Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir užtikrina kokybišką darbo rinkos paslaugų teikimą  darbo ieškantiems asmenims,  atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius;
2.2. vykdo individualios užimtumo veiklos planavimo bei jos efektyvumo vertinimą;
2.3. rengia Darbo klubo ir konsultavimo grupėms užsiėmimų grafikus ketvirčiams;
2.4. pagal poreikį veda darbo klubo ir darbo motyvacijos stiprinimo užsiėmimus bedarbiams;
2.5. organizuoja ir koordinuoja darbo ieškančių asmenų apklausų vykdymą;
2.6. užtikrina ESF projektų dalyvių apklausų vykdymą bei tarpinių ataskaitų parengimą;
2.7. priima tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų dokumentus apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas ir  perduoda juos Klientų aptarnavimo Departamentui (toliau – departamentas);
2.8. vykdo informacijos apie registruotus darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas savalaikio ir teisingo suvedimo į informacinę sistemą EDBIRŽA kontrolę;
2.9. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja aktualią informaciją;
2.10. kompetencijos ribose užtikrina ataskaitų, pranešimų, informacijų rengimą;
2.11. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.12. užtikrina darbo ieškančių asmenų kortelių ir kitų dokumentų suformavimą ir parengimą archyvavimui;
2.13. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.14. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.14.1. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, keitimo, nutraukimo;
2.14.2. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.14.3. darbo rinkos paslaugų teikimo bei kitų teisės aktų tobulinimo;
2.15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01