Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Skelbiamas konkursas projekto "Atrask save" psichologų pareigybėms užimti
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. rugpjūčio 17 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Šiaulių teritorinė darbo birža skelbia konkursus Europos socialinio fondo finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Šiaulių teritorinės darbo biržos vykdomo projekto „Atrask save“ psichologų pareigybėms užimti.

Darbo užmokestis: 8,1 - 8,47 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)

Darbo sutartis - terminuota iki 2018-08-31.

Psichologų darbo vietos:

1. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyrius (darbo vieta Tilžės g. 152, Šiauliai) (2 etatai);

2. Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyrius (darbo vieta Taikos g. 1, Naujoji Akmenė) (0,5 etato);

3. Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyrius (darbo vieta Livonijos g. 19A, Joniškis) (0,5 etato);

4. Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyrius (darbo vieta Žemaitės g. 24, Kelmė) (0,75 etato);

5. Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyrius (darbo vieta A. Povyliaus g. 2, Radviliškis (0,75 etato).

 

Specialieji reikalavimai:

1. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų jaunimo garantijų iniciatyvos projektų įgyvendinimą, Jaunimo garantijų iniciatyvos tvarkos aprašą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2. išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;

3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;

4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

5. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį psichologijos išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;

6. turėti bent 1 metų susijusio darbo patirtį;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendradarbiauti.

 

Funkcijos: įvertina projekto pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus; rengia individualias rekomendacijas pasirengusiems ir nepasirengusiems dalyviams jų psichologinėms, asmenybės ir mokymosi problemoms spęsti; konsultuoja pasirengusius ir nepasirengusius dalyvius profesijos pasirinkimo klausimais; inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų turinčius pasirengusius ir nepasirengusius dalyvius;  dalyvauja rengiant ir įgyvendinant veiklos planus (programas); formuoja pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių kompetencijų ugdymo portfelį; konsultuoja psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų turinčius pasirengusius ir nepasirengusius projekto dalyvius šių problemų sprendimo klausimais; ugdo pasirengusių ir nepasirengusių projekto dalyvių, socialinį aktyvumą, skatina  prisiimti atsakomybę už savo profesinės karjeros kelią; skatina pasirengusių ir nepasirengusių projekto dalyvių nuolatinį žinių siekimą;  įvertinta  pasirengusių ir nepasirengusių projekto dalyvių interesus ir gebėjimus, planuojant profesinę karjerą; padeda pasirengusiems ir nepasirengusiems projekto dalyviams tapti pilnaverčiais bendruomenės nariais; praveda grupinius užsiėmimus su nepasirengusiais projekto dalyviais, sprendžiant jų mokymosi bei  bendravimo sunkumų problemas bei ugdant socialinius įgūdžius; bendradarbiauja su Projekto koordinatoriumi, TDB specialistu ir su kitais Projekto dirbančiais specialistais,  numatant tikslų ir uždavinių pasirengusiems ir nepasirengusiems dalyviams pasiekimo būdus; renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su koordinatoriais, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių veiklos ir elgesio stebėseną veiklų metu; tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus; vykdo kitus Projekto vadovo/ koordinatorių vadovo/ Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus ir klientų aptarnavimo funkcijas vykdančio skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą.

Pretendentai prašymus užimti aukščiau išvardytas pareigas teikia centralizuotai per  Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Užpildytą pretendento anketą;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

6. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. imtinai. Pateikiant dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.  

Informacija teikiama telefonu (8 41) 520 015, el. p. virginija.vitaitiene@ldb.lt
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas