Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Viešosios ir administracinės paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau - VUI) projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 Marijampolės TDB Paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas 

 Pavyzdinis paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

 Pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas

 Marijampolės teritorinės darbo biržos subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones, 2017 m. IV ketv. planinių patikrinimų grafikas

 

 2018 metų I pusmečio planinių patikrinimų grafikas

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai – naujų darbo vietų kūrimo projektai, įgyvendinami aukščiausio nedarbo teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. VUI projektų tikslas yra steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

Darbdaviai, atitinkantys projekto teikėjams keliamus reikalavimus, paraiškas teikia teritorinėms darbo biržoms. Paraiškų atranka vyksta dviem etapais. Pirmiausia konkursui pateiktas paraiškas vertina VUI projektų atrankos komisijos prie teritorinių darbo biržų. Galutinį finansuojamų projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Lietuvos darbo birža, apsvarsčius Trišalėje komisijoje prie  Lietuvos darbo biržos.

Paraiškų teikėjai, kurių VUI projektų paraiškos yra įtrauktos į finansuojamų iš Užimtumo fondo lėšų atrinktų VUI projektų sąrašą, gauna valstybės paramą naujų darbo vietų steigimui.

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS 2017 METAIS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A1-3 "Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytos šios Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo teritorijos 2017 metais Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje: Marijampolės savivaldybės Gudelių ir Liudvinavo seniūnijose, Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kalvarijos savivaldybėje, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose.

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ REMIAMOS PROFESIJOS 

VUI projektų rengimo ir įgyvendinimo teisės aktai ir dokumentai: 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PRIEMONĖS PRIORITETAI 2017 METAMS

Paraiškas dėl VUI projektų įgyvendinimo šiais metais pateikė septyniolika darbdavių. Šešiolika VUI projektų paraiškų, atitikusių Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, reikalavimus ir, kurių kokybė įvertinta daugiau kaip 50 balų, buvo įtrauktos į sąrašą ir pateiktos tvirtinti teritorinės darbo biržos direktoriui bei Lietuvos darbo biržai tolimesniam vertinimui. Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-212 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 m.“ devynios Marijampolės teritorinės darbo biržos VUI projektų paraiškų paramai gauti įtrauktos į 2017 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą. Su viena įmone nebuvo sudaryta VUI projekto įgyvendinimo sutartis dėl sutarties galiojimo užtikrinimo dokumentų nepateikimo.

2017 m. finansuojamų Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas

Marijampolės skyrius:

Savivaldybės pavadinimas

Projekto teikėjas

 Projekto pavadinimas

Planuojama įsteigti naujų darbo vietų, sk.

Suteikta valstybės parama, EUR

Kalvarijos savivaldybė

UAB „Kalvarijos statyba“

UAB „Kalvarijos statyba“ paslaugų plėtra

1

9065,00

Kazlų Rūdos savivaldybė

Uždaroji akcinė bendrovė „Kirvilė“

Naujų darbo vietų sukūrimas įdiegiant biokuro gamybos liniją

4

54080,00

Kalvarijos savivaldybė

UAB „Rimedis“

Darbo galimybės

7

97467,15

Kazlų Rūdos savivaldybė

UAB „S. Danielius ir ko“

Ręstinių namų gamybos ir medienos džiovinimo cechų plėtra (įdiegiant A+ šiluminių savybių, medinių namų gamybos technologiją)

6

91200,00

Marijampolės savivaldybė, Liudvinavo seniūnija

D. Jusienės įmonė „Danguolė“

Darbo vietų sukūrimas biohumuso gamyboje

2

15000,00

Vilkaviškio skyrius:

Vilkaviškio r. savivaldybė

UAB „GINTRĖJA“

UAB „GINTRĖJA“ statybos padalinio pajėgumų didinimas

6

67920,00

Šakių skyrius:

Šakių r. savivaldybė

UAB „BTAP Group“

Naujų siuvimo technologijų įdiegimas ir pritaikymas odinių automobilių salonų interjero remonte. Ateitis prasideda šiandien.

1

6300,00

UAB „VITREMSTA“

UAB „VITREMSTA“ plėtra

7

45001,00

Viso Marijampolės TDB

34

386033,15

2017-11-01 d. Marijampolės teritorinė darbo birža vykdo 69 įsteigtų darbo vietų per 2014 - 2016 metus stebėseną.

2016 m. VUI projektų įgyvendinimo rezultatai:

2016 m. Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje įgyvendinti devyni Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse įgyvendinta po du VUI projektus, Vilkaviškio rajono savivaldybėje – trys VUI projektai ir Šakių rajono savivaldybėje – du VUI projektai.
Įgyvendintų VUI projektų vertė - 828294,47 EUR.
Suteikta valstybės parama - subsidijos lėšos -  396401,2 EUR arba  47,86 proc.
Panaudota subsidijos gavėjų nuosavų lėšų – 431893,3 EUR arba 52,14 proc.

Marijampolės skyrius - VUI projektų įgyvendinimui panaudota 269584,67 EUR, t. y.: - 169829,87 EUR valstybės paramos lėšų ir 99754,8 EUR subsidijos gavėjų lėšų.

Savivaldybės pavadinimas

VUI projektą įgyvendinusios įmonės pavadinimas

Planuojama įsteigti naujų darbo vietų, sk.

