Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi ir vykdo priežiūrą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant, profesinės reabilitacijos ir kitų priemonių (toliau – Priemonės), priskirtų Darbo biržos direktoriaus įsakymu, įgyvendinimą Darbo biržai priskirtose teritorijose;
2.2. dalyvauja vertinant Teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus dėl Priemonių poreikio bei jų įgyvendinimo prioritetų sąrašo sudarymo Darbo biržai priskirtose teritorijose ir teikia Departamento direktoriui;
2.3. organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, esant poreikiui teikia konsultacijas:
2.3.1. rengia įsakymus dėl asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose, šių programų sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo ir teikia pasirašyti;
2.3.2. raštu arba elektroniniu paštu informuoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą apie numatomą profesinės reabilitacijos programos pabaigos datą, programos nutraukimą, pratęsimą, baigimą;
2.3.3. nagrinėja profesinės reabilitacijos programos dalyvių dokumentus, teikia Darbo biržos direktoriui sprendimų projektus dėl finansavimo sutarčių sudarymo, parengia finansavimo sutartis, įveda jų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazę, rengia susitarimus dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo sutarčių pakeitimo ar nutraukimo;
2.3.4. vykdo profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą;
2.3.5. rengia Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų profesinės reabilitacijos paslaugų ir kelionės išlaidų sąmatą ketvirčiais pagal skyrius ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.3.6. nustatyta tvarka teikia Lietuvos darbo biržai ataskaitas apie profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą;
2.3.7. tikrina dalyvių išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius bei kitus dokumentus, susijusius su profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimu, skenuoja juos ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.4. vykdo priskirtų Priemonių įgyvendinimo stebėseną, priežiūrą ir efektyvumo vertinimą, informaciją teikia viešinimui internete;
2.5. stebi ir vertina priskirtų Priemonių įgyvendinimą Teritoriniuose skyriuose, Teritorinių skyrių patvirtintų Priemonių įgyvendinimo planų vykdymą;
2.6. vertina Teritorinių skyrių atliekamą Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
2.7. atlieka dalyvavimo priskirtose Priemonėse bei profesinės reabilitacijos programoje nutraukimo priežasčių analizę ir informaciją apie rezultatus teikia Departamento direktoriui;
2.8. pagal poreikį teikia užklausas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms institucijoms dėl duomenų, reikalingų priskirtų Priemonių įgyvendinimui;
2.9. pagal priskirtas priemones organizuoja ir (ar) atlieka patikras Priemonių ir Programų įgyvendinimo vietose;
2.10. vykdo ES fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų pagal Priemones įgyvendinimo,  nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną ir priežiūrą, siekiant užtikrinti nustatytų efektyvumo rodiklių pasiekimą;
2.11. rengia projektų priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitas, kaupia projekto veiklų įgyvendinimą ir bedarbių įsidarbinimą pagrindžiančius dokumentus, pagal poreikį  rengia dokumentų kopijas;
2.12. užtikrina, Projektui pasibaigus, su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų perdavimą į archyvą, vadovaujantis Darbo biržos nustatyta tvarka;
2.13. teikia informaciją viešinimui apie ES lėšomis finansuojamus projektus ir pasiektus rezultatus;
2.14. vykdo įsidarbinimo, pasibaigus priemonių finansavimui, stebėseną;
2.15. rengia ataskaitas, pranešimus ir kitus dokumentus ir pagal poreikį teikia viešinimui;
2.16. analizuoja priskirtų Priemonių bei ES koordinuojamų projektų, profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą ir jų vykdymui panaudotas ir planuojamas panaudoti lėšas;
2.17. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.18. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.19. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.19.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.19.2. teisės aktų tobulinimo;
2.19.3. Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.20. teisės aktų numatyta tvarka išduoda Profesinės reabilitacijos pažymėjimus, sudaro sutartis su profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjais dėl teisės išduoti pažymėjimų tęsinius, veda apskaitą, teikia Lietuvos darbo biržai ataskaitas apie išduotus, sugadintus, netinkamus naudoti blankus bei grąžintus, išrašytus ir dėl kitų priežasčių neišduotus bei sunaikintus blankus;.
2.21. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.22. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus ir teikia Bendrųjų reikalų skyriui;
2.23. kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
2.24. teikia Finansų ir apskaitos skyriui, suderinus su Departamento direktoriumi, teritorinių skyrių pateiktą poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms priemonėms įgyvendinti bei lėšų profesinės reabilitacijos paslaugų ir pašalpų finansavimui;
2.25. kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.26. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01