Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
 VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos programomis, fondų teikiamų galimybių panaudojimu bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, bei prognozes;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus, sutartis;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.


2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka Darbo biržai nustatytų užduočių stebėseną;
2.2. analizuoja ir vertina padėtį priskirtų teritorijų darbo rinkoje, rengia ir teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.3. viešina informaciją ir tvarko Darbo biržos interneto svetainę:
2.4. kontroliuoja teritorinės darbo biržos statistinių duomenų teisingumą, pastebėjus Statistikos programos klaidas, apie jas informuoja Lietuvos darbo biržą;
2.5. kiekvieną mėnesį vykdo informacijos, esančios duomenų bazėje (bedarbių darbinių veiklų, dalyvavimo laikino užimtumo priemonėse ir kt.), kontrolę;
2.6. vykdo vaizdo konferencijų ir seminarų techninį aptarnavimą;
2.7. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Departamento veikla;
2.8. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.8.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.8.2. teisės aktų tobulinimo;
2.8.3. Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.9. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.10. kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.11. apibendrina iš visų skyrių gautą informaciją apie aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei naujienas ir viešina Darbo biržos interneto svetainėje;
2.12. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.13. rengia pranešimus Departamento kompetencijos klausimais;
2.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Departamento direktoriaus pavestas funkcijas.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01