Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustato trumpalaikį ir vidutinės trukmės poreikį dalyvauti priskirtose Priemonėse;
2.2. pagal poreikį rengia priskirtų Priemonių įgyvendinimo programų (toliau - Programos) projektus ir administruoja  patvirtintų Programų įgyvendinimą pagal joms patvirtintas lėšas;
2.3. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui:
2.3.1. siūlymus dėl priskirtų Priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo (toliau – Prioritetų sąrašas) sudarymo;
2.3.2.  siūlymus dėl užimtumo rėmimo programų rengimo;
2.3.5. pagal poreikį rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus dėl priskirtų  Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymo ar nesudarymo, dėl įgyvendinimo veiklų terminų ir sąmatų patikslinimo;
2.4. užtikrina tinkamų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių pagal patvirtintus Prioritetų sąrašus dalyvavimą Priemonėse;
2.5. informuoja darbdavius apie Darbo biržos direktoriaus sprendimus dėl priskirtų  Priemonių įgyvendinimo;
2.6. sudaro priskirtų Priemonių įgyvendinimo sutartis, rengia ir derina jų pakeitimus, teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui, jas nutraukia, administruoja jų įgyvendinimą;
2.7. priima pasiūlymus, prašymus, paraiškas, finansavimo ir mokėjimo prašymus bei kitus dokumentus priskirtų Priemonių įgyvendinimui. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka juos registruoja, vykdo priimtų dokumentų pirminę kontrolę;
2.8. rengia informaciją Klientų aptarnavimo departamentui (toliau – Departamentas) apie sutartinių įsipareigojimų, susijusių su priskirtų Priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
2.9. vykdo priskirtose Priemonėse dalyvaujančių asmenų darbinės veiklos kontrolę.
2.10. informaciją apie suteiktas konsultavimo paslaugas įveda į asmens „Apsilankymo kortelę“ Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
2.11. atsakingai ir laiku suveda sutartyse ir kituose dokumentuose esančius duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą, dokumentus įkelia į DocLogix sistemą.
2.12. valdo priskirtų Priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, skenuoja juos, įkelia į DocLogix sistemą ir nustatyta tvarka teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.13. teikia Skyriaus vedėjui poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms Priemonėms įgyvendinti;
2.14. konsultuoja ir informuoja klientus tiesiogiai, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis priskirtų Priemonių klausimais:
2.15. organizuoja Darbo biržos direktoriaus patvirtintos Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijos (toliau – VUI atrankos komisija), sudarytos Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių Projektų teikėjų, pateiktų VUI projektų paraiškų subsidijai gauti, atrankai ir įgyvendinamų VUI projektų priežiūros vykdymui darbą, rengia komisijos posėdžių protokolus;
2.16. analizuoja ir pateikia Darbo biržos direktoriaus patvirtintai VUI atrankos komisijai  Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse veiklą vykdančių darbdavių pateiktas VUI projektų  paraiškas ir kitus dokumentus atrankai; 
2.17. rengia sutartis su Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse veiklą vykdančiais darbdaviais, informaciją apie pasirašytas sutartis suveda į EDbirža bei į Suteiktos valstybės pagalbos registrą, įkelia į DocLogix sistemą.
2.18. įgyvendina Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse veiklą vykdančių darbdavių VUI projektus, kuriems skirtas finansavimas, vykdo atsilaisvinusių darbo vietų užpildymo stebėseną;
2.19. analizuoja ir pateikia VUI komisijai svarstyti Subsidijos gavėjų, įgyvendinamų VUI projektų patikslintas veiklas ir sąmatas, rengia įsakymų projektus;
2.20. administruoja Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės įgyvendinimą Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių darbdavių, pateikusių paraiškas subsidijai gauti. Konsultuoja Paraiškų rengimo klausimais, teikia svarstyti Komisijai.
            2.21. pagal poreikį teikia užklausas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms institucijoms dėl duomenų, reikalingų Priemonių įgyvendinimui;
2.22. pagal priskirtas priemones organizuoja ir (ar) atlieka patikras Priemonių  įgyvendinimo vietose;
2.23. kompetencijos ribose bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.24. pagal poreikį rengia ataskaitas bei kitus dokumentus vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriui, kitiems Darbo biržos struktūriniams padaliniams;
2.25. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su priskirta veikla;
2.26. užtikrina visų dokumentų, susijusių su ESF projektų įgyvendinimu, pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui, pagal perdavimo aktą perdavimą Projekto koordinatoriui;
2.27. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.28.  nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.29. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.29.1. dėl Priemonių įgyvendinimo ir darbo organizavimo ir teisės aktų tobulinimo;
2.29.2. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.30. vykdo kitas teisės aktų nustatytas, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01