Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
ŠAKIŲ  SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose institucijose;
1.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais užimtumo rėmimą, ES fondų paramos įgyvendinimą, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, nustatyti problemas, rengti išvadas ir problemų sprendimo būdus; 1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendindamas Darbo biržos direktoriaus įsakymu priskirtas aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo rėmimo programas (toliau – Priemonės):
2.1.1. dalyvauja rengiant priskirtų Priemonių įgyvendinimo projektus;
2.1.2. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl priskirtų Priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo sudarymo;
2.1.3. teikia Užimtumo rėmimo skyriui pasiūlymus dėl finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo;
2.1.4. priima pasiūlymus, prašymus, paraiškas, finansavimo ir mokėjimo prašymus bei kitus dokumentus priskirtų Priemonių ir Programų įgyvendinimui, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka juos registruoja, teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdo priimtų dokumentų pirminę kontrolę;
2.1.5. tikrina atrinktų dalyvauti priskirtose Priemonėse bedarbių atitikimą darbdavių keliamiems reikalavimams, nustatytoms dalyvių tikslinėms, prioritetinėms grupėms bei atrankos kriterijams;
2.1.6. tikrina darbdavių atitikimą priskirtų Priemonių dalyviams keliamiems reikalavimams, prioritetinėms grupėms;
2.1.7. rengia darbdavių, pateikusių paraiškas, bedarbių prašymus dėl priskirtų Priemonių įgyvendinimo, suvestinę ir Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus priskirtų Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo  sutarčių sudarymo ar nesudarymo ir dokumentų patikslinimo ir teikia juos Skyriaus vedėjui bei Finansų ir apskaitos skyriui;
2.1.8. informuoja darbdavius, bedarbius apie Darbo biržos direktoriaus sprendimus dėl priskirtų Priemonių įgyvendinimo;
2.1.9. rengia priskirtų Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių, jų pakeitimų projektus ir teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui;
2.1.11. rengia ir išduoda Mokymo kuponus;
2.1.12. teikia informaciją Skyriaus vedėjui, Užimtumo rėmimo skyriui apie Skyriuje sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su  Priemonių įgyvendinimu, nevykdymu arba netinkamu vykdymu;
2.1.13 tikrina priskirtų Priemonių ir Programų dalyvių darbo veiklą, gautas pajamas, nedarbingumo pažymėjimus ir siūlo Darbo biržos Finansų ir apskaitos skyriui mokėti mokymo stipendiją, darbo užmokesčio subsidiją, apgyvendinimo, kelionės ir privalomų sveikatos patikrinimo išlaidų kompensaciją;
2.1.14. atsakingai ir laiku suveda sutartyse ir kituose dokumentuose esančius duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą ir atsako už suvestų duomenų tikslumą, teisingumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
2.1.15. valdo priskirtų Priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, skenuoja jų kopijas ir teikia Darbo biržos Finansų ir apskaitos skyriui;
2.1.16. pagal numatytą Priemonių dalyvių skaičių apskaičiuoja reikalingas Priemonės įgyvendinimui lėšas ir teikia  lėšų poreikio projektus Skyriaus vedėjui, Užimtumo rėmimo skyriui;  
2.1.17. nustatyta tvarka dalyvauja patikrose priskirtų Priemonių įgyvendinimo vietose;
2.1.18. teikia užklausas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms institucijoms dėl duomenų, reikalingų Priemonių įgyvendinimui;
2.1.19. vykdo ES fondų finansuojamų projektų veiklų pagal Priemones įgyvendinimo stebėseną dėl planuojamų rezultatų ir nustatytų rodiklių pasiekimo;
2.1.20. pagal poreikį rengia ataskaitas ir kitus dokumentus  vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriui, kitiems Darbo biržos struktūriniams padaliniams;
2.2. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas tiesiogiai, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis darbo ieškantiems asmenims ir darbo rinkos partneriams Priemonių įgyvendinimo klausimais; 
2.3. bendradarbiauja su darbdaviais, savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos partneriais Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.4. teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;
2.6. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su priskirta veikla;
2.7. užtikrina visų dokumentų, susijusių su ESF projektų įgyvendinimu, pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui, pagal perdavimo aktą perdavimą Užimtumo rėmimo skyriui;
2.8. kompetencijos ribose dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.9. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus  vedėjui už savo veiklą;
2.10. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda su veikla susijusias archyvines bylas archyvavimui;
2.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01