Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Subsidijos darbdaviui už įdarbintus karo prievolininkus 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinę atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti.

Bendrosios nuostatos

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Būtinos sąlygos subsidijos skyrimui ir mokėjimui

Subsidija mokama nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos, jeigu karo prievolininkas buvo įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos arba atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sugrįžo į darbą.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti minėtą pažymą.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui iš dalies kompensuojama įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžių.

Subsidija nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos mokama 6 mėn.

 

2018 metų rezultatai:

2018 m. planuojama paremti 20 įdarbintų karo prievolininkų, atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą ir išmokėti 51 tūkst. eurų subsidijų. Per sausio – rugpjūčio mėnesius paskirtos 9 subsidijos ir išmokėta 5093,75 eurų paramos.

2017 metų rezultatai:

2017 m. subsidijos mokėtos už 34 įdarbintus karo prievolininkus, išmokėta 60,05 tūkst. eurų paramos.

Informacija teikiama Tauragės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento skyriuose:

Skyrius

Kontaktai 

Tauragės

Vyr. specialistė Lina Košienė, tel. (8 446)  62 510, el. paštas Lina.Kosiene@ldb.lt

Šilalės

Vyr. specialistė Asta Pociūtė, tel. (8 449)  51 047, el. paštas Asta.Pociute@ldb.lt

Jurbarko

Vyr. specialistė Dairona Strumilienė, tel. (8 447)  54 206, el. paštas Dairona.Stumiliene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.09.05 08:11