Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų apskaitos ir valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Darbo biržos veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti kaupti,  sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimo koncepcijas, modeliuoti situacijas,  prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos kompiuterine programa.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;
2.2. vykdo Darbo biržos buhalterinę apskaitą:
2.2.1. pajamų įmokų apskaitą;
2.2.2. ne balanse apskaitomų ūkinių operacijų;
2.2.3. finansavimo sumų pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį;
2.2.4. gautinų sumų;
2.3. rengia Darbo biržos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestines ir teikia Lietuvos Darbo biržai;
2.4. rengia ir teikia finansavimo davėjui finansavimo sumų pažymas;
2.5. vykdo Darbo biržos valdomo turto, ūkinio inventoriaus, atsargų, atsiskaitymų, išankstinių apmokėjimų, piniginių lėšų apskaitą, kad būtų:
2.5.1. lėšos naudojamos pagal patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;
2.5.2. vadovaujamasi norminiais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą biudžetinėse įstaigose bei kitais norminiais teisės aktais;
2.5.3. užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
2.6. kontroliuoja sutarčių vykdymą ir atsiskaitymus, kad būtų užtikrintas savalaikis įsipareigojimų vykdymas;
2.7. sudaro mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS), mokėjimo nurodymus bankui dėl lėšų pervedimo, kad laiku būtų vykdomi atsiskaitymai su prekių ir paslaugų tiekėjais, atskaitingais asmenimis;
2.8. įveda į VBAMS Darbo biržos išlaikymo ir vystymo išlaidų poreikio prognozę ir atlieka jos vykdymo kontrolę;
2.9. Darbo biržos  išlaikymo banko išrašų ir VBAMS paraiškų apmokėjimo formavimas, pagal juos duomenų įvedimas, sutikrinimas su apskaitos registrais ir likučiais;
2.10. vykdo Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių apskaitą;
2.11. rengia darbo biržos materialiojo ir nematerialiojo, išsinuomoto ir išnuomoto turto, ūkinio inventoriaus, atsargų, kitų materialinių vertybių, išankstinių apmokėjimų, gautinų ir mokėtinų sumų metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
2.12. atlieka finansų kontrolę, pasirašant ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtinant, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
2.13. atlieka ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, kurios metu patikrina, ar operacijos, kurias reikia vykdyti, yra patvirtintos įgaliotų darbuotojų, ar jos visos teisingai užregistruotos, t.y. patikrinamas įrašų aritmetinis teisingumas, bendros sumos, sutikrinami apskaitos dokumentai; nustačius neatitikimus ar trūkumus (pateikti netinkami, neteisingai surašyti dokumentai, ištekliai naudojami, nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos ir pan.) imasi veiksmų jiems pašalinti;
2.14. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų apskaito darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas  ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei, ruošia išmokėjimo dokumentus:
2.14.1. priskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir kitas pinigines išmokas bei užtikrina jų teisingumą ir išmokėjimą laiku;
2.14.2. tvarko darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles;
2.14.3. tikrina atsakingų specialistų užpildytus ir pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose pateiktus duomenis;
2.14.4. vykdo alimentų, baudų ir kitų išskaitymų apskaitą ir kontrolę, užtikrina jų teisingumą ir teisėtumą;
2.14.5. teisingai apskaičiuoja mokesčius ir užtikrina savalaikius atsiskaitymus su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaiga;
2.14.6. rengia ir teikia pažymas apie darbo užmokestį darbuotojams pagal jų prašymus, kad juose būtų pateikta teisinga informacija;
2.15. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų vykdo Užimtumo fondo programos mokėjimus ir apskaito sąnaudas vykdant:
2.15.1. darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonę;
2.15.2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonę;
2.15.3. savarankiško užimtumo rėmimo priemonę;
2.16. pagal poreikį vykdo įgyvendinamų ESF projektų  finansinę apskaitą ir užtikrina reikalingos dokumentacijos tvarkymą;
2.17. rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, kad jose būtų pateikta teisinga informacija;
2.18. parengia finansines ir kitas ataskaitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis, kad jose būtų pateikta teisinga ir savalaikė informacija;
2.19. kontroliuoja Darbo biržos išlaikymo ir vystymo sąmatos straipsnių lėšų panaudojimą;
2.20. vykdo kontrolę Darbo biržos Valstybės biudžeto ir kitų šaltinių piniginių lėšų apskaitymo;
2.21. parengia teisės aktų nustatytais terminais Darbo biržos išlaikymo ir vystymo programos finansines ataskaitas pagal operacijų grupes, juos analizuoja ir teikia Skyriaus vedėjui;
2.22. vykdo Darbo biržos finansinių ataskaitų ir užtikrina reikalingos informacijos pateikimą į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS), kad atitinkamų metų konsolidavimo kalendoriuje patvirtintais terminais būtų atliktos Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše patvirtintos procedūros:
2.22.1. tarpusavio operacijų suderinimas su kitais viešojo sektoriaus subjektais;
2.23. atlieka ūkinių operacijų kontrolę, kurios metu patikrina, ar operacijos, kurios įtrauktos į apskaitą yra teisingai užregistruotos, t. y. patikrinamas įrašų klasifikavimo ir balansinių sąskaitų priskyrimo teisingumas ir, nustačius neatitikimus, imasi veiksmų jiems pašalinti;
2.24. teikia pasiūlymus dėl Darbo biržos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir programinės įrangos tobulinimo, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.25. atlieka Skyriaus dokumentų valdymo funkcijas: pagal Darbo biržos nustatytas taisykles tvarkyti Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, perdavimą į archyvą saugojimui ar naikinimui;
2.26. dalyvauja rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
2.27. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.28. pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su valstybės biudžeto ir kitų lėšų apskaita sutarčių apmokėjimu bei atsiskaitymu, analizuoja informaciją šiais klausimais ir teikia pastabas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;
2.29. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.30. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.
2.31. atsako už jam pavestų funkcijų ir kitų valstybės tarnautojo prievolių atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai.

 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01