Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS  SPECIALISTAS
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba buhalterinės apskaitos mokslų studijų krypčių;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų apskaitos srityje;  
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių ir darbo rinkos reguliavimą, gyventojų užimtumo klausimus. Išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumą, darbo rinką, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti  išvadas bei prognozes, gebėti apibrėžti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo būdus;
1.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina, kad iš Užimtumo fondo, VB,  ESF ir kitų šaltinių gautomis lėšomis būtų disponuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir neviršijant patvirtintų sąmatų;
2.2. vykdo Valstybės biudžeto, Užimtumo fondo, ES fondų, programų ir kitų lėšų šaltinių pajamų ir išlaidų apskaitą;
2.3. vykdo išankstinę finansų ir mokėjimų kontrolę;
2.4. vykdo savalaikį ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimą pagal patvirtintą pavyzdinį sąskaitų planą, grupavimą ir apibendrinimą apskaitos registruose;
2.5. teikia TDB direktoriui pasirašyti Teritorinių skyrių parengtų ir teisės aktų nustatyta tvarka vizuotų TDB direktoriaus įsakymų projektus;
2.6. atlieka mokėjimus, tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų  apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, pinigines lėšas, finansavimo sumas ir mokėtinas sumas vykdant:
2.6.1. remiamo įdarbinimo priemones;
2.6.2. paramos darbo vietoms steigti priemonę;
2.6.3. socialinių įmonių rėmimo programą;
2.6.4. kitas aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir  programas;
2.7. vykdo subsidijų, valstybės pagalbos socialinėms įmonėms ir kitus mokėjimus, bei susigrąžintų lėšų buhalterinę apskaitą;
2.8. formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų žiniaraščius ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus;
2.9. rengia mokėjimo pavedimus dėl lėšų pervedimo;
2.10. tikrina mokėjimo pavedimuose nurodytus duomenis, o jų teisingumą ir teisėtumą tvirtina savo parašu;
2.11. operacijų duomenis laiku registruoja apskaitos registruose;
2.12. rengia faktinius buhalterinius apskaitos duomenis ir ataskaitas;
2.13. teikia Lietuvos darbo biržai Užimtumo rėmimo skyriaus pateiktą lėšų poreikį dėl planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
2.14. teikia informaciją Darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriui apie aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms ir užimtumo rėmimo programoms įgyvendinti panaudotas lėšas;
2.15. vykdo ESF ir kitų  fondų projektų mokėjimo pateikimą; 
2.16. laiku ir tiksliai parengia (pagal kompetenciją) Valstybės biudžeto, ESF  ir kitų  šaltinių lėšų mėnesio, ketvirčio ir metų finansines atskaitomybes;
2.17. vykdo Darbo biržos ūkinio inventoriaus ir ilgalaikio materialiojo turto, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, apskaitą ir kontrolę;
2.18. informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą;
2.19. pagal Darbo biržos nustatytas taisykles tvarko buhalterinius dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą bei perdavimą į archyvą;
2.20. vykdydamas priskirtas funkcijas bendradarbiauja su Darbo biržos kitų skyrių darbuotojais;
2.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos  direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei kitas įstatymų ir kitų teisės aktų su buhalterine apskaita pavestas bei nustatytas funkcijas;
2.22. už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01