Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Socialinės įmonės 

Socialinė įmonė – Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo nustatyta tvarka šį statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

·   tikslinėms grupėms priklausiančių darbuotojų yra ne mažiau kaip 40 procentų ir šių darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 4;

·   vykdo darbuotojų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimą bei socialinę integraciją;

·   pajamos iš socialinių įmonių neremtinos veiklos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų.

Socialinės įmonės statuso suteikimą  ir valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas, Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

Įdarbinimas socialinėse įmonėse yra remiamas šiems asmenims:

·   neįgaliesiems, turintiems sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgaliesiems, kuriems nustatytas neviršijamas 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis (nesvarbu, ar yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, ar ne);

·   ilgalaikiams bedarbiams, kurių nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip dveji metai;

·   vyresni kaip 50 metų asmenys, teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę kaip bedarbiai;

·   vaiko motinai (įmotė) arba tėvui (įtėvis), vaiko globėjui arba rūpintojui, vieniems auginantiems vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ar kitam asmeniui, prižiūrinčiam sergantį ar neįgalųjį šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai;

·   asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, ir jei šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai;

·   asmenims, priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir(ar) profesinės reabilitacijos programas, jei nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai.

Prašymai socialinės įmonės statusui gauti priimami teritorinėje darbo biržoje nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Kartu su prašymu suteikti socialinės įmonės statusą pateikiami šie dokumentai:

·   nustatytos formos prašymas suteikti socialinės įmonės ar neįgaliųjų socialinės įmonės statusą;

·   juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją;

·   nustatytos formos pažyma apie darbuotojų skaičių;

·   nustatytos formos pažyma apie gaunamas pajamas už praeitus metus;

·   veiklos (verslo) planas;

·   tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas;

·   paskutinio ketvirčio Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinė ataskaita F4;

·   pažyma iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams;

·   turto (pastato, žemės, įrenginių ir kt.) nuosavybės ar valdymo teisę ne mažiau kaip 3 metus nuo numatomos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) patvirtinančių dokumentų kopijas. Šių dokumentų kopijos pateikiamos tuo atveju, jeigu įmonė, naudodamasi valstybės pagalba, numato įsteigti (pritaikyti) darbo vietas ir šis turtas užtikrina tokios darbo vietos įsteigimą (pritaikymą);

·   praėjusių finansinių metų įmonės finansinių ataskaitų rinkinys;

·   jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl įmonės veiklos tęstinumo kopijos.

Socialinėms įmonėms numatyta ši valstybės pagalba:

·   darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija;

·   subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti, darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti;

·   subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.

Neįgaliųjų socialinėms įmonėms papildomai nustatyta valstybės pagalba:

·   subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, galimybėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;

·   subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti;

·   subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti.

Valstybės pagalbą pagal pateiktas paraiškas ir kitus nustatytus dokumentus teikia teritorinės darbo biržos pagal socialinės įmonės buveinės vietą.

Kita valstybės numatyta pagalba socialinėms įmonėms:

·   socialinėms įmonėms taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas;

·   viešieji pirkimai iš socialinių įmonių gali būti atliekami supaprastinta tvarka;

·   valstybės ir savivaldybių turtas (patapos) socialinėms įmonėms gali būti suteikiamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyti socialinės/neįgaliųjų socialinės statusą, turi kreiptis į Tauragės teritorinę darbo biržą adresu:

Stoties g. 9, Tauragė, 209 kabinetą (darbo valandomis kiekvieną darbo dieną), tel. (8 446) 72 673.

Informaciją teikia Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Jurgita Petraitienė, el. paštas Jurgita.Petraitiene@ldb.lt

2013 - 2017 m. socialinėms įmonėms suteikta valstybės pagalba 

Juridinio asmens pavadinimas

Valstybės pagalbos rūšis

Valstybės biudžeto lėšos, Eur.

Europos socialinio fondo lėšos, Eur.

Iš viso suteikta paramos, Eur.

2013 m.

VšĮ „Diakoninė pagalba“

8 darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

11057,69

9158,07 (ESF projekto „Neįgaliųjų integracija“ lėšos) ir 12639,89 (ESF projekto „Socialinių įmonių rėmimas“)

32855,65

2014 m.

VšĮ „Diakoninė pagalba“

8 darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

12302,31

21621,56 (ESF projekto „Parama socialinėms įmonėms 2014 m. -2015 m.“ lėšos)

33923,87

2015 m.

VšĮ „Diakoninė pagalba“

8 darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

9296,26

20702,5 (ESF projekto „Parama socialinėms įmonėms 2014 m. -2015 m.“ lėšos)

29998,76

2016 m.

VšĮ „Diakoninė pagalba“

7 darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

10975,03

18981,59 (ESF projekto „Parama socialinėms įmonėms 2015 m. -2016 m.“ lėšos)

29956,62

2017 m.

VšĮ „Diakoninė pagalba“

4 darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

9469,60

---

9469,60

AB „Kelmės pieninė" 4 darbo vietų neįgaliesiems steigimo išlaidų dalinis kompensavimas 34297,04

---

34297,04

 


Informacija atnaujinta: 2018.02.06 15:06