Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. registruoja darbo ieškančius asmenis (patikrina asmenų dokumentus ir užpildo Darbo ieškančio asmens korteles – suveda asmenų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą), pagal Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintus kriterijus įvertina ir kartu su įregistruotu asmeniu aptaria jo įsidarbinimo galimybes bei, atsižvelgdamas į nustatytas įsidarbinimo galimybes ir pageidavimą dirbti, nusiunčia pas atitinkamą įdarbinimo konsultantą arba tęsia kliento aptarnavimą pats;
2.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl bedarbio statuso suteikimo, jo sustabdymo, atstatymo ar netekimo;
2.3. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie užimtumo rėmimo ir darbo rinkos paslaugas bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo klausimais;
2.4. teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikia darbo ieškantiems asmenims siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti, esant būtinumui, bendradarbiauja su darbdaviais dėl asmenų įdarbinimo;
2.5. nustato darbo ieškančių asmenų konsultavimo paslaugų poreikį ir parenka atitinkamas paslaugas, nusiunčia pas reikiamą karjeros konsultantą;
2.6. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą, parenka ir padeda realizuoti priemones tikslams pasiekti;
2.7. bedarbius, kuriems numatytas dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, siunčia pas užimtumo rėmimo specialistus;
2.8. teikia paslaugas darbo ieškantiems asmenims:
2.8.1. pirmo susitikimo metu įregistruoja asmenį ir nustato jo įsidarbinimo galimybes. Esant įregistruotų pageidaujamo darbo laisvų darbo vietų, pateikia siūlymą įsidarbinti, užpildo Metodikos priede pateiktą Darbo ieškančio asmens pirmojo apsilankymo kortelę bei pateikia asmeniui užpildyti prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, kuris suteikus bedarbio statusą, perduodamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taip pat pirmo susitikimo metu pateikia informaciją apie teikiamas paslaugas, įteikia Darbo ieškančio asmens atmintinę. Paslaugų pristatymui gali būti organizuojami informaciniai susirinkimai;
2.8.2. antro ir vėlesnių susitikimų dažnumą ir trukmę nustato individualiai, atsižvelgdamas į darbo ieškančio asmens savarankiškos darbo paieškos intensyvumą bei naudojimąsi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis;
2.8.3. su įregistruotu bedarbiu individualų užimtumo veiklos planą sudaro per 30 kalendorinių dienų nuo registracijos dienos;
2.8.4. individualaus užimtumo veiklos plano vykdymo pažangą vertina ne rečiau kaip kas 3 mėn.;
2.8.5. darbo ieškančiam asmeniui neįsidarbinus atitinkamai per 3, 6 ar 9 mėnesius nuo registracijos dienos pakartoja įsidarbinimo galimybių vertinimą, patikslina arba sudaro naują individualų užimtumo veiklos planą;
2.8.6. klientams, kuriems reikia didesnės pagalbos darbo paieškoje, taiko mentorystės metodą;
2.8.7. gali nusiųsti pas karjeros konsultantą savo aptarnaujamą asmenį, jei šis atitinka vieną ar kelis nurodytus kriterijus:
2.8.7.1. yra ilgalaikis bedarbis, iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra nedirbęs 2 ir daugiau metų (išskyrus atvejus, kai yra dirbęs užsienyje, atlikęs laisvės atėmimo bausmę, baigęs reabilitacijos priemones, vykdęs savarankišką veiklą) ir kuriam nepavyksta įsidarbinti ilgiau nei 6 mėnesius teikiant tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;
2.8.7.2. nepavyko įsidarbinti pagal daugiau nei 5 išduotų tinkamų, asmens pasirengimą ir darbo patirtį bei pageidavimą atitinkančių rekomendacijų įsidarbinti (teritorinė darbo birža, atsižvelgdama į situaciją vietos darbo rinkoje gali nustatyti mažesnį rekomendacijų skaičių);
2.8.7.3. pageidauja įgyti arba keisti profesiją, bet neapsisprendė dėl konkrečios profesijos;
2.8.7.4. pageidauja karjeros konsultavimo paslaugų (pasiruošimo įsidarbinimui,  integracijos į darbo rinką);
2.8.7.5. turi žemas įsidarbinimo galimybes ir specialiųjų poreikių, būtina kompleksinė pagalba;
2.8.7.6. planuoja pradėti savarankišką veiklą ir pageidauja išsamesnės konsultacijos verslo pradžios klausimais;
2.9. asmens nusiuntimą pas karjeros konsultantą suderina su Skyriaus vedėju bei kartu su karjeros konsultantu nustato laiką, per kurį bus suteiktos klientui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus rezultatus, įveda šią informaciją į asmens „Apsilankymo kortelę“ Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje. Nepavykus pasiekti laukiamo rezultato, konsultavimo paslaugų teikimo laikotarpį gali pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui;
2.10. gali nusiųsti asmenis konsultacijai dėl profesinio mokymo, verslo organizavimo ar kitais su aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis susijusiais klausimais pas užimtumo rėmimo specialistą numatyta tvarka;
2.11. atlieka darbo ieškančių asmenų apklausas;
2.12. vykdo nustatytas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus ir teikia Skyriaus vedėjui;
2.13. esant poreikiui rengia ir išduoda pažymas darbo ieškantiems  asmenims;
2.14. pagal poreikį rengia ataskaitas bei kitus dokumentus vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
2.15. kompetencijos ribose dalyvauja įgyvendinant ESF projektus;
2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.17. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.18. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.18.1. teisės aktų tobulinimo;
2.18.2. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.18.3. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;
2.19. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.20. pagal poreikį skanuoja, kopijuoja dokumentus;
2.21. laiku ir teisingai suveda duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazę;
2.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01