Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atviro informavimo zonoje teikia pirminę informaciją apie paslaugas, laisvas darbo vietas arba padeda klientui rasti reikiamą informaciją;
2.2. norinčius registruotis darbo ieškančius asmenis, turinčius reikalingus dokumentus, nukreipia pas įdarbinimo konsultantą;
2.3. registruoja laisvas darbo vietas bei tvirtina viešam paskelbimui laisvas darbo vietas, darbdavių įregistruotas internetu, esant poreikiui padeda darbdaviui jas registruoti internetu, skelbia atviro informavimo zonose;
2.4. savalaikiai skelbia atnaujintą aktualią informaciją atviro informavimo zonose; 
2.5. teikia „Vieno langelio“ paslaugas;
2.6. pagal poreikį atlieka klientų apklausas, siekiant objektyviau įvertinti teikiamas darbo biržos paslaugas;
2.7. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.7.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.7.2. darbo rinkos paslaugų kokybės gerinimo;
2.8. kompetencijos ribose renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją;
2.9. užtikrina teisingą ir savalaikį duomenų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę;
2.10. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.11. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.12. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas archyvavimui;
2.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjui pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 

 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01