Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Europos darbdavių dienų renginiai - seminarai darbdaviams: „Darbo birža - darbdavių partneris“ ir „Besikeičianti darbo rinka - nauji iššūkiai ir naujos galimybės“
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. lapkričio 7 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Spalio mėnesį Šiaulių teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo funkcijas vykdantys skyriai organizavo seminarus – susitikimus su darbdaviais.

Siekiant darbo biržos paslaugų plėtros, kokybiško tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo, 2017 m. spalio 17 d. Radviliškio skyriuje organizuotas susitikimas „Besikeičianti darbo rinka – nauji iššūkiai ir naujos galimybės“ darbdaviams, į kurį buvo pakviesti nauji, veiklą plečiantys ir darbo vietas kuriantys darbdaviai.

Susitikimo tikslas – kokybiškas darbo rinkos paslaugų taikymas, atsižvelgiant į besikeičiančią darbo rinką ir naujus pokyčius. Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė, tardama įžanginį žodį, palinkėjo darbdaviams rasti atsakymus į visus su darbuotojų paieška, atranka ir įdarbinimu susijusius klausimus, o ateityje pakvietė glaudžiai bendradarbiauti su darbo birža. Seminaro metu pristatytos naujo LR Užimtumo įstatymo aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Didelio dėmesio susilaukė  vyriausiosios specialistės Eugenijos Stašienės pranešimas apie finansinę paramą darbdaviams, įdarbinant darbo biržoje registruotus bedarbius. Seminaro dalyviams buvo pateikta išsami informacija apie  remiamo įdarbinimo priemones, galimybes jomis naudotis, remiamų įdarbinimo priemonių organizavimo tvarką, reikiamus pateikti dokumentus ir jų pildymo niuansus. Projekto „Atrask save“  koordinatorė Vaiva Vaičiūnienė apžvelgė projekto vykdymą ir pasidalijo gerąja patirtimi. Vyresnioji specialistė Ona Ališauskienė apmokė seminaro dalyvius, kaip tapti elektroninių paslaugų Lietuvos interneto svetainėje vartotojais. Darbdaviams pasiūlyta paskirti darbdavio atstovą, kurio tapatybė patvirtinama per Elektroninės valdžios vartų portalą. Pristačius papildomas elektroninių paslaugų funkcijas, kuriomis gali naudotis paskirti atstovai, jau seminaro metu  du darbdaviai pateikė prašymus paskirti darbdavio atstovą. Darbdaviai liko patenkinti produktyvia diskusija bei darbo biržos specialistų pasiruošimu bendradarbiauti ir padėti surasti tinkamus darbuotojus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotr. Seminaras darbdaviams Radviliškio skyriuje

2017 m. spalio 19 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Joniškio skyriuje įvyko Europos darbdavių dienoms skirtas renginys - susitikimas - diskusija su rajono darbdaviais ir socialiniais partneriais tema „Besikeičianti darbo rinka – nauji iššūkiai ir naujos galimybės“.

Renginį pradėjo ir jo tikslus susirinkusiems pristatė skyriaus vedėja Raimunda Eugenija Falkauskienė. Ji sakė, kad svarbu žinoti darbo rinkoje vykstančius pokyčius ir juos lemiančius veiksnius. Keičiantis darbo ieškančių asmenų struktūrai darosi vis sudėtingiau užpildyti registruotas laisvas vietas, suteikti reikiamas darbo rinkos paslaugas  tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek darbdaviams. Darbo biržos teikiamų paslaugų spektrą praplėtė nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs LR Užimtumo įstatymas.

Joniškio skyriaus paslaugų darbdaviams specialistė Vaiva Adomaitė susirinkusius supažindino su pagrindinėmis rajono darbo rinkos tendencijomis per 2017 m. sausio - rugsėjo mėnesius, darbo pasiūlos ir paklausos pokyčiais. Ji sakė, kad  rajone ryškūs bedarbių, laisvų darbo vietų skaičiaus ir  nedarbo lygio sezoniniai svyravimai. Ieškodami darbuotojų, darbdaviai turi įvertinti tą faktą, kad daugėja vyresnio amžiaus bedarbių. 2017 m. spalio 1 d. skyriuje beveik pusę registruotų bedarbių sudarė vyresni nei 50 m. amžiaus asmenys.        

Vedėja Raimunda Eugenija Falkauskienė susirinkusiems pristatė nuo 2017 m. liepos mėnesio įsigaliojusio LR Užimtumo įstatymo nuostatas, supažindino su naujomis darbo rinkos politikos priemonėmis ir jų praktiniu taikymu.

