Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
VILKAVIŠKIO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS  SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų veikloje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą,  asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas;
1.5.  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.  
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuodamas ir įgyvendindamas Darbo biržos direktoriaus įsakymu priskirtas Priemones:
2.1.1. nustato trumpalaikį ir vidutinės trukmės poreikį dalyvauti priskirtose Priemonėse;
2.1.2. rengia priskirtų Priemonių programų projektus pagal atskirus finansavimo šaltinius, numatant planuojamas panaudoti lėšas, dalyvausiančių asmenų skaičių, vidutines finansavimo trukmes, vidutinius subsidijų dydžius  ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
2.1.3. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl priskirtų Priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių  grupių sąrašo sudarymo ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
2.1.4. priima, registruoja  Paramos darbo vietoms steigti priemonių  paraiškas, jas nagrinėja;
2.1.5. rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymu sudarytai Paramos darbo vietų steigimui komisijai reikalingus duomenis paraiškų svarstymui/vertinimui;
2.1.6. pateikia Darbo biržos direktoriaus patvirtintai priskirtos teritorijos Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijai (toliau – VUI atrankos komisija) vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškas ir kitus dokumentus atrankai bei atstovauja Darbo biržą VUI atrankos komisijos darbe atrenkant paraiškas ir vykdant įgyvendinamų projektų priežiūrą;
2.1.7. priima pasiūlymus, prašymus, paraiškas, finansavimo ir mokėjimo prašymus bei kitus dokumentus priskirtų Priemonių ir Programų įgyvendinimui, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka juos registruoja, teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdo priimtų dokumentų pirminę kontrolę;
2.1.8. sutikrina darbdavių atitikimą teisės aktuose nustatytoms sąlygoms, įvertina asmenų atitikimą darbdavio nurodytiems reikalavimams;
2.1.9. atrenka tinkamus priskirtų Priemonių dalyvius, atsižvelgiant į jų pasirengimo darbo rinkai lygį,  pagal patvirtintus prioritetų sąrašus, Programas, siekiant Skyriui nustatytų veiklos tikslų ir  uždavinių įgyvendinimo, lėšų panaudojimo,  nustatytų rodiklių  pasiekimo;
2.1.10. informuoja darbdavius apie Darbo biržos direktoriaus sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo;
2.1.11. sudaro priskirtų Priemonių įgyvendinimo sutartis, rengia ir derina jų pakeitimus, teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui, jas nutraukia, administruoja jų įgyvendinimą;
2.1.12. perduoda duomenis apie pasirašytas/nutrauktas sutartis dėl priemonių įgyvendinimo ir finansavimo Skyriaus darbuotojams, vykdantiems klientų aptarnavimo funkcijas;
 2.1.13. tikrina priskirtų Priemonių ir Programų dalyvių darbo veiklą, gautas pajamas, nedarbingumo pažymėjimus ir kitus dokumentus ir teikia Skyriaus vedėjui  informaciją apie mokymo stipendijos, darbo užmokesčio subsidijos, apgyvendinimo, kelionės ir privalomų sveikatos patikrinimo išlaidų kompensacijos mokėjimą/nemokėjimą;
2.1.14. atsakingai ir laiku suveda sutartyse ir kituose dokumentuose esančius duomenis ir kitą reikalingą informaciją į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą ir atsako už suvestų duomenų tikslumą, teisingumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
2.1.15. teikia užklausas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms institucijoms dėl duomenų, reikalingų Priemonių įgyvendinimui;
2.1.16. valdo priskirtų Priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, skenuoja jų kopijas ir teikia Darbo biržos Finansų ir apskaitos skyriui;
2.1.17. kas mėnesį vykdo priskirtų Priemonių  įgyvendinimo, nustatytų rodiklių ir rezultatų  pasiekimo stebėseną, analizuoja jų įgyvendinimo eigą, rengia ataskaitų projektus ir kitą su Priemonių įgyvendinimu susijusią informaciją ir teikia Skyriaus vedėjui;
2.1.18. teikia Skyriaus vedėjui  poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms Priemonėms įgyvendinti;
2.1.19. pagal poreikį rengia ataskaitas ir kitus dokumentus  vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriui, kitiems Darbo biržos struktūriniams padaliniams;
2.1.20. rengia informaciją Skyriaus vedėjui apie Skyriaus sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su priskirtų Priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
2.1.24. atsako už  Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių tinkamą vykdymą;
2.1.25. nustatyta tvarka dalyvauja patikrose Priemonių įgyvendinimo vietose;
2.2. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas tiesiogiai, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis darbo ieškantiems asmenims ir darbo rinkos partneriams priskirtų Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.3. teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.4. bendradarbiauja su darbdaviais, savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos partneriais priskirtų Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.5. kompetencijos ribose dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.6. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl priskirtų Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;
2.7. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su priskirta veikla;
2.8. užtikrina visų dokumentų, susijusių su ESF projektų įgyvendinimu, pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui, pagal perdavimo aktą perdavimą Užimtumo rėmimo skyriui;
2.9. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus  vedėjui už savo veiklą;
2.10. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda su veikla susijusias archyvines bylas archyvavimui;
2.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01