Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Profesinis mokymas 
Bedarbių profesinio mokymo įgyvendinamą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37 str., 2017 m. birželio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

Bedarbių profesinio mokymo tikslas - padėti bedarbiams įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, ar pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ar jas tobulinti ar pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, jeigu to reikia norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.

Bedarbių profesinis mokymas organizuojamas, kai:

  • sudaroma Trišalė sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio;
  • sudaroma Dvišalė sutartis, siunčiant mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozėmis nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti savarankiškai darbo biržos pasiūlytose ar pačių bedarbių susirastose darbo vietose.

Kai profesinis mokymas sudarant Dvišalę sutartį organizuojamas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, įgyti  ar tobulinti bendrųjų ar profesinių kompetencijų, siunčiami bedarbiai, kurie:

  • priskiriami didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupei;
  • siunčiami įgyti darbo biržos nustatytų paklausių kompetencijų. 

2017 m. sausio-gruodžio mėn. profesinio mokymo rezultatai

Tauragės teritorinės darbo biržos paklausių profesijų sąrašas 2018 m., pagal kurį gali būti organizuojamas profesinis mokymas sudarant Dvišales sutartis.

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas už 2017 m.

Patikrinimų priemonės įgyvendinimo vietose tvarka:

Tauragės teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojai atlikdami patikrinimus profesinio mokymo įgyvendinimo vietose vadovaujasi Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintu Tauragės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu ir Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu patvirtintu 2018 m. pirmame ketvirtyje planuojamų tikrinti profesinio mokymo teikėjų sąrašu.

Informacija apie profesinį mokymą Tauragės teritorinės darbo biržos skyriuose teikiama:

Skyrius

Atsakingas specialistas

Telefonas

El. paštas

Tauragės

Laineda Ašmontienė

(8 446)  62 511

laineda.asmontiene@ldb.lt

Šilalės

Asta Merkelienė

(8 449)  51 047

asta.merkeliene@ldb.lt

Jurbarko

Giedrė Makarienė

(8 447)  51 366

giedre.makariene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.01.17 15:20