Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
EURES VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu filologijos studijų krypties anglų kalbos srities;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją,  Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius darbo ir mokymosi galimybes, gyvenimo bei darbo sąlygas ES šalyse narėse ir EEE valstybėse narėse,  personalo samdos galimybes visos Europos erdvėje, mokėti juos analizuoti ir taikyti praktiniame darbe;
1.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;
1.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. konsultuoja ir informuoja aptarnaujamo regiono gyventojus apie darbo ir gyvenimo sąlygas ES šalyse narėse, laisvas darbo vietas bei darbdavius personalo samdos galimybes visos Europos erdvėje, kitais klausimais, talpinamais EURES informaciniame tinkle;
2.2. organizuoja ir koordinuoja darbuotojų, dirbančių skyriuose, aptarnaujančiuose klientus, ir vykdančių funkcijas, susijusias su  EURES veikla, darbą, renka iš jų duomenis ir informaciją;
2.3. informuoja, konsultuoja, pataria potencialiai mobiliems darbuotojams apie darbo galimybes, gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse;
2.4. padeda darbdaviams įdarbinti kitų šalių piliečius, skelbia EURES duomenų bazėje užregistruotas Darbo biržoje laisvas darbo vietas, į kurias jie nori įdarbinti ES piliečius, padeda pasirinkti tinkamus darbuotojus iš esamos duomenų bazės; informuoja darbdavius apie administravimo prievoles įdarbinus užsieniečius;
2.5. konsultuoja pasienio regionų darbdavius ir darbuotojus;
2.6. padeda ieškantiems darbo asmenims iš ES, EEE šalių gauti informaciją apie darbo rinką, gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje; konsultuoja ieškančius darbo jų kvalifikacijos atitikimo ES, EEE šalių kvalifikaciniams reikalavimams klausimais;
2.7. padeda klientams įforminti dokumentus, būtinus ieškant darbo užsienio šalyse arba norint įdarbinti užsienio šalies pilietį;
2.8. registruoja nustatyta tvarka pageidaujančius klientus EURES duomenų bazėje;
2.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija tarp ES, EEE valstybių narių įdarbinimo tarnybų bei priskirtų teritorijų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje valstybėje narėje asmenis;
2.10. aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais, siekiant išsiaiškinti situaciją darbo rinkoje, laisvas darbo vietas;
2.11. renka, kaupia, apdoroja statistinius duomenis ir kitą informaciją, atlieka informacijos sklaidą apie laisvas darbo vietas EURES tinklo duomenų bazėje. Užtikrina EURES informacinio tinklo ir jo duomenų prieinamumą asmenims bei darbdaviams, derinant valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimą bei piliečių teisių realizavimą;
2.12. tvarko duomenų bazę, sąlygojančią laisvą asmenų judėjimą;
2.13. užtikrina klientams galimybę savarankiškai susipažinti su parengtais leidiniais bei metodine medžiaga;
2.14. konsultuoja darbuotojus, vykdančius funkcijas, susijusias su EURES veikla, kompetencijos klausimais;
2.15. dalyvauja Europos užimtumo tarnybų ar struktūrinių fondų projektuose ir programose, mainų projektuose; rengia tarptautinius projektus, susijusius su laisvu asmenų judėjimu, pagal poreikį organizuoja darbo muges;
2.16. teikia tarpininkavimo paslaugas studentams, norintiems dalyvauti mainų ir kituose EURES vykdomuose projektuose;
2.17. pagal poreikį verčia informaciją; rengia lankstinukus, brošiūras, skrajutes ir kitus informacinius leidinius, susijusius su EURES teikiamomis paslaugomis; tvarko EURES informacinį stendą, aktualizuojant medžiagą;
2.18. dalyvauja tvarkant duomenis apie EURES veiklą Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;
2.19. priima, rengia, išduoda Europos Sąjungos (toliau – ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų dokumentus (toliau – dokumentai), susijusius su nedarbo draudimo išmokų skyrimu darbuotojams migrantams ir, asmens prašymu, tarpininkauja dėl jų gavimo iš ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių bei Šveicarijos kompetentingų institucijų;
2.20. pagal kompetenciją atlieka gyvenamosios vietos įstaigos, buvimo vietos įstaigos ir kompetentingos įstaigos funkcijas, įgyvendinant ES teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu;
2.21. sumuoja ir įvertina draudiminius laikotarpius pagal gautas pažymas;
2.22. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su EURES veikla, tobulinimo;
2.23. atlieka kiekybinę ir kokybinę suteiktų paslaugų analizę, teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos EURES vadovui dėl žmogiškųjų resursų mobilumo didinimo ES, EEE erdvėje;
2.24. dalyvauja rengiant dokumentus kompetencijos klausimais;
2.25. rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Departamento direktoriui bei Lietuvos darbo biržos EURES vadovui;
2.26. ieško, užmezga ir palaiko ryšius bei aktyviai bendradarbiauja su visais EURES partneriais regione;
2.27. apibendrina iš visų skyrių gautą informaciją apie renginius ir viešina Darbo biržos interneto svetainėje;
2.28. nuolat tobulina profesines žinias ir įgūdžius, kelia savo kvalifikaciją;
2.29. pagal kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01