Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
JAUNIMO UŽIMTUMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės tarnybos, viešojo administravimo, darbo santykių, asmens duomenų teisinės apsaugos, darbo rinkos, jaunimo užimtumo klausimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. mokėti rengti teisės aktus ir kitus oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer (ar kita interneto naršykle);
1.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. teikia informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
2.2. jauniems asmenims sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia skyriaus atviro informavimo vietose;
2.3. informuoja jaunus asmenis apie specializuotos informacijos arba paslaugų, atitinkančių jų poreikius, teikimo vietas;
2.4. teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, organizuoja psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;
2.5. padeda jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
2.6. moko jaunus asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų informacinėmis ir bendravimo technologijomis;
2.7. informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
2.8. organizuoja ir vykdo užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo jų stebėseną ir vertinimą;
2.9. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
2.10. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones, jas organizuoja ir koordinuoja;
2.11. dalyvauja bendradarbiaujant su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti; 
2.12. pagal poreikį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
2.13. prisideda prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatina jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje;
2.14. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, pranešimus, kitus dokumentus;
2.15. sudaro renginių planus, rengia informaciją apie skyriaus veiklą, jo teikiamas paslaugas, skelbia juos viešai;
2.16. vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas, analizuoja ir vertina apklausų rezultatus;
2.17. rengia medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, metodines priemones ir leidinius, programas, dalomąją medžiagą, lankstinukus, informacinius straipsnius;
2.18. dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
2.19. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.20. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.20.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.20.2. darbo rinkos paslaugų kokybės gerinimo;
2.21. kompetencijos ribose renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją;
2.22. užtikrina teisingą ir savalaikį duomenų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę;
2.23. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.24. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas archyvavimui;
2.25. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01