Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
ŠAKIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. konsultuoja darbo ieškančius asmenis profesijos pasirinkimo, pasiruošimo įsidarbinimui, verslo organizavimo, darbo klubų, psichologinio konsultavimo klausimais (arba vienu/keletu iš jų):
2.1.1. konsultuodamas dėl profesijos pasirinkimo – pataria ir padeda klientams pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius;
2.1.2. konsultuodamas dėl pasiruošimo įdarbinimui – pataria ir padeda pasirengti gyvenimo aprašymą (CV), parašyti motyvacinį laišką, pasiruošti pokalbiui su darbdaviu dėl įdarbinimo, naudotis įvairiais darbo paieškos būdais ir metodais, naudotis elektroninėmis paslaugomis;
2.1.3. konsultuodamas dėl verslo organizavimo – teikia pagalbą įgyjant žinių, reikalingų pradėti savo verslą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, ugdančiomis verslumą ar teikiančiomis paramą verslo pradžiai;
2.1.4. konsultuodamas darbo ieškančius grupėse, vesdamas darbo klubus – motyvuodamas ir aktyvindamas teikia pagalbą asmenims dėl veiksmingos jų (re)integracijos į darbo rinką;
2.2. padeda rasti tinkamiausius sprendimus asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, dėl užimtumo galimybių padidinimo, pasinaudojant socialines paslaugas teikiančių ar specialias programas įgyvendinančių įvairių institucijų, organizacijų teikiama pagalba ir parama;
2.3. konsultuoja darbo ieškančius asmenis, kuriems labiausia reikia individualios pagalbos (ilgiau kaip 18 mėnesius registruotus ilgalaikius bedarbius, asmenis turinčius prastus socialinius įgūdžius, ilgalaikių sveikatos problemų, aiškiai išreikštus žalingus įpročius, taip pat neturinčius motyvacijos dirbti, nesugebančius realiai įvertinti savo galimybių įsidarbinti bei situacijos darbo rinkoje);
2.4. teikia paslaugas darbo ieškantiems asmenims:
2.4.1. kartu su įdarbinimo konsultantu nustato laiką, per kurį bus suteiktos klientui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus rezultatus;
2.4.2. įveda informaciją apie suteiktas paslaugas ir jų rezultatus į asmens „Apsilankymo kortelę“ Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
2.5. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.6. organizuoja Skyriuje gautų ir siunčiamų dokumentų registravimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.7. pagal poreikį atlieka klientų apklausas, siekiant objektyviau įvertinti teikiamas darbo biržos paslaugas;
2.8. atviro informavimo zonoje teikia pirminę informaciją apie paslaugas, laisvas darbo vietas arba padeda klientui rasti reikiamą informaciją;
2.9. norinčius registruotis darbo ieškančius asmenis, turinčius reikalingus dokumentus, nukreipia pas įdarbinimo konsultantą;
2.10. savalaikiai skelbia atnaujintą aktualią informaciją atviro informavimo zonose; 
2.11. teikia „Vieno langelio“ paslaugas;
2.12. organizuoja Skyriuje gautų ir siunčiamų dokumentų registravimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.13. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.13.1.  vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.13.2.  darbo rinkos paslaugų kokybės gerinimo;
2.14. kompetencijos ribose renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją;
2.15. užtikrina teisingą ir savalaikį duomenų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę;
2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.17. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.18. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas archyvavimui;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01