Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 
VAIRUOTOJAS - ŪKVEDYS
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų bendrą darbo patirtį ir ne mažesnę nei 3 metų automobilio vairavimo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų turto valdymą, materialinių vertybių apskaitą, dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, materialaus ir nematerialaus turto apskaitos bei tvarkymo klausimus ir valstybinių įstaigų veiklą;
1.4. būti ne jaunesniu kaip 18 metų, turėti vairuotojo pažymėjimą vairuoti B kategorijos transporto priemones ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonės eksploataciją.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atsižvelgdamas į Darbo biržos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.2. rūpinasi Darbo biržos personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomis, aprūpina darbo vietas darbo reikmenimis;
2.3. dalyvauja sudarant Darbo biržos patalpų remonto planus ir sąmatas;
2.4. organizuoja Darbo biržos priemonių, įrangos ir įrengimų priežiūrą ir remontą, vykdo smulkius remonto darbus;
2.5. aprūpina darbo vietas saugos darbe, priešgaisrinėmis, civilinės saugos priemonėmis; pasirūpina tinkamu pagalbinių patalpų įrengimu ir priežiūra;
2.6. rūpinasi energijos ir vandens išteklių racionaliu naudojimu bei tinkamai juos apskaito, teikia duomenis tiekėjams;
2.7. organizuoja patalpų ir kito turto apsaugą;
2.8. aprūpina tarnybinius automobilius sąnaudinėmis medžiagomis;
2.9. vykdo sandėlininko funkcijas, rūpinasi taupiu materialinių vertybių naudojimu, materialiai atsako už viso Darbo biržos ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų saugumą;
2.10. priima ir išduoda iš sandėlio turtą bei atsargas, tikrina, ar gautos ir priimamos į sandėlį prekės atitinka nustatytus techninius reikalavimus bei sąskaitoje faktūroje ar važtaraštyje nurodytus kiekius, tvarko sandėlį;
2.11. organizuoja, tvarko ir užtikrina Darbo biržos materialinių vertybių pirminę apskaitą, įsigijimą, naudojimą bei apsaugą, išduoda materialines vertybes, dalyvauja inventorizuojant, priimant, perduodant ir nurašant Darbo biržos turtą;
2.12. apskaito atsargas, kontroliuoja sandėlio likučius; veda Darbo biržos materialinių vertybių pirminę apskaitą, susijusią su sandėlio pajamomis-išlaidomis ir kitą būtiną pirminę materialinių vertybių apskaitos dokumentaciją; nustatyta tvarka fiksuoja, rengia ir teikia prekines-pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius;
2.13. užtikrina, kad medžiagų, prekių likučiai atitiktų nurodytiems buhalterijos dokumentuose;
2.14. rengia sunaudotų ar netinkamų naudoti materialinių vertybių nurašymo dokumentus pagal turto ir atsargų sunaudojimo bei nurašymo normas, laiku ir teisingai pildo materialinių vertybių pirminės buhalterinės apskaitos dokumentus, rengia ir pateikia nustatytus dokumentus atsiskaitymui su Finansų ir apskaitos skyriumi;
2.15. rūpinasi darbo biržos ir jos struktūrinių padalinių patalpose esančių liftų, apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, vandentiekio, elektros tinklų ir instaliacijos, apsaugos signalizacijos ir kitų komunalinių inžinerinių sistemų tvarkingumu, tinkamu eksploatavimu ir priežiūra, kontroliuoja jų techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka arba esant reikalui nustatyta tvarka organizuoja jų profilaktikos ir remonto darbus;
2.16. organizuoja vėliavų iškėlimą ant Darbo biržos pastatų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis dienomis;
2.17. rūpinasi Darbo biržos gerbūvio įrengimu, apželdinimu, viešinimo, šventinio apipavidalinimo darbais;
2.18. organizuoja ir atsako už priešgaisrinę saugą darbo biržoje:
2.18.1. rengia priešgaisrinės saugos taisyklių projektus, derina juos ir teikia tvirtinimui, veda jų apskaitą nustatyta teisės aktuose tvarka;
2.18.2. visus naujai priimtus Darbo biržos tarnautojus ir darbuotojus supažindina pasirašytinai su priešgaisrinės saugos taisyklėmis, veda priešgaisrinio instruktavimo žurnalus teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.18.3. konsultuoja darbo biržos struktūrinių padalinių vadovus jų dirbančiųjų veiklos organizavimo prisilaikant priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos normų reikalavimų klausimais;
2.18.4. organizuoja gesintuvų patikras ir perkrovimą ir kitas priemones bei veiksmus, numatytus saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat užtikrina, kad laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoja techninę jų būklę;
2.18.5. užtikrina pastatų ir patalpų eksploatavimą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, aprūpina patalpas gaisro gesinimo priemonėmis ir kontroliuoja priešgaisrinę būklę;
2.19. užtikrina tinkamą ir racionalų tarnybinio transporto naudojimą, priežiūrą, apsaugą, rūpinasi tarnybinių automobilių draudimo reikalais, pagal nustatytą autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą arba automobiliui sugedus, nuvaro jį techniniam aptarnavimui, organizuoja jų remontą;
2.20. vairuoja tarnybinius Darbo biržos automobilius, esant tarnybos reikmėms, veža nurodytu maršrutu Darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
2.21. materialiai atsako už jam priskirtus tarnybinius automobilius;
2.22. pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus užtikrina keleivių saugumą;
2.23. darbo metu privalo turėti:
2.23.1. vairuotojo pažymėjimą;
2.23.2. transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros ir draudimo dokumentus;
2.23.3. nustatyta tvarka išduotą kelionės lapą;
2.24. veda automobilio degalų, tepalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
2.25. kelionės lape užpildo duomenis apie kiekvieną važiavimą, kelionės lapus ir sąnaudinių medžiagų pirkimo dokumentus nustatyta tvarka atiduoda atsakingam asmeniui;
2.26. palaiko tarnybiniuose automobiliuose švarą ir tvarką;
2.27. tikrina automobilio techninę būklę prieš išvykstant ir grįžus iš kelionės;
2.28. kompetencijos ribose nustato automobilio gedimus ir juos pašalina;
2.29. atsako už:
2.29.1. avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;
2.29.2. žalą, padarytą Darbo biržai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
2.30. laikosi darbo ir poilsio laiko režimo;
2.31. kompetencijos ribose dalyvauja organizuojant renginius, delegacijų ir svečių priėmimą, jų aptarnavimą ir organizacinį aprūpinimą;
2.32. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01