Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS DIREKTORIUS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
1.2. Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, ne mažesnę nei 1,5 metų vadovaujamo darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką arba dalyvaujant įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei rengiant ir įgyvendinant užimtumo rėmimo programas;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. Išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, Power Point ir Outlook bei Internet Explorer programomis;
1.9. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) A1 lygiu pagal Europasą.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja Marijampolės teritorinei darbo biržai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, planuoja ir organizuoja Darbo biržos darbą, asmeniškai atsako už jai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.2. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Darbo biržos veiklos teisėtumą;
2.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina vidaus darbo tvarkos dokumentus bei kontroliuoja jų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas Darbo biržos valdymas ir pavestų uždavinių įgyvendinimas;
2.4. veikia Darbo biržos vardu, atstovauja jai Lietuvos Respublikos valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose, organizacijose taip pat Lietuvos darbo biržai pritarus - tarptautinėse organizacijose;
2.5. tvirtina:
2.5.1. suderinęs su Lietuvos darbo birža, Darbo biržos struktūrą;
2.5.2. struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, jų darbo užmokesčio fondą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Darbo biržai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Darbo biržai skirtomis lėšomis, atsako už šių lėšų tinkamą panaudojimą ir Darbo biržos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudojimą pagal paskirtį, sudaro finansines ūkines sutartis;
2.7. kas ketvirtį atsiskaito Lietuvos darbo biržos direktoriui už savo veiklą;
2.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Darbo biržos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, steigia ir naikina pareigybes, tvirtina jų pareigybių aprašymus, vykdo kitas teisės aktų nustatytas personalo valdymo funkcijas;
2.9. veikia Darbo biržos vardu, atstovauja jai visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat, suderinusi su Lietuvos darbo birža, tarptautinėse organizacijose;
2.10. suderinęs su Lietuvos darbo birža, organizuoja Darbo biržos tarptautinį bendradarbiavimą;
2.11. nustato valstybės tarnautojų vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
2.12. sudaro Trišalę komisiją prie Darbo biržos;
2.13. sudaro komisijas, koordinavimo ir darbo grupes bei skiria jų vadovus specialioms užduotims vykdyti (projektams valdyti, būtinoms veikloms organizuoti ir kt.);
2.14. vykdo kitas įstatymais ir norminiais teisės aktais nustatytas bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavestas funkcijas.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01