Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Profesinis mokymas 
Bedarbių profesinio mokymo įgyvendinamą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37 str., 2017 m. birželio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

Bedarbių profesinio mokymo tikslas - padėti bedarbiams įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, ar pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ar jas tobulinti ar pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, jeigu to reikia norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.

Bedarbių profesinis mokymas organizuojamas, kai:

  • sudaroma Trišalė sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio;
  • sudaroma Dvišalė sutartis, siunčiant mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozėmis nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti savarankiškai darbo biržos pasiūlytose ar pačių bedarbių susirastose darbo vietose.

Kai profesinis mokymas sudarant Dvišalę sutartį organizuojamas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, įgyti  ar tobulinti bendrųjų ar profesinių kompetencijų, siunčiami bedarbiai, kurie:

  • priskiriami didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupei;
  • siunčiami įgyti darbo biržos nustatytų paklausių kompetencijų. 

2018 m. sausio-birželio mėn. profesinio mokymo rezultatai

 

Tauragės teritorinė darbo birža

Nusiųsta į profesinio mokymo programas, unikalių asm.

 

Iš viso

 

 

Finansuojant UF lėšomis

Finansuojant ESF projektų lėšomis

 

 

Skyrius

„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

„Atrask save“

„Naujas startas“

„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“

„TAPK –tavo ateities perspektyvų kūrimas”

„Pasinaudok galimybe“

Jurbarko sk.

38

6

43

6

43

7

23

17

183

Šilalės sk.

19

3

18

9

35

6

12

11

113

Tauragės sk.

51

7

35

5

46

8

29

21

202

TDB iš viso:

108

16

96

20

124

21

64

49

498

 

 

Tauragės teritorinė darbo birža

Panaudota lėšų, eurais

 

Iš viso

 

 

Finansuojant UF lėšomis

Finansuojant ESF projektų lėšomis

Skyrius

„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

„Atrask save“

„Naujas startas“

„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“

„TAPK –tavo ateities perspektyvų kūrimas”

„Pasinaudok galimybe“

Jurbarko sk.

112773

26238

56779

2770

172809

12836

19173

15245

418623

Šilalės sk.

70960

9063

40227

9015

181576

6696

8673

7333

333543

Tauragės sk.

148553

39389

47475

11415

203367

7176

15332

7793

480500

TDB iš viso:

332286

74690

144481

23200

557752

26708

43178

30371

1232666

Pagal profesinio mokymo sutarčių tipus: pagal trišales mokymo sutartis į profesinį mokymą nusiųsta 35 asm.  (arba 10 proc.), pagal dvišales mokymo sutartis – 448 asmenys.

Į neformalias profesinio mokymo programas nukreipti 107 asmenys, o 391 asm.  įgys kvalifikacijas pagal formalias mokymo programas.

2018 m. sausio-birželio mėn. profesinį mokymą baigė 626 unikalūs asmenys. Tauragės TDB skyriai su 28 darbdaviais pasirašė trišales mokymo sutartis. Asmenys rinkosi devyniasdešimt penkias mokymo programas, populiariausios šios mokymo programos: motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų (102),  C ir CE kat. vairuotojo (64 asm.),  socialinio darbuotojo padėjėjo (36),  SM kat. traktorininko (21),  lengvų drabužių siuvėjo (15), kasininko pardavėjo (24 asm.),  pagalbinio virtuvės darbuotojo (20), slaugytojo padėjėjo (49), virėjo (23),  pardavėjo (13), buhalterinė apskaita (11), apdailininko (10), apskaitininko (10), TR 2 traktorininko (11), krautuvų vairuotojo (21),  metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis (10), namų apdailininko, renovuotojo, apšiltintojo (13 ), autošaltkalvio (8), valytojo (10),  Java programuotojo (2), Web programuotojo (2),  elektromonteriai (7), logisto (5),  santechniko (5), barmeno (3).

Tauragės teritorinės darbo biržos paklausių profesijų sąrašas 2018 m., pagal kurį gali būti organizuojamas profesinis mokymas sudarant Dvišales sutartis.

 

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas (trumpalaikis)

2018 m. sausio-birželio mėn.

 

Tauragės TDB KAD skyriai

Integracijos į darbo rinką lygis, proc.*

Pakartotinės registracijos lygis, proc.**

Praėjus 14 dienų po profesinio mokymo pabaigos

Praėjus 3 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Praėjus 6 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Po 3 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Po 6 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Jurbarko

 

14

44

56

55

54

Šilalės

 

16

49

69

64

41

Tauragės

 

19

59

57

62

56

Tauragės TDB

16,75

 

52,03

58,95

60,52

52,81

*Integracijos į darbo rinką lygis, proc. - įdarbintų/įsidarbinusių/pasilikusių dirbti po 14 dienų, 3 ir 6 mėn. nuo  profesinės mokymo priemonės pabaigos asmenų dalis nuo baigusių dalyvavimą šioje priemonėje dalyvių skaičiaus prieš 14 dienų, 3 ir 6 mėn.

**Pakartotinės registracijos lygis, proc. – registruotų/palikusių registruotais darbo biržoje po 3 ir 6 mėn. nuo profesinio mokymo priemonės pabaigos asmenų dalis nuo baigusių dalyvavimą profesinio mokymo priemonėje prieš 3 ir 6 mėn.

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas už 2017 m.

Patikrinimų priemonės įgyvendinimo vietose tvarka:

Tauragės teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojai atlikdami patikrinimus profesinio mokymo įgyvendinimo vietose vadovaujasi Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintu Tauragės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu ir Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu patvirtintu 2018 m. III ketvirtyje planuojamų tikrinti profesinio mokymo teikėjų sąrašu.

Informacija apie profesinį mokymą Tauragės teritorinės darbo biržos skyriuose teikiama:

Skyrius

Atsakingas specialistas

Telefonas

El. paštas

Tauragės

Laineda Ašmontienė

(8 446)  62 511

laineda.asmontiene@ldb.lt

Šilalės

Asta Merkelienė

(8 449)  51 047

asta.merkeliene@ldb.lt

Jurbarko

Giedrė Makarienė

(8 447)  51 366

giedre.makariene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.08.01 15:05