Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis;


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi ir vykdo aktyvios darbo rinkos politikos priemonės - paramos mokymuisi (toliau – Priemonės) priežiūrą darbo biržai priskirtose teritorijose;
2.2. dalyvauja vertinant Teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus dėl Priemonių poreikio bei jų įgyvendinimo prioritetų, finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo Darbo biržai priskirtose teritorijose;
2.3. vykdo priskirtų Priemonių įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, informaciją teikia viešinimui internete;
2.4. stebi ir vertina priskirtų Priemonių įgyvendinimą Teritoriniuose skyriuose, Teritorinių skyrių patvirtintų Priemonių įgyvendinimo planų vykdymą;
2.5. vertina Teritorinių skyrių atliekamą Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
2.6. atlieka dalyvavimo priskirtose Priemonėse nutraukimo priežasčių analizę ir informaciją apie rezultatus teikia Departamento direktoriui;
2.7. esant poreikiui, inicijuoja lėšų susigrąžinimą iš asmenų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
2.8. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) atlieka patikras priskirtų Priemonių  įgyvendinimo vietose;
2.9. vykdo ES fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų pagal Priemones įgyvendinimo,  nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną ir priežiūrą, siekiant užtikrinti nustatytų efektyvumo rodiklių pasiekimą;
2.10. vykdo įsidarbinimo, pasibaigus priemonių finansavimui, stebėseną;
2.11. rengia ataskaitas, pranešimus ir kitus dokumentus ir pagal poreikį teikia viešinimui;
2.12. analizuoja Priemonių įgyvendinimo eigą ir jų vykdymui panaudotas ir planuojamas panaudoti lėšas;
2.13. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.14. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.15. vykdo individualių užimtumo veiklos planų patikras Darbo biržos skyriuose, teikiančiuose klientų aptarnavimo paslaugas;
2.16. pagal kompetenciją rengia informaciją, ataskaitas, apžvalgas, kitus dokumentus ir teikia Departamento direktoriui;
2.17. vykdo informacinės saugos įgyvendinimą teritorinėje darbo biržoje ir jos skyriuose, pasirašytinai supažindina darbuotojus su saugos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais aktais bei atsakomybe už šių reikalavimų nesilaikymą. Informacinės sistemos saugos klausimais atskaitingas informacinės sistemos saugos įgaliotiniui;
2.18. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.18.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.18.2. teisės aktų tobulinimo;
2.18.3. Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.19. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.20. vykdo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimą, vadovaujantis patvirtinta metodika, informaciją teikia viešinimui;
2.21. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus ir teikia Bendrųjų reikalų skyriui;
2.22. kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
2.23. rengia pranešimus Departamento kompetencijos klausimais;
2.24. teikia Finansų ir apskaitos skyriui, suderinus su Departamento direktoriumi, teritorinių skyrių pateiktą poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti;
2.25. kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.26. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.27. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01