 

Apie in­ves­ti­ci­jas Joniškio rajone iki 2020 metų papasakojo Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Laura Bračaitė – Štabokienė.  Ji sakė, kad numatomos investicijos prisidės prie Joniškio miesto bei rajono socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

  

                                                                              

                                                                                     

Nuotr. Ekonominės plėtros ir investicijų atstovė

 

Renginyje dalyvavę Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus  vyriausieji darbo inspektoriai Jolita Grigaitienė ir  Nerijus Vencius kalbėjo apie Darbo kodekso praktinį taikymą, nelaimingus atsitikimus darbe. Susirinkusiuosius domino su darbo sutartimis, jų vykdymu, taikymu, pasibaigimu susiję klausimai, kodekse nurodytos  naujos pareigos darbdaviams, darbo ir poilsio laikas, darbo drausmės aspektai,   darbo užmokesčio reguliavimas ir kt. klausimai                                                                  

        

 

Nuotr. Darbo inspekcijos  atstovė

 

 

Visi renginio dalyviai džiaugėsi gavę daug įvairiapusiškos, aktualios ir naudingos informacijos, detaliau susipažinę su LR Užimtumo įstatymo ir Darbo kodekso nuostatomis.

 

 

                                                                                      

 Nuotr. Susitikimo dalyviai Joniškio skyriuje

2017 m. spalio 24 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriuje įvyko Europos darbdavių dienoms skirtas renginys - susitikimas su rajono darbdaviais ir socialiniais partneriais tema Darbo birža – darbdavių partneris“.

Akmenės skyriaus vedėjas Algis Rudys seminaro dalyviams išsamiai pristatė situaciją darbo rinkoje. Vedėjas pateikė informaciją apie 2017 m. darbo pasiūlą ir paklausą, lygino ir apibūdino keleto metų duomenis. Pranešėjas kalbėjo apie Akmenės skyriuje registruotų  darbo ieškančių asmenų kvalifikaciją, darbo patirtį, amžiaus grupes. Seminaro dalyviams buvo pristatyta informacija apie laisvas darbo vietas, registruotas 2017 m., akcentuotas pasiūlymų įsidarbinti pildymo reikšmingumas.

Kraujučio įmonės „Aras“ savininkas Rimantas Kraujutis pristatė įmonėje naudojamus darbo kolektyvo kūrimo ir išlaikymo būdus. Akcentavo darbuotojų motyvavimo kokybiškam darbui priemones. VŠĮ „Versli Lietuva“ atstovė Auksė Vizbarienė išsakė pastebėjimus apie Lietuvos gyventojų verslumo skatinimą ir jauno verslininko įsitvirtinimo galimybes darbo rinkoje. Mero patarėjas Tomas Martinaitis kalbėjo apie jaunimo motyvaciją ir jaunimo įdarbinimo poreikius bei galimybes, kvalifikuoto jaunimo pritraukimo į rajoną savivaldybės ruošiamą programą.

Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo apie jaunimo emigracijos bei išvykimo dirbti į didžiuosius Lietuvos miestus problemas, apie tam tikros dalies darbo ieškančių asmenų motyvacijos stoką atsakingai ir kokybiškai dirbti.

 

 Nuotr. Seminaras darbdaviams Akmenės skyriuje

2017 m. spalio 26 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Šiaulių skyriuje įvyko Europos darbdavių dienoms skirtas renginys - su tikslu stiprinti bendradarbiavimą, siekiant rezultatų efektyvumo, į susitikimą - diskusiją tema „Pokyčiai darbo rinkoje - naujos finansavimo galimybės bei patrauklūs pasiūlymai darbdaviams“ pakvietė naujus Šiaulių miesto ir rajono darbdavius.

Renginio metu darbdaviai supažindinti su naujausia situacija bei tendencijomis darbo rinkoje, pristatyta darbo paklausos ir pasiūlos analizė, darbdavių ir darbo ieškančių asmenų poreikių suderinamumo aktualijos. Diskutuota, kad sparčiai besikeičiant darbo rinkai, atsiranda vis ryškesni darbdavių ir darbo ieškančių asmenų lūkesčių nesutapimai. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymui ir atsiradus galimybei darbo ieškantiems asmenims dalyvauti naujose priemonėse, įgyti trūkstamas kompetencijas ar kitus darbo gebėjimus labai aktualus abipusis dialogas. Dalyviai supažindinti su naujomis užimtumo priemonėmis: įdarbinimu pagal pameistrystės sutartį, stažuote, parama judumui. Akcentuota priemonių nauda darbdaviams, ieškantiems tinkamų darbuotojų.

Diskusijų metu aptarti kandidatų į laisvas darbo vietas atrankos būdai: darbo mugės, pažintiniai vizitai bei nauda ir efektyvumas. Susitikimo dalyviams pristatytos darbo biržos elektroninės paslaugos bei praktiškai pademonstruotos kaip jomis naudotis, kurios suteikia galimybę greitai ir lanksčiai pasinaudoti darbo rinkos paslaugomis.

Renginio metu, siekiant tvarios partnerystės, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir, numatyti diskusijų metu išryškėję sekančių susitikimų tikslai ir temos.

 

Nuotr. Seminaras darbdaviams Šiaulių skyriuje

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas