Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
VILKAVIŠKIO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS  SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų veikloje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas bei  prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie:
2.1.1. Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;
2.1.2. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes;
2.1.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;
2.1.4. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;
2.1.5. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
2.1.6. Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;
2.2. vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;
2.3. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;
2.4. konsultuoja aptarnaujamus asmenis, taikydamas individualius ir grupinius metodus, veda konsultavimo grupėse užsiėmimus, tikslinius informacinius susirinkimus;
2.5. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
2.6. padeda aptarnaujamiems asmenims planuoti profesinę karjerą, apsispręsti dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, parenka ir padeda realizuoti priemones jiems pasiekti;
2.7. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:
2.7.1. kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą - parengia individualius užimtumo veiklos planus, atsižvelgdamas į jų asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;
2.7.2. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;
2.8. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:
2.8.1. tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;
2.8.2. supažindina aptarnaujamus asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;
2.8.3. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos (toliau – NSDI) skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;
2.8.4. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie NSDI skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;
2.8.5. gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas NSDI sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;
2.9. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;
2.10. savarankiškai planuoja jam nustatytų užduočių vykdymo įgyvendinimą;
2.11. vykdo jo veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;
2.12. rengia pažymas bedarbiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims ir pateikia Skyriaus vedėjui pasirašyti;
2.13. priima asmenų pareiškimus, skundus ar prašymus, perduoda juos Skyriaus vedėjui;
2.14. bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;
2.15. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl:
2.15.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;
2.15.2. kitų jo kompetencijos klausimų;
2.16. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;
2.17. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.18. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01