Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Parama judumui   
Paramos judumui priemonės organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 40 str. ir 2017 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

Paramos judumui tikslas – kompensuoti kelionės išlaidas į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į teritorinės darbo biržos

 organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus ir atgal:

1) bedarbiui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;

2) bedarbiui dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse arba stažuotėje;

3) bedarbiui dalyvaujant jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose;

4) darbdaviui, įdarbinusiam teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio, esant jo sutikimui, vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas.

 

Kelionės išlaidos kompensuojamos, kai asmuo dėl paramos judumui į teritorinę darbo biržą kreipiasi per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo arba dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse ar stažuotėje pradžios ar po dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose ir kai nustatoma, kad asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, stažuotės atlikimo ar konsultavimo grupėms užsiėmimų vieta, ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo arba dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse ar stažuotėje pradžios ir ne daugiau kaip 5 kartus vienos registracijos teritorinėje darbo biržoje laikotarpiu, dalyvavus bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.

 

Kelionės išlaidos darbdaviui kompensuojamos, kai jis dėl paramos judumui į teritorinę darbo biržą kreipiasi per 3 darbo dienas nuo bedarbio įdarbinimo dienos ir kai nustatoma, kad įdarbinto bedarbio gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta.

Paramos judumui dydis sudaro 33 procentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis neviršija vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, arba 25 procentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis viršija vieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydį, bet neviršija Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. Jeigu asmens darbo užmokestis viršija Lietuvos statistikos departamento paskelbtą šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, parama judumui tokiam asmeniui neskiriama.

Kelionės išlaidų kompensacijų bedarbiui, dalyvaujančiam jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose, stažuotėje, ir darbdaviui, patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, dydžiai nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atstumą tarp gyvenamosios vietos, teritorinės darbo biržos, darbo ar stažuotės atlikimo vietos ir transporto priemonės rūšį.

2018 m. rezultatai (sausio - birželio mėn.):

Marijampolės TDB skyrius

Nusiųsta  asmenų per birželio mėn.

Nusiųsta asmenų nuo metų pradžios

Panaudota lėšų per birželio mėn., tūkst. Eur

Panaudota lėšų nuo metų pradžios, tūkst. Eur

ESF projektas "TAPK-tavo ateities perspektyvų kūrimas"

Marijampolės sk.

1

7

0,3

0,8

Šakių sk.

1

2

0,1

0,2

Vilkaviškio sk.

2

5

0,3

0,5

Viso

4

14

0,7

1,5

Užimtumo fondo lėšos

Marijampolės sk.

17

83

3,2

9,1

Šakių sk.

13

90

1,4

7,8

Vilkaviškio sk.

19

76

2,8

9,5

Viso

49

249

7,4

26,4

Iš viso

53

263

8,1

27,9


2017 m. liepos - gruodžio mėn. priemonėje dalyvavo 92 asmenys.  Ataskaitiniu laikotarpiu kelionės išlaidų kompensacijai panaudota 3589,8 Eur Užimtumo fondo lėšų.

Informaciją apie paramą judumui teikia:

Marijampolės teritorinės darbo biržos
Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Junokas, tel. +370 343 92 151, el. paštas Povilas.Junokas@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė
Danutė Jankauskienė, tel. +370 342 41 365, el. paštas Danute.Jankauskiene@ldb.lt  

Klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus vyr. specialistė
Rasa Masteikienė, tel. +370 345 60 748, el. paštas Rasa.Masteikiene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.07.20 13:38