Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja darbą, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas aptarnaujamos teritorijos darbdaviams;
2.2. organizuoja ir užtikrina darbo biržos oficialios informacijos skelbimą, viešinimą socialiniams partneriams ir visuomenei;
2.3. vertina darbdavių prašymus ir dokumentus dėl leidimų dirbti užsieniečiui išdavimo, patikrina duomenis apie įmones siekiančias įdarbinti trečiųjų šalių piliečius;
2.4. vykdo dirbančių užsieniečių patikras įmonėse priskirtose teritorijose; 
2.5. vykdo tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų veiklos stebėseną, kaupia informaciją apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas bei teikia Lietuvos darbo biržai;
2.6. koordinuoja aptarnaujamos teritorijos įmonių grupės darbuotojų atleidimų registravimą ir prevencijos priemonių programų įgyvendinimo stebėseną;
2.7. kontroliuoja laisvų darbo vietų registravimą ir jų užpildymą Darbo biržos skyriuose, teikiančiuose klientų aptarnavimo paslaugas;
2.8. vykdo darbo rinkos paslaugų teikimo stebėseną teritorijoje, atlikdamas klientų apklausų duomenų apdorojimą ir apibendrinimą, rezultatus ir pasiūlymus teikia Departamento direktoriui;
2.9. analizuoja ir vertina darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumą pagal profesinį pasirengimą, nustato pagrindines nesuderinamumo priežastis, vykdo paklausos stebėseną;
2.10. rengia darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių aptarnaujamos teritorijos prognozes, įsidarbinimo galimybių barometrus, rezultatus teikia Departamento direktoriui;
2.11. pagal kompetenciją rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia Bendrųjų reikalų skyriui;
2.12. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.12.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.12.2. teisės aktų tobulinimo;
2.12.3. paslaugų teikimo gerinimo, Darbo biržos įvaizdžio formavimo;
2.13. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.14. rengia pranešimus Departamento kompetencijos klausimais;
2.15. atsako už aktualios informacijos atnaujinimą ir viešinimą socialinių partnerių atviro informavimo zonose;
2.16. kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.17. koordinuoja ir užtikrina informacijos apie naujienas surinkimą ir paskelbimą Darbo biržos interneto svetainėje;
2.18. pagal kompetenciją rengia informaciją, ataskaitas, apžvalgas, kitus dokumentus ir teikia Departamento direktoriui;
2.19. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.20. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

 

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01