Suteikta valstybės parama, EUR

Projektui įgyvendinti skiriamos nuosavos lėšos, EUR

Darbo vietų įsteigimo data

Kazlų Rūdos sav.

UAB „Kirvilė“

4

49280 (63 proc.)

28943 (37 proc.)

2016-09-12

Kazlų Rūdos sav.

UAB „BALTIC STICKS“

4

38640 (64 proc.)

  21735 (36 proc.)

2016-12-09

Kalvarijos  sav.

UAB „Stabara“

6

49279,87 (61 proc.)

31506,8 (39 proc.)

2016-09-01

Kalvarijos sav.

UAB „Rimedis“

6

32630  (65 proc.)

17570 (35 proc.)

2016-10-06

Vilkaviškio skyrius - VUI projektų įgyvendinimui panaudota 148430,5 EUR, t. y.: - 85310,33 EUR valstybės paramos lėšų ir 63120,17 EUR subsidijos gavėjų lėšų. 

Vilkaviškio r. sav.

UAB „Kvarcitas ir ko“

4

29310,33  (49 proc.)

30505,94 (51 proc.)

2016-07-15

Vilkaviškio r. sav.

UAB „Hidrotechnika“

4

56000,00 (62,91 proc.)

32614,23 (36,8 proc.)

2016-11-07

Šakių skyrius - VUI projektų įgyvendinimui panaudota 410279,30 EUR, t. y.: - 141261,0 EUR valstybės paramos lėšų ir 269018,3 EUR subsidijos gavėjų lėšų. 

Šakių r. sav.

UAB „Gulbelės prekyba“

3

22840 (62,3 proc.)

13831,1 (37,7 proc.)

2016-06-09

UAB „Lauksva“

8

98821 (29,62 proc.)

234787,2 (70,38 proc.)

2016-12-09

UAB „Mediresta“

2

19600 (49 proc.)

20400  (51 proc.)

2016-10-03

UAB „Kirvilė“ įgyvendindama VUI projektą „UAB „Kirvilė“ gamybos modernizavimas užimtumui didinti“ įsteigė keturias darbo vietas, iš jų: vieną  medienos apdirbimo staklių operatoriaus ir tris medienos rūšiuotojų.         

UAB „Stabara“ įgyvendindama VUI projektą „Naujų darbo vietų kūrimas statybinėje įmonėje UAB „Stabara“ įsteigė šešias nekvalifikuotų statybos darbininkų darbo vietas.

UAB „Rimedis“ įgyvendindama VUI projektą „Naujos darbo galimybės“ įsteigė šešias naujas medienos apdirbimo staklių operatorių darbo vietas.

UAB „Kvarcitas ir ko“ įgyvendindama VUI projektą „Akmens gaminių gamyba Vilkaviškio rajone“ įsteigė  keturias darbo vietas, iš jų: dvi akmens pjaustytojų ir po vieną akmens šlifuotojo ir vairuotojo ekspeditoriaus.

UAB „Gulbelės prekyba“ įgyvendindama VUI projektą „Prekybos centro atidarymas“ įsteigė tris darbo vietas, iš jų: dvi pardavėjų ir vieną  vairuotojo ekspeditoriaus.

UAB „Mediresa“ įgyvendindama VUI projektą „UAB „Mediresta“ pjuvenų apdirbimo cecho veiklos plėtra“ įsteigė dvi darbo vietas, po vieną granuliatoriaus operatoriaus ir pakavimo įrangos operatoriaus.

UAB „Hidrotechnika ir ko“ įgyvendindama VUI projektą „UAB „Hidrotechnika“ įmonės ir jos teikiamų paslaugų plėtra“ įsteigė  keturias darbo vietas, iš jų: dvi sunkvežimio vairuotojų ir po vieną ekskavatoriaus mašinisto ir buldozerio mašinisto.

UAB „BALTIC STICKS“ įgyvendindama VUI projektą „Medienos gaminių, skirtų maisto pramonei, gamybos modernizavimas ir asortimento plėtra“ įsteigė keturias darbo vietas, iš jų: dvi medienos apdirbėjų ir dvi medienos apdirbimo staklių operatorių.

UAB „Lauksva“ įgyvendindama VUI projektą „Lauksva“ specializuotų ir ekosistemų diegimas, kuriant naujas darbo vietas“ įsteigė aštuonias darbo vietas, iš jų: tris medienos apdirbimo staklių operatorių, keturias – baldų gamybos mašinų operatorių ir vieną- apmušalų siuvėjo.

 2015 metų rezultatai

2014 metų rezultatai

 2013 m. įgyvendintų VUI projektų įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolė

 2012 m. įgyvendintų VUI projektų  įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolė

______________________________________

Kontaktinis asmuo Marijampolės teritorinėje darbo biržoje:

Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Aldona Stankevičienė, 206 kab.
tel. +370 343 97 857, el. paštas a
ldona.stankeviciene@ldb.lt

Informaciją apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus teikia:

Marijampolės teritorinės darbo biržos
Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistė
Ingrida Balčiūnienė, tel. +370 343 59 859, el. paštas ingrida.balciuniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė
Aušra Blauzdžiūnienė, tel. +370 342 41 365, el. paštas ausra.blauzdziuniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus vyr. specialistė
Nida Dakinevičienė, tel. +370 345 60 748, el. paštas nida.dakineviciene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2017.11.14 09:49