Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
JAUNIMO DARBO CENTRO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo, darbo rinkos, jaunimo užimtumo, darbo santykių, asmens duomenų teisinės apsaugos, klausimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas bei  prognozuoti rezultatus;
1.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer (ar kita interneto naršykle);
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. klientams paslaugas teikia, vadovaujantis bendradarbiavimo, kokybės ir individualizavimo, kompleksiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, prieinamumo, savarankiškumo skatinimo principais;
2.2. informuoja  jaunus asmenis apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei apie profesinio mokymo galimybes individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
2.3. jauniems asmenims sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia Skyriaus atviro informavimo vietose;
2.4. informuoja jaunus asmenis apie specializuotos informacijos arba paslaugų, atitinkančių jų poreikius, teikimo vietas;
2.5. organizuoja psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;
2.6. teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie darbo biržoje įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;
2.7. padeda jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
2.8. moko jaunus asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų informacinėmis ir bendravimo technologijomis;
2.9. renka informaciją bei informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
2.10. organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo renginių stebėseną;
2.11. vykdo darbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;
2.12. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
2.13. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones;
2.14. vykdo jaunų asmenų pranešimų, skundų ir prašymų priėmimą Skyriaus kompetencijos ribose ir perduoda juos Skyriaus vedėjui;
2.15. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl studentų praktikos atlikimo Skyriuje ar kituose Darbo biržos struktūriniuose padaliniuose, į Skyriaus veiklą siekia įtraukti savanorius;
2.16. inicijuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones jaunimo užimtumo galimybėms didinti, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, kitų teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrų skyriais;
2.17. inicijuoja, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
2.18. prisideda prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatina jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje;
2.19. vykdo sezoninio darbo ieškančių moksleivių (nuo 14 metų) ir studentų (iki 29 metų) registravimą ir aptarnavimą;
2.20. glaudžiai bendradarbiauja su darbo biržos specialistais, teikiančiais tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, dėl jaunų asmenų įdarbinimo;
2.21. kompetencijos ribose rengia pranešimus, ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;
2.22. teikia pasiūlymus ir reikalingą informaciją mokymams ir kitiems renginiams, metodinėms priemonėms ir leidiniams, programoms, dalomąjai medžiagai, lankstinukams, informaciniams straipsniams rengti;
 2.23. vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas;
7.24. viešina informaciją apie skyriaus veiklą, jo teikiamas paslaugas, laisvas darbo vietas;
7.25. sudaro galimybes mokymo įstaigoms ir kitiems socialiniams partneriams viešinti jų teikiamas paslaugas;
 2.26. dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
2.27. vadovaudamasis Lietuvos darbo biržos patvirtintomis gairėmis veda jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo priemonę „Aš galiu“, skirtą nepasirengusių darbo rinkai nemotyvuotų jaunų bedarbių (16 - 29 m.) tikslinei grupei;
2.28. informacinės sistemos duomenų bazėje EDBIRŽA laiku ir teisingai suveda reikalingą informaciją;
2.29. Darbo biržos vadovybės pavedimu, dalyvauja valstybės institucijų ir kitų įstaigų  komisijų (darbo grupių) veikloje, atstovauja Darbo biržai Lietuvos Respublikos valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;
2.30. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.30.1. naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;
2.30.2. Skyriaus veiklos organizavimo, paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimo;
 2.31. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
 2.32. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda su veikla susijusias archyvines bylas archyvavimui;
 2.32. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01