Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Korupcijos prevencija 
 

Informuojame, kad siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, Marijampolės teritorinė darbo birža vykdo korupcijos prevenciją.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą ir kiti.

Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Marijampolės teritorinė darbo birža patvirtino kovos su korupcija 2015-2018 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą:

 Marijampolės teritorinės darbo biržos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa 

 Marijampolės teritorinės darbo biržos kovos su korupcija 2015-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

 Marijampolės teritorinės darbo biržos kovos su korupcija 2015 metų ataskaita

 Marijampolės teritorinės darbo biržos kovos su korupcija 2016 metų ataskaita

Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:

Marijampolės teritorinę darbo biržą adresu: 203 kabinetas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, telefono numeris: (8 343) 92 262, el. paštas korupcija.marijampole@ldb.lt.
Marijampolės teritorinė darbo birža užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims. Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

 

Informacija atnaujinta: 2018.03.13 15:24