Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
ŠAKIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo veikloje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. informuoja darbdavius apie darbuotojų paiešką ir laisvų darbo vietų registravimą;
2.2. vykdo priskirtoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką;
2.3. koordinuoja ir vykdo tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo ir darbuotojų atrankų organizavimo priežiūrą:
2.3.1. užtikrina, kad visoms įregistruotoms laisvoms darbo vietoms yra atrenkami kandidatai, pateiktos rekomendacijos, pasiūlymai įsidarbinti;
2.3.2. informuoja darbdavį, jei tinkamų kandidatų nėra ir aptaria su juo reikalavimų kandidatams keitimą, jei tai yra reikalinga;
2.4. paslaugų darbdaviams marketingo srityje:
2.4.1. bendrauja su priskirtos teritorijos darbdaviais;
2.4.2. vykdo darbdavių poreikių identifikavimą ir analizę bei rengia tikslines programas, siekiant aprūpinti darbdavius tinkamais darbuotojais, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos ir kitas užimtumo priemones;
2.4.3. organizuoja ir vykdo naudojimosi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis mokymus ir kitus renginius darbdaviams;
2.5. sudaro vizitų pas darbdavius grafikus, apibendrina vizitų pas darbdavius rezultatus ir rengia ataskaitas;
2.6. pagal poreikį organizuoja ir vykdo darbdavių apklausas, apibendrina gautus rezultatus ir pateikia Poskyrio vedėjui išvadas bei pasiūlymus dėl sąveikos su darbdaviais gerinimo;
2.7. vykdo statistinių duomenų apie priskirtos teritorijos darbdavius kaupimą, įmonių kortelių duomenų banko formavimą;
2.8. koordinuoja ir organizuoja bendradarbiavimo sutarčių, tikslinių programų su darbdaviais pasirašymą;
2.9. vykdo Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikoje numatytas funkcijas;
2.10. palaiko ryšius su darbdaviais dėl profesinio mokymo sutarčių pasirašymo;
2.11. pagal poreikį teikia kitas paslaugas darbdaviams;
2.12. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.12.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.12.2. paslaugų darbdaviams plėtros ir gerinimo;
2.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su bendruomenių atstovais, darbdaviais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.14. kompetencijos ribose renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją;
2.15. užtikrina teisingą ir savalaikį duomenų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę;
2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.17. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.18. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas archyvavimui;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01