Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO ŠAKIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo veikloje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustato trumpalaikį ir vidutinės trukmės poreikį dalyvauti priskirtose Priemonėse;
2.2. rengia priskirtų Priemonių įgyvendinimo programų (toliau - Programos) projektus ir administruoja  patvirtintų Programų įgyvendinimą pagal jose patvirtintas lėšas;
2.3. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui:
2.3.1. siūlymus dėl priskirtų Priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo (toliau – Prioritetų sąrašas) sudarymo;
2.3.2. siūlymus dėl užimtumo rėmimo programų rengimo;
2.3.3. užtikrina tinkamų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių pagal patvirtintus Prioritetų sąrašus, dalyvavimą Programose;
2.3.4. pagal poreikį rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus dėl priskirtų  Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymo ar nesudarymo ir dokumentų patikslinimo;
2.4. informuoja darbdavius apie Darbo biržos direktoriaus sprendimus dėl priskirtų  Priemonių įgyvendinimo;
2.5. sudaro priskirtų Priemonių įgyvendinimo sutartis, rengia ir derina jų pakeitimus, teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui, jas nutraukia, administruoja jų įgyvendinimą;
2.6. priima pasiūlymus, prašymus, paraiškas, finansavimo ir mokėjimo prašymus bei kitus dokumentus priskirtų Priemonių ir Programų įgyvendinimui, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka juos registruoja, teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdo priimtų dokumentų pirminę kontrolę;
2.7. rengia informaciją Klientų aptarnavimo departamentui (toliau – Departamentas) apie Skyriaus sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su priskirtų Priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
2.8. tikrina priskirtų Priemonių ir Programų dalyvių darbo veiklą, gautas pajamas, nedarbingumo pažymėjimus ir siūlo Darbo biržos Finansų ir apskaitos skyriui mokėti mokymo stipendiją, darbo užmokesčio subsidiją, apgyvendinimo, kelionės ir privalomų sveikatos patikrinimo išlaidų kompensaciją;
2.9. informaciją apie suteiktas konsultavimo paslaugas įveda į asmens „Apsilankymo kortelę“ Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
2.10. atsakingai ir laiku suveda sutartyse ir kituose dokumentuose esančius duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą; 
2.11. valdo priskirtų Priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, skenuoja jų kopijas ir nustatyta tvarka teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.12. teikia Skyriaus vedėjui poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms Priemonėms įgyvendinti;
2.13. konsultuoja ir informuoja klientus tiesiogiai, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis priskirtų Priemonių klausimais;
2.14. kompetencijos ribose bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.15. pagal poreikį rengia ataskaitas bei kitus dokumentus vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriui, kitiems Darbo biržos struktūriniams padaliniams;
2.16. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su priskirta veikla;
2.17. užtikrina visų dokumentų, susijusių su ESF projektų įgyvendinimu, pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui, pagal perdavimo aktą perdavimą Projekto koordinatoriui;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.19. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.20. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.20.1. dėl Priemonių įgyvendinimo ir darbo organizavimo ir teisės aktų tobulinimo;
2.20.2. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01