Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
JAUNIMO DARBO CENTRO SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės tarnybos, viešojo administravimo, darbo santykių, asmens duomenų teisinės apsaugos, darbo rinkos, jaunimo užimtumo klausimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. mokėti rengti teisės aktus ir kitus oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer (ar kita interneto naršykle);
1.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja skyriaus veiklai, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;
2.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir asmeniškai atsako už skyriaus veiklą bei skyriui priskirtų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą laiku, paslaugas klientams teikiant vadovaujantis bendradarbiavimo, kokybės ir individualizavimo, kompleksiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, prieinamumo, savarankiškumo skatinimo principais;
2.3. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) bei darbo biržos direktorių įsakymų, kitų teisės aktų, skyriaus veiklos teisėtumą;
2.4. inicijuoja ir organizuoja Marijampolės teritorinės darbo biržos (toliau – darbo birža) direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus kompetencijos klausimais;
2.5. organizuoja ir užtikrina pranešimų, ataskaitų rengimą skyriaus kompetencijos klausimais;
2.6. darbo biržos vadovybei ir Lietuvos darbo biržai teikia pasiūlymus skyriaus veiklos organizavimo, paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimui, efektyvumo didinimui;
2.7. dalyvauja rengiant skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
2.8. skiria skyriaus darbuotojams pavedimus ir užduotis, planuoja jų veiklą;
2.9. vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
2.10. darbo biržos vadovybės pavedimu, dalyvauja valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių komisijų (darbo grupių) veikloje, atstovauja darbo biržai Lietuvos Respublikos valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;
2.11. koordinuoja, kontroliuoja ir teikia informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
2.12. jauniems asmenims sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia skyriaus atviro informavimo vietose;
2.13. informuoja jaunus asmenis apie specializuotos informacijos arba paslaugų, atitinkančių jų poreikius, teikimo vietas;
2.14. koordinuoja, kontroliuoja ir teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, organizuoja psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;
2.15. organizuoja, kontroliuoja ir teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie darbo biržoje įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;
2.16. padeda jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
2.17. organizuoja, koordinuoja ir moko jaunus asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų informacinėmis ir bendravimo technologijomis;
2.18. organizuoja, koordinuoja ir renka informaciją bei informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
2.19. organizuoja, koordinuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo jų stebėseną ir vertinimą;
2.20. koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo darbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;
2.21. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
2.22. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones, jas organizuoja ir koordinuoja;
2.23. organizuoja ir vykdo jaunų asmenų pranešimų, skundų ir prašymų priėmimą, nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą skyriaus kompetencijos ribose;
2.24. sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką skyriuje, teikia darbo biržos direktoriui siūlymus dėl praktikos atlikimo darbo biržos struktūriniuose padaliniuose, į skyriaus veiklą siekia įtraukti savanorius;
2.25. inicijuoja, koordinuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, kitų teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrų skyriais;
2.26. inicijuoja, koordinuoja, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
7.27. prisideda prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatina jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje;
2.28. koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo darbo ieškančių moksleivių (nuo 14 metų) ir studentų (iki 29 metų) registravimą ir aptarnavimą;
2.29. glaudžiai bendradarbiauja su darbo biržos specialistais, teikiančiais tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, dėl jaunų asmenų įdarbinimo;
2.30. rengia metinius ir ketvirtinius skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, kitus dokumentus pagal skyriaus kompetenciją, informaciją apie skyriaus veiklą;
2.31. organizuoja renginių planų rengimą ir jų skelbimą viešai;
2.32. koordinuoja, rengia ir vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas, analizuoja ir vertina apklausų rezultatus;
2.33. organizuoja, koordinuoja ir rengia medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, metodines priemones ir leidinius, programas, dalomąją medžiagą, lankstinukus, informacinius straipsnius;
2.34. organizuoja, koordinuoja ir viešina informaciją apie skyriaus veiklą, jo teikiamas paslaugas, laisvas darbo vietas;
2.35. sudaro galimybes mokymo įstaigoms ir kitiems socialiniams partneriams viešinti jų teikiamas paslaugas;
2.36. užtikrina ir techniškai aptarnauja Jaunimo metodinės tarybos prie darbo biržos veiklą; 
2.37. teikia duomenis Lietuvos darbo biržai skyriaus kompetencijos klausimais;
 2.38. koordinuoja, dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
2.39. teikia darbo biržos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl:
2.39.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.39.2. skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.39.3. skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
2.39.4. skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.39.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
27.39.6. naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;
2.40. nustatyta tvarka atsiskaito darbo biržos direktoriaus pavaduotojui už savo veiklą;
2.41. pasirašo dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir, darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
2.42. organizuoja saugojimą, tvarkymą dokumentų, dokumentacijos plane priskirtų skyriaus kompetencijai, dokumentų bylų sudarymą ir jų atidavimą archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
2.43. organizuoja skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
2.44. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio darbo biržos vadovybės pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01