Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties arba iki įvedant bendrąjį suteikiamų kvalifikacijų sąrašą įgytą finansų arba buhalterinės apskaitos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų apskaitos srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių ir darbo rinkos reguliavimą, gyventojų užimtumo klausimus. Išmanyti Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymą,  kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumą, darbo rinką, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti  išvadas bei prognozes, gebėti apibrėžti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo būdus.
1.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa.
          2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja rengiant Darbo biržos Užimtumo fondo lėšų ir išlaidų biudžeto  projektą;
2.2. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų apskaito ir kontroliuoja Darbo biržos įsipareigojimus ir kitas patirtas Darbo biržos išlaikymo sąnaudas;
2.3. vykdo atsiskaitymų su atsiskaitytinais asmenimis apskaitą, tikrina pateiktas avanso apyskaitas, išlaidas patvirtinančių dokumentų teisingumą, formuoja ir pateikia apmokėjimui komandiruočių išlaidų mokėjimo pavedimus;
  2.4. užtikrina ir vykdo banko sąskaitų tvarkymo buhalterinę apskaitą ir  kontrolę:
           2.4.1.  rengia suvestinius duomenis dėl bankinių operacijų vykdymo;
          27.4.2. kiekvieną darbo dieną registruoja bankines pajamų ir išlaidų operacijas;
           2.4.3. tikrina banko išvestų banko sąskaitų dienos likučius su apskaitos duomenimis;
           2.4.4. suformuotus mokėjimo pavedimus lėšų pervedimui per banką perkelia į internetinį banką ir užtikrina jų parengimą mokėjimams vykdyti;
2.5. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų apskaito Darbo biržos ilgalaikio turto, atsargų, ūkinio inventoriaus, griežtos apskaitos dokumentų ir kitas Darbo biržos išlaikymo sąnaudas;
2.6. vykdo teisėtus lėšų mokėjimus ir užtikrina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti apskaitos dokumentais;
2.7 užtikrina, kad iš Užimtumo fondo ir kitų šaltinių gautomis lėšomis būtų disponuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir neviršijant patvirtintų sąmatų;
2.8. vykdo mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, pinigines lėšas, finansavimo sumas ir mokėtinas sumas bei susigrąžintų lėšų buhalterinę apskaitą,  vykdant šias aktyvios darbo rinkos politikos priemones:
            2.8.1. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinio mokymo priemonę;
            2.8.2. remiamo įdarbinimo priemones;
            2.8.3. paramos darbo vietoms steigti priemonę;
2.9. teikia TDB direktoriui pasirašyti Teritorinių skyrių parengtų ir teisės aktų nustatyta tvarka vizuotų TDB direktoriaus įsakymų projektus;
            2.10. tikrina mokėjimo pavedimuose nurodytus duomenis, o jų teisingumą ir teisėtumą tvirtina savo parašu;
2.11. ūkinių  operacijų duomenis laiku registruoja apskaitos registruose;
2.12. formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų žiniaraščius ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus;
2.13. vykdo išankstinę finansų ir mokėjimų kontrolę.
            2.14. pagal kompetenciją vizuoja ir pasirašo tvirtinimui teisėtai ir tinkamai parengtus dokumentus;
            2.15. rengia reikalingus faktinius apskaitos duomenis analizei ir prognozei;
2.16. teikia Lietuvos darbo biržai Užimtumo rėmimo skyrių pateiktą lėšų poreikį dėl planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
2.17. teikia informaciją Darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriui apie aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms ir užimtumo rėmimo programoms įgyvendinti panaudotas lėšas;
2.18. atskleidus prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą, praneša Skyriaus vedėjui;
2.19. Darbo biržos nustatyta tvarka formuoja buhalterinių dokumentų bylas, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą bei perdavimą į archyvą;
2.20. vykdydamas priskirtas funkcijas bendradarbiauja su Darbo biržos kitų skyrių darbuotojais, palaiko būtinus funkcijoms atlikti tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais;
2.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos  direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei kitas įstatymų ir kitų teisės aktų su buhalterine apskaita pavestas bei nustatytas funkcijas.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01