Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Profesinis mokymas 
Bedarbių profesinio mokymo įgyvendinamą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37 str., 2017 m. birželio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

Bedarbių profesinio mokymo tikslas - padėti bedarbiams įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, ar pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ar jas tobulinti ar pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, jeigu to reikia norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.

Bedarbių profesinis mokymas organizuojamas, kai:

  • sudaroma Trišalė sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio;
  • sudaroma Dvišalė sutartis, siunčiant mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozėmis nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti savarankiškai darbo biržos pasiūlytose ar pačių bedarbių susirastose darbo vietose.

Kai profesinis mokymas sudarant Dvišalę sutartį organizuojamas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, įgyti  ar tobulinti bendrųjų ar profesinių kompetencijų, siunčiami bedarbiai, kurie:

  • priskiriami didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupei;
  • siunčiami įgyti darbo biržos nustatytų paklausių kompetencijų. 

2018 m. sausio-kovo mėn. profesinio mokymo rezultatai

Tauragės teritorinė darbo birža

Nusiųsta į profesinio mokymo programas, unikalių asm.

 

Iš viso

Finansuojant UF lėšomis

Finansuojant ESF projektų lėšomis

Skyrius

„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

„Atrask save“

„Naujas startas“

„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“

„TAPK –tavo ateities perspektyvų kūrimas”

„Pasinaudok galimybe“

Jurbarko sk.

32

6

30

0

30

7

10

10

125

Šilalės sk.

13

3

18

9

23

6

3

4

79

Tauragės sk.

36

7

30

5

26

8

9

7

128

TDB iš viso:

81

16

78

14

79

21

22

21

332

 

Tauragės teritorinė darbo birža

Panaudota lėšų, eurais

 

Iš viso

Finansuojant UF lėšomis

Finansuojant ESF projektų lėšomis

Skyrius

„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

„Atrask save“

„Naujas startas“

„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“

„TAPK –tavo ateities perspektyvų kūrimas”

„Pasinaudok galimybe“

Jurbarko sk.

50177

18301

13113

0

83828

7696

938

1446

175499

Šilalės sk.

31146

6135

20344

1236

99975

2680

101

515

162132

Tauragės sk.

76362

19358

9357

10811

104933

4309

1718

351

227199

TDB iš viso:

157685

43794

42814

12047

288736

14685

2757

2312

564830

Pagal profesinio mokymo sutarčių tipus: pagal trišales mokymo sutartis į profesinį mokymą nusiųsta 30 asm.  (arba 9 proc.), pagal dvišales mokymo sutartis – 302 asmenys.

Į neformalias profesinio mokymo programas nukreipti 104 asmenys, o 228 asm.  įgys kvalifikacijas pagal formalias mokymo programas.

2018 m. sausio-kovo mėn. profesinį mokymą baigė 300 unikalių asmenų. Tauragės TDB skyriai su 20 darbdavių pasirašė trišales mokymo sutartis. Asmenys rinkosi aštuoniasdešimt keturias mokymo programas, populiariausios šios mokymo programos: motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų (49),  C ir CE kat. vairuotojo (42 asm.),  SM kat. traktorininko (16),  lengvų drabužių siuvėjo (7), kasininko pardavėjo (13 asm.),  pagalbinio virtuvės darbuotojo (15), slaugytojo padėjėjo (28), virėjo (16),  apdailininko (5), apskaitininko (7), TR 2 traktorininko (8), krautuvų vairuotojo (15),  metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis (6), namų apdailininko, renovuotojo, apšiltintojo (6 ), socialinio darbuotojo padėjėjo (35),  autošaltkalvio (6), valytojo (10),  Java programuotojo (2), Web programuotojo (2),  elektromonteriai (7).

Tauragės teritorinės darbo biržos paklausių profesijų sąrašas 2018 m., pagal kurį gali būti organizuojamas profesinis mokymas sudarant Dvišales sutartis.

 

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas (trumpalaikis)

2018 m. sausio-kovo mėn.

Tauragės TDB KAD skyriai

Integracijos į darbo rinką lygis, proc.*

Pakartotinės registracijos lygis, proc.**

Praėjus 14 dienų po profesinio mokymo pabaigos

Praėjus 3 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Praėjus 6 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Po 3 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Po 6 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Jurbarko

16,67

40,47

56,33

60,92

61,84

Šilalės

19,67

50,94

78,37

71,43

35,14

Tauragės

19,32

57,93

57,98

61,72

62,1

Tauragės TDB

19,03

50,95

60,79

63,47

57,81

*Integracijos į darbo rinką lygis, proc. - įdarbintų/įsidarbinusių/pasilikusių dirbti po 14 dienų, 3 ir 6 mėn. nuo  profesinės mokymo priemonės pabaigos asmenų dalis nuo baigusių dalyvavimą šioje priemonėje dalyvių skaičiaus prieš 14 dienų, 3 ir 6 mėn.

**Pakartotinės registracijos lygis, proc. – registruotų/palikusių registruotais darbo biržoje po 3 ir 6 mėn. nuo profesinio mokymo priemonės pabaigos asmenų dalis nuo baigusių dalyvavimą profesinio mokymo priemonėje prieš 3 ir 6 mėn.

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas (ilgalaikis)

2018 m. sausio-kovo mėn.

Tauragės TDB KAD skyriai

Integracijos į darbo rinką lygis, proc.*

Pakartotinės registracijos lygis, proc.**

Praėjus 12 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Praėjus 18 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Praėjus 24 mėn. po profesinio mokymo pabaigos

Po 12 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Po 18 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Po 24 mėn. po profesinio mokymo pabaigos registruotų darbo biržoje

Jurbarko

35,18

35,18

35,18

32,86

40

56,52

Šilalės

34,37

34,37

34,37

33,33

25

61,9

Tauragės

34,66

34,66

34,66

39,39

40,91

48,72

Tauragės TDB

34,70

34,70

34,70

35,5

38,69

54,22

*Integracijos į darbo rinką lygis, proc. - įdarbintų/įsidarbinusių/pasilikusių dirbti po 12, 18, 24 mėn. nuo  profesinės mokymo priemonės pabaigos asmenų dalis nuo baigusių dalyvavimą šioje priemonėje dalyvių skaičiaus prieš 12, 18, 24 mėnesius.

**Pakartotinės registracijos lygis, proc. – registruotų/palikusių registruotais darbo biržoje po 12, 18, 24 mėn. nuo profesinio mokymo priemonės pabaigos asmenų dalis nuo baigusių dalyvavimą profesinio mokymo priemonėje prieš 12, 18, 24 mėnesius.

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas už 2017 m.

 

Patikrinimų priemonės įgyvendinimo vietose tvarka:

Tauragės teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojai atlikdami patikrinimus profesinio mokymo įgyvendinimo vietose vadovaujasi Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintu Tauragės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu ir Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu patvirtintu 2018 m. antrame ketvirtyje planuojamų tikrinti profesinio mokymo teikėjų sąrašu.

Informacija apie profesinį mokymą Tauragės teritorinės darbo biržos skyriuose teikiama:

Skyrius

Atsakingas specialistas

Telefonas

El. paštas

Tauragės

Laineda Ašmontienė

(8 446)  62 511

laineda.asmontiene@ldb.lt

Šilalės

Asta Merkelienė

(8 449)  51 047

asta.merkeliene@ldb.lt

Jurbarko

Giedrė Makarienė

(8 447)  51 366

giedre.makariene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.04.10 09:18