

Tauragės

UAB "Herantas"

"UAB "Herantas" naujų darbo vietų kūrimas medinių gaminių gamybos paslaugų srityje Tauragės rajone"

4

56000,00

Tauragės

UAB "Brolenta"

"Užimtumo skatinimas Mažonų seniūnijoje"

1

13862,25

Tauragės

UAB "Tauragės pašarai"

"Naujų darbo vietų kūrimas pašarų gamybos įmonėje"

3

28234,00

Visą sąrašą galite rasti:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c0a57f0fa6a11e5a52397090a2fa158.

Svarbu žinoti !

Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Nukreipiant bedarbius į pagal VUI projektus įsteigtas naujas darbo vietas, pirmenybė teikiama: 

 - jaunimui iki 29 metų amžiaus;

 - ilgalaikiams bedarbiams;

 - vyresniems kaip 50 metų darbingiems darbingo amžiaus asmenims.   

 

Šiuo metu Tauragės teritorinėje darbo biržoje yra stebimos 57 darbo vietos, sukurtos įgyvendinus VUI projektus 2013 metais, 37 VUI projektų pagalba 2014 metais ir 35 darbo vietos įkurtos 2015 m.

2013 m. sausio 17 d. patvirtintas naujas PARAMOS DARBO VIETOMS STEIGTI PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS, kuriuo bus vadovaujamasi atliekant Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų vykdytojų ir kitų subsidijų gavėjų patikras.    

PATVIRTINTAS 2016 METŲ I PUSMETĮ PLANUOJAMŲ TIKRINTI SUBSIDIJOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTAS 2016 METŲ II PUSMETĮ PLANUOJAMŲ TIKRINTI SUBSIDIJOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMO 2015 M. VERTINIMAS

Teritorinės darbo biržos  skyrius

Tiesioginės naudos rodiklis*, proc.

2015 m. priemonių rentabilumo rodiklis**, proc.

Jurbarko

100

99,96

Šilalės

-

-

Tauragės

78,1

75,68

Tauragės TDB

83,7

82,7

 

*Tiesioginės naudos rodiklis – nepanaikintų įgyvendintų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų pagalba įsteigtų darbo vietų dalis nuo visų įsteigtų pasibaigus 3 metų kontrolei. 2016 m. I ketvirtį nėra pasibaigusi nei vienos įsteigtos darbo vietos stebėsena.

**Priemonių rentabilumo rodiklis - paramos darbo vietoms steigti pagalba steigiamoms darbo vietoms išleistų lėšų gražinama dalis, vertinama kokia dalis išleistų lėšų, grįžta į biudžetą tiesioginių pajamų nuo įmokų Socialinio draudimo fondui ir Valstybės biudžetui forma. Skaičiuojamas įsteigtų subsidijuojamų darbo vietų bei VUI projektų pasibaigus kontrolei, sumuojant visų 3 metų rezultatus, pasibaigus kalendoriniams metams. 

Išsamią informaciją apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą teikia:

 

Tauragės teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Petraitienė, tel. (8 -446) 72 673,  el. paštas Jurgita.Petraitiene@ldb.lt;

 

Jurbarko skyriaus vyr. specialistas Arūnas Domeika, tel. (8 - 447) 54 501,  el. paštas Arunas.Domeika@ldb.lt;

Šilalės skyriaus vyr. specialistė Rima Sungailienė, tel. (8 - 449) 52 852,  el. paštas Rima.Sungailiene@ldb.lt;

Tauragės skyriaus vyr. specialistė Toma Daračiūtė, tel. (8 - 446) 72671,  el. paštas Toma.Daračiūtė@ldb.lt;

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2016.05.03 10:35