Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Viešosios ir administracinės paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Profesinė reabilitacija 

 Marijampolės TDB Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas su priedais
 Marijampolės TDB 2018 metų I ketv. planuojamų tikrinti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų sąrašas 

Tikslas – padėti neįgaliems asmenims ugdyti ar atkurti darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

 • asmuo pirmą kartą kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) dėl darbingumo lygio nustatymo;
 • asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža.

Profesinės reabilitacijos eiga. Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:

 • asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;
 • asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;
 • iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų;
 • asmuo priskirtas tikslinei grupei - nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas.

Asmenys, kuriems NDNT nustatė profesinės reabilitacijos poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo turi kreiptis į darbo biržą.

Programos metu:

 • įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai;
 • teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos;
 • išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai;
 • teikiama pagalba įsidarbinant
 • teikiama palaikymo darbo vietoje paslauga.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų; apmokamos maitinimo, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

2017 metais į profesinės reabilitacijos programą  planuojama nusiųsti 28 asmenis, finansuojant iš ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ lėšų.

2017 m. rezultatai (sausio - gruodžio mėn.):  

Marijampolės TDB skyrius

Asmenų skaičius

2017 m. užduotis

Įvykdymas

Marijampolės sk.

9

14

Vilkaviškio sk.

13

9

Šakių sk.

6

4

Iš viso

28

27

2018 m. sausio 1 d. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 11 asmenų. Per 2017 m. sausio - gruodžio mėn. dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje baigė 37 asmenys, iš jų 22 asm. nusiųsti 2016 m. Per ataskaitinį laikotarpį 2 asmenims nutrauktas dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.

Per 2017 m. sausio - gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programos vykdymui panaudota 73,3 tūkst. Eur Europos socialinio fondo lėšų ir 46,8 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšų.

2016 m. rezultatai:  

Marijampolės TDB skyrius

Asmenų skaičius

2016 m. užduotis

Įvykdymas

Marijampolės sk.

22

23

Vilkaviškio sk.

15

9

Šakių sk.

7

7

Iš viso

44

39

2016 m. gruodžio 31 d. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 23 asmenys. Per 2016 m. sausio - gruodžio mėn. dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje baigė 25 asmenys, iš jų 12 asmenų nusiųsti 2015 m. Per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos programos baigimo įsidarbino 21 asmuo, iš jų 11 asm. per 28 kalendorines dienas po programos baigimo, t.y. 52,4 proc.  Per ataskaitinį laikotarpį 6 asmenims nutrauktas dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.

Per 2016 m. sausio - gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programos vykdymui panaudota 59,7 tūkst. Eur Europos socialinio fondo lėšų ir  92,5 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšų.


Informaciją profesinės reabilitacijos klausimais teikia:

Marijampolės teritorinės darbo biržos
Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistė
Renata Tabulevičienė, tel. +370 343 97 853, el. paštas Renata.Tabulevičienė@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė
Danutė Jankauskienė, tel. +370 342 41 363, el. paštas Danute.Jankauskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus vyr. specialistė
Gintarė Čiečkienė, tel. +370 345 60 748, el. paštas Gintare.Cieckiene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.02.01 12